Stockholms universitet

Det här innebär beslutet om återgång till campus

Juridiska institutionen har beslutat att huvudlinjen är återgång till undervisning med fysisk närvaro på samma sätt som före pandemin från och med den 1 november 2021. Detta gäller för kurser som inleds vid detta datum eller senare.

Foto på studenter som sitter på en bänk i campus Frescati då det är hösten.
Foto: Jens Olof Lasthein

Undervisning m.m. under B-perioden

Huvudlinjen är återgång till undervisning med fysisk närvaro på samma sätt som före pandemin. Studenter med symptom och i riskgrupp ska dock erbjudas webbaserade lösningar.

De här riktlinjerna gäller för kurser som på börjas den första november eller senare under HT21. Kurser som påbörjats tidigare fortsätter enligt de gamla riktlinjerna. Det gäller också kursen examensarbete. Det innebär att riktlinjerna för höstterminens B-period omfattar fem grundkurser och omkring 15 specialkurser.
 

Föreläsningar

Med föreläsningar avses undervisning avsedd för samtliga studenter på en kurs och där det är fråga om huvudsakligen envägskommunikation.

Föreläsningar ska vara webbaserade (t.ex. webbsända eller förinspelade).

Övrig undervisning

Med övrig undervisning avses seminarier, gruppundervisning och liknande. 

Undervisning på grundkurserna ska som huvudregel ske med fysisk närvaro. Någon eller några grupper inom varje kurs ska emellertid ha webbaserad undervisning. Tekniskt ska detta genomföras så att anmälan öppnar för angivna fysiska grupper och för två webbaserade tillfällen, en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Vartefter de fysiska grupperna fylls upp kan antalet grupper utökas eftersom det finns salar bokade. Gruppindelning för den webbaserade undervisningen sker baserat på antalet som önskar sådan undervisning. Studenter som valt fysisk undervisning och plötsligt känner symptom av Covid får tillfälligt försöka vara med i en webbaserad grupp.

Även undervisningen på specialkurserna ska som huvudregel ske med fysisk närvaro. Studenter med symptom eller i riskgrupp ska erbjudas möjlighet att delta via webben Möjligheten till dialog med studenterna och flexibilitet är större på specialkurserna och den bör utnyttjas. Kursföreståndare och lärare kommer överens om vilken lösning som ska väljas. En möjlighet är att läraren vid fysisk undervisning zoomar med sin egen bärbara dator med de studenter som inte är fysiskt närvarande. Institutionen kan köpa in extra mikrofoner. 

Handledning och examination av uppsatser

Fysisk närvaro är huvudregeln vid seminarier för handledning och examination. Handledaren kan för handledning göra undantag efter hörande av studenterna. 

Extrainsatt frågestund

Varje kurs kan erbjuda en extrainsatt webbaserad frågestund med syftet att underlätta för studenter som missat undervisning. Närvaro vid frågestunden kan inte ersätta obligatoriska moment.

Tentamen 

Inga undantag från kursplaner gäller för kurser som påbörjas efter 1 november. Aktuella kursplaner finns på respektive kurssida i den digitala utbildningskatalogen.
 

Läs mer om höstterminens undervisning (A- resp. B-period)