Stockholms universitet

Björn Lundqvist utsedd till expert av EU-kommissionen

Europeiska kommissionen har utsett Björn Lundqvist, docent i europarätt, att avge ett expertutlåtande med anledning av föreslagna ändringar i EU-förordningen om den konkurrensrättsliga regleringen av forsknings- och utvecklingssamarbeten.

EU-flaggor utanför Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen bidrar till att forma EU:s övergripande strategier, föreslår nya EU-lagar och ser till att de följs, tar fram initiativ och förvaltar EU:s budget. Foto: Mostphotos

Forskning och utveckling (ofta förkortat FoU) är ett samlande begrepp inom framför allt näringslivet för verksamhet som syftar till att producera kunskap. Europeiska kommissionen ska nu se över det så kallade gruppundantaget för forskning och utvecklingssamarbeten och uppdatera de horisontella riktlinjerna. Med anledning av detta har kommissionen kontaktat Björn för att titta specifikt på frågan om FoU-samarbeten mellan små och medelstora företag kan hämma konkurrensen.  

Björn Lundqvists forskning och undervisning rör sig inom europarätt, marknads- och konkurrensrätt. Till sina akademiska förtroendeuppdrag hör sedan tidigare att han är medlem av SNS konjunkturråd 2021 samt styrelseledamot i den globala och allmänt välrenommerade Academic Society for Competition Law (ASCOLA) - en global förening för konkurrensrättsforskare.  Han har utgivit flera publikationer inom ämnet konkurrensrätt, varav ett flertal av relevans för kommissionens granskning.

– Det är inte det är så vanligt att kommissionen vänder sig direkt till enskilda forskare (i vart fall inte svenska forskare) så det känns mycket smickrande, säger Björn.

 

Läs mer om Björn Lundqvist