Stockholms universitet

73 miljoner från Forte till forskare vid Stockholms universitet

Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – har i dagarna publicerat bidragsbeslut för Årliga öppna utlysningen samt Synteser av arbetslivsforskning.

Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Forskare vid Stockholms universitet beviljas totalt närmare 73 miljoner kronor (av totalt 320 miljoner) fördelat på 18 bidrag varav 2 för juniorforskare, 14 projekt samt 2 ”synteser av arbetslivsforskning”.

 

Årliga öppna utlysningen 2020

Juniorforskare (2 av 10 beviljade bidrag)
• Anton Andersson, Institutet för social forskning (SOFI): En framtid att tro på? Social optimism i tider av strukturomvandling. 5 300 000 kr
• Cecilia Stenfors, Psykologiska institutionen: Green Cognition: Betydelsen av miljöexponeringar för kognitiv resiliens respektive försämring i två storskaliga nationella befolkningskohorter. 5 550 000 kr

Projekt (14 av 60 beviljade bidrag)
• Sten-Åke Stenberg, SOFI: Att bli eller inte bli ledare. Vägar in i och ut ur ledarskapspositioner i ett genus- och livsloppsperspektiv. 3 830 000 kr
• Hugo Stranz, SOFI: Mot ökad likriktning? - om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd. 2 970 000 kr
• Ylva B Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap: Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård. 4 700 000 kr
• Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen: Rumslig integration och åtskillnad: Utsatta grupper i 2000-talets Sverige. 4 800 000 kr
• Hui-Xin Wang, Psykologiska institutionen, Stressforskningsinstitutet: Är hjärnstruktur och funktionell anslutning senare i livet påverkad av medelålders psykosocial arbetsstress? 4 830 000 kr
• Olof Bäckman, Kriminologiska institutionen: Straffets konsekvenser i Sverige. 4 900 000 kr
• Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsovetenskap: Ungdom, hälsa och risktagande: en studie om hur minskad substansanvändning och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar är relaterad till deras vardagliga oro och praxis. 4 190 000 kr
• Hugo Westerlund, Psykologiska institutionen, Stressforskningsinstitutet: Engagemang eller tillbakadragande?  Bestämningsfaktorer för och konsekvenser av förändringar i objektivt mätt fysisk aktivitet och stillasittande i samband med pensionsavgång. 4 820 000 kr
• Tove Sohlberg, Sociologiska institutionen: Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård. 4 340 000 kr
• Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen: Ökande sociala ojämlikheter och fruktsamhetsnedgång i Sverige. 4 300 000 kr
• Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen: Policyeffekter i den koldioxidfria välfärdsstaten. 4 900 000 kr
• Erik Bihagen, SOFI: Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabilitet? 3 500 000 kr
• Karin Halldén, SOFI: Att förstå förändringar i nivåer av könssegregering efter yrke i Sverige och Europa under ett halvt sekel. 3 600 000 kr
• Linda Kridahl, Sociologiska institutionen: Att skiljas på äldre dar: Orsaker till och konsekvenser av skilsmässa sent i livet. 4 800 000 kr

 

Synteser av arbetslivsforskning 2020

Forskningsöversikter (1 av 8 beviljade bidrag)
• Göran Kecklund, Psykologiska institutionen, Stressforskningsinstitutet: Arbetstider, hälsa och säkerhet – hur ska hållbara arbetstider för skiftarbetare organiseras? 685 000 kr

Forskningsutveckling (1 av 5 beviljade bidrag)
• Jan Löwstedt, Företagsekonomiska institutionen: Betydelsen av utvecklings-, stöd- och styrpraktiker för goda arbetsförhållanden. Forskning om metapraktiker i svenska skolor. 900 000 kr

Samlad info från Forte om de båda utlysningarna och vem som beviljats bidrag finns här och här.