Stockholms universitet logo, länk till startsida

60 år som universitet

I år är det 60 år sedan Stockholms högskola blev statligt universitet och invigdes vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Foto: John Kjellström, Stockholms stadsmuseum.
Kungen tänder den akademiska elden som bärs vidare av studenten och friidrottaren Inga Broberg.
Foto: John Kjellström, Stockholms stadsmuseum.

År 1878 inledde Stockholms högskola sin verksamhet. Högskolan skapades på initiativ av Stockholms stad och engagerade stockholmare organiserade inom Högskoleföreningen. Till en början höll man till i hyrda lokaler och föreläsningar hölls uteslutande i naturvetenskapliga ämnen. De första egna professorerna anställdes under 1880-talet men det var först 1904 som högskolan fick rätt att utfärda examina och promovera doktorer. Kungstensgatan 45 blev den första egna lokalen. Under de första decennierna av 1900-talet togs fler lokaler runt Observatoriekullen i anspråk.

 

Ansträngd ekonomi och fler studenter

I slutet av 1940-talet påbörjades en diskussion om att utveckla Stockholms högskola till universitet. Högskolans ekonomi blev allt mer ansträngd då donationsfonderna inte räckte till. Samtidigt fortsatt antalet studenter att öka. Från 50 i början av 1900-talet till 3 000 år 1950 och 8 000 år 1960. Att låta staten ta över ansvaret för verksamheten sågs som en förutsättning för att verksamheten skulle kunna fortsätta att utvecklas. Argumenten emot rörde sig främst om att den akademiska friheten och självstyret skulle minska om staten styrde inriktningen på forskningen och undervisningen.

 

Invigning av universitetet i stadshuset

1959 beslutade riksdagen att förstatliga Stockholms högskola och ge den universitetsstatus. Den 1 juli 1960 bildades Stockholms universitet. Den 3 september skedde den högtidliga invigningen i Stockholms stadshus. 700 gäster fanns på plats, däribland kung Gustaf VI Adolf, och en nyskriven kantat till universitetet framfördes.

 

En expansiv och turbulent tid

1960-talet innebar expansion för den högre utbildningen. Stora babykullar efter andra världskriget, utbyggd gymnasieskola, ett nyinrättat statligt studiemedelssystem och en tillväxt i ekonomin gjorde att efterfrågan på högre utbildning ökade. En nationell satsning gjordes även på att rusta upp forskningen med ny organisation för forskningsråd och genom att inrätta nya professurer. 1965 grundades även Umeå universitet.

Från statens sida fanns en ambition att universitetsutbildningen skulle anpassas till yrkeslivet. Forskningen skulle vara nyttig ur ett samhällsperspektiv. Stockholms universitet varnade dock för att allt för mycket betona en stark koppling mellan arbetsliv och studier, i stället förespråkade universitetet en mer flexibel utformning av utbildningslinjerna. 1960-talet blev även en turbulent tid för högskolesektorn med växande antal studenter, utbildningspolitiska reformer, studentprotester och ockupationen av kårhuset i Stockholm 1968.

I takt med att Stockholms universitet växte ökade behovet av fler och större lokaler. 1971 påbörjades flytten från innerstaden till de nybyggda Södra huset i Frescati.