Stockholms universitet

Alexander Unnersjö har disputerat

Alexander Unnersjö disputerade fredagen den 8 oktober på avhandlingen "Regress – Begreppet regressrätt och solidarregress". Opponent var professor Niklas Arvidsson, Lunds universitet.

Avhandlingens omslag

Regressrätt är ett klassiskt obligationsrättsligt ämne som spänner över traditionella indelningar i kontraktuell och utomobligatorisk rätt. En regressrätt innebär förenklat en rätt att få ersättning för en betalning som har utförts till en tredje person. Fram till nu har det inte funnits någon monografi om regressrätt i ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Med denna avhandling fyller Alexander Unnersjö därför en lucka i svensk rättslitteratur.

Om avhandlingens innehåll

Avhandlingen behandlar regressfrågor ur ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv, vilket innefattar det område inom civilrätten som avser det rättsliga förhållande mellan två parter som föreligger när den ena parten har en förpliktelse mot den andra. Här strävar Alexander efter att i sin framställning utarbeta förklaringar samt utmejsla en systematik som gör den rättsliga argumentationen på området sammanhängande och transparent.

Alexander Unnersjö
Jur. dr. Alexander Unnersjö

Tonvikten ligger på frågor om solidarregress – det vill säga den regressordning som inträder vid solidariskt ansvar i vid bemärkelse, då en enskild gäldenär svarar för en skuld som i grunden är fleras. Härunder ryms alla situationer när flera är förpliktade mot en och samma person och de förpliktades ansvar av någon anledning är sammanlänkade på det sättet att samtliga befrias helt eller delvis genom någon av de inblandades prestation.

Jämte frågor om solidarregress behandlar avhandlingen också den närmare innebörden av begreppet regressrätt, och hur begreppsbestämningen går till när den har faktisk rättslig betydelse.

OM DISPUTATIONEN

Opponent var Niklas Arvidsson, professor i handelsrätt, Lunds universitet.

I betygsnämnden satt professor Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet, lagdommer, dr juris Bjarte Askeland, Gulating lagmannsrett samt jur. dr Ann-Sophie Henrikson, Umeå universitet.

Handledare var Jori Munukka, professor i civilrätt, och Gustaf Sjöberg, professor i finansmarknadsrätt. Båda vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
 

Läs mer om avhandlingen på Jure förlag

Profilsida för Alexander Unnersjö