Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarutbildningen i analytisk kemi får omdömet hög kvalitet av UKÄ

Forskarutbildningen i analytisk kemi har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ och har fått omdömet hög kvalitet. I yttrandet står att antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens är adekvat och att den står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Forskarutbildningen ges vid Institutionen för material- och miljökemi, MMK, men personal från Institutionen för miljövetenskap medverkar i utbildningen. Forskarutbildningsmiljön beskrivs i yttrandet som bra och inkluderande med god samverkan och god förståelse för ämnets vikt och kvalitet. Trots att flera och omfattande organisatoriska omstruktureringar av forskarutbildningsämnet tidigare skett, finns det enligt bedömarna en god handledarkompetens, samtidigt som andra resurser har kunnat behållas. 

– Det är glädjande att UKÄ i sin bedömning har tagit fasta på vårt arbete för att få till stånd en väl fungerande utbildning och en god handledarkompetens, säger professor Ulrika Nilsson, ämnesansvarig för forskarutbildningen i analytisk kemi.

Förutsättningarna för doktoranderna att utvecklas som forskare bedöms vara goda inom attraktiva tillämpningsområden som miljöanalys och läkemedelsforskning, samtidigt som befintlig infrastruktur och handledningsresurser är väl anpassade efter storleken på ämnet. En ytterligare åtgärd som skulle stärka doktorandernas möjligheter på arbetsmarknaden skulle vara möjlighet till internationellt forskarutbyte inom utbildningen. Vidare anser bedömarna att rekryteringen av en ny professor skulle vara till fördel för forskarutbildningens nationella profil. 

– Under hösten 2021 har en ny professor rekryterats internationellt och åtgärder för ett ökat internationellt forskarutbyte har börjat vidtas, säger professor Gunnar Svensson, prefekt vid MMK.

– Våra doktorander har redan nu mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden, men det är naturligtvis bra med ett fortsatt arbete för att stärka deras chanser, tillägger Ulrika Nilsson.

Bedömarna ser positivt på ett nytt initiativ om en obligatorisk, årligt återkommande jämnställdhetsdag, samt ett nytt mentorsprogram för kvinnliga doktorander och post docs för att ge kvinnliga kemister stöd i studier och karriärval.

Analytisk kemi bör enligt bedömarna vara fortsatt attraktivt som forskarutbildningsmiljö, inte minst som en följd av strategiska investeringar i avancerad utrustning och nyrekrytering av yngre forskare. Självvärderingar och kompletterande intervjuer har också visat på en väl utformad och genomtänkt forskarutbildningsmiljö, framhåller bedömarna.

– Självvärderingen har varit väldigt givande genom att den tydligt har belyst våra utvecklingsområden. Vi har nu ett bra underlag för fortsatt förbättringsarbete, så att vi kan förbli en attraktiv miljö för forskarstuderande, säger Ulrika Nilsson. 

Fakta: Utvärderingar av forskarutbildningar i kemi

Inom det nationella kvalitetssäkringssystemet 2017-2022 utvärderar UKÄ ett urval av utbildningar vid Sveriges lärosäten. Vid Stockholms universitet har nu samtliga lärarutbildningar och hittills tio  forskarutbildningar utvärderats. De senaste tre utbildningarna som har utvärderats är forskarutbildningarna i kemi: analytisk, fysikalisk och organisk kemi. Beslut om utvärderingen av fysikalisk kemi kommer i mitten av december. Utvärderingarna av analytisk respektive organisk kemi är nu slutförda och båda utbildningarna har fått omdömet hög kvalitet.

Länk till bedömargruppens yttrande och UKÄ:s beslut hittas här