Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarutbildningen i organisk kemi får omdömet hög kvalitet av UKÄ

Forskarutbildningen i organisk kemi håller hög kvalitet, enligt en utvärdering av utbildningen som har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Såväl antalet handledare och deras vetenskapliga och pedagogiska kompetens är adekvata för utbildningen. Även övriga resurser vid universitetet står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll. Intressant att notera är att SU är ett av fyra lärosäten som fick omdömet hög kvalitet i utvärderingen, medan sex lärosäten fick ifrågasatt kvalitet

Forskarutbildningen i organisk kemi ges vid Institutionen för organisk kemi, och av det nyligen publicerade yttrandet framkommer att handledarkompetensen bedöms som god för utbildningen. Samtidigt beskrivs handledarresurserna som rimliga, med 14 handledare till 34 doktorander, varav 11 är huvudhandledare. Men bedömargruppen noterar också att antalet doktorander per huvudhandledare varierar mycket (mellan 1 och 9). Institutionen anger att den har en strategi för att fördela handledaruppgifterna jämnare, vilket bedömargruppen ser som positivt. Slutligen anser bedömargruppen att handledarna är internationellt framstående inom sina verksamhetsområden. 

– Det är mycket glädjande att UKÄ i sitt yttrande ger så goda omdömen för vår forskarutbildning, samtidigt som bedömarna pekar på intressanta områden för förbättringar, där ett flertal redan är antingen inplanerade eller vidtagna, säger Kálmán J Szabó, prefekt vid Institutionen för organisk kemi. 

Andelen kvinnliga doktorander är 27 procent och därför har ett system införts för att öka andelen kvinnliga doktorander. Såväl manliga som kvinnliga sökande ska finnas med i tätgrupperna av personer som kallas till intervjuer, vilket bedömarna anser är utmärkt. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen samtidigt framhåller är att förbättra jämställdheten vid lärarrekryteringar, eftersom kvinnorna är relativt få.

– Det är ett högt prioriterat område för institutionen att öka antalet kvinnliga doktorander, vilket är en ambition som UKÄ också noterar. Vi arbetar även intensivt med att rekrytera kvinnliga lärare, säger Pher Andersson, professor vid Institutionen för organisk kemi och ansvarig för självvärderingarna. 

Forskarutbildningsmiljön vid lärosätet är enligt självvärdering och intervjuer god, där det framför allt inom experimentell organisk kemi finns en välutvecklad infrastruktur.  

Tydliga rutiner med halvtidskontroller är utmärkta instrument för att säkerställa doktorandernas framsteg och kunskapsutveckling inom ämnet. Regelbunden uppföljning av kunskap och förståelse sker, samtidigt som utvärdering och uppdatering av den individuella studieplanen äger rum, där studierektorn kan vidta särskilda stödåtgärder i de fall brister identifieras. 

– Den här typen av kontroller utgör inte bara en viktig kontroll av hur arbetet går utan är också ett utmärkt instrument för att identifiera och vidta åtgärder för att säkerställa att doktorandernas arbete fortskrider enligt uppgjorda planer, något som är positivt för alla parter, säger Pher Andersson.

Värdefullt för forskarutbildningsmiljön är även att det finns ett stort nationellt och internationellt nätverk av samarbetspartner. Ett lovvärt initiativ är också enligt bedömarna planerna på en seminarieserie där alumner och representanter för myndigheter och industripartner kan samlas för att hålla föredrag. Positivt är även att ledningen planerar att starta en alumnverksamhet, i samband med att pandemirestriktionerna avslutas.

Både brutto- och nettostudietiderna, som är 5,0 respektive 4,1 år, anser bedömargruppen också vara utmärkta. Enligt bedömargruppen är det utmärkt att det finns en obligatorisk kurs i allmän organisk kemi, och som säkerställer en ämnesbredd, samtidigt som det finns obligatoriska kurser i vetenskapsfilosofi och etik. Samtidigt saknas karriärutvecklande kurser, men sådana är på gång. 

– Den här typen av breddkurser fyller en avgörande funktion för att säkerställa doktorandernas generella kunskaper i forskarutbildningsämnet och för att ge utrymme för reflektion och förståelse för aspekter av det vetenskapliga arbetet som är nödvändiga för att långsiktigt utvecklas som forskare, säger Kálmán J Szabó.


Bedömarna anser samtidigt att utbildningen utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet, inom och utanför akademin. 

Fakta: Utvärderingar av forskarutbildningar i kemi

Inom det nationella kvalitetssäkringssystemet 2017-2022 utvärderar UKÄ ett urval av utbildningar vid Sveriges lärosäten. Vid Stockholms universitet har nu samtliga lärarutbildningar och hittills tio  forskarutbildningar utvärderats. De senaste tre utbildningarna som har utvärderats är forskarutbildningarna i kemi: analytisk, fysikalisk och organisk kemi. Beslut om utvärderingen av fysikalisk kemi kommer i mitten av december. Utvärderingarna av analytisk respektive organisk kemi är nu slutförda och båda utbildningarna har fått omdömet hög kvalitet.

Länk till bedömargruppens yttrande och UKÄ:s beslut hittas här.