Stockholms universitet

Fortsatt finansiering för Mistraprogram

Mistra har beslutat om förlängning för två av sina stora forskningsprogram, Mistra Food Futures och Mistra SafeChem. I båda ingår forskare vid Stockholms universitet.

 

Mistra Food Futures

Hälsosamt mat
Foto: Mathieu van den Berk

Forskningsfinansiären Mistra har beslutat om fortsatt finansiering till Mistra Food Futures för forskning om ett hållbart och resilient livsmedelssystem. I denna andra fas tilldelas programmet 64 miljoner kronor för en period om fyra och ett halvt år. Forskningsprogrammet har i sin första fas arbetat med scenarier och mål för Sveriges framtida livsmedelssystem, livsmedelsberedskap och analyser av de nordiska näringsrekommendationerna.

Mistra Food Futures, med SLU som programvärd, tar ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led och utvecklar strategier som ska bidra till ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Programmet tilldelades forskningsmedel från Mistra och startade hösten 2020. I början av året utvärderades programmets arbete av en internationell expertpanel.

Till följd av rådande komplexa världsläge kommer programmet under fas två år att sätta än större fokus på resiliens och livsmedelsberedskap och inkludera globala effekter på hållbarhet, resiliens och livsmedelsberedskap. I nästa fas kommer programmet också att utforska synergier och utmaningar mellan livsmedelsystemet andra sammanlänkande system samt initiera Mistra Food Futures Academy för att utbilda nästa generations forskare inom området. För att öka implementeringen av forskningen kommer ett så kallat transition lab att sjösättas tillsammans med programmets partners.

Programvärd är SLU och huvudpartners är Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet, RISE och Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien. Programmet har också ett stort antal partners från akademi, myndigheter, branschorganisationer, regioner och näringsliv.

 

Mistra SafeChem

Mistra har även beslutat om fortsatt finansiering till Mistra SafeChem för forskning om hållbar och grön kemi. Programmet tilldelas medel för en andra fas med upp till 70 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod.

Mistra SafeChem utvecklar metoder och modeller för att möjliggöra en säker och miljömässigt hållbar produktion och användning av kemikalier i ett livscykelperspektiv. Programmet lanserade i början på 2024 en verktygslåda där de samlat resultat från fyra års forskning. Verktygslådan beskriver 37 olika metoder och processer som kan tillämpas i den fortsatta utvecklingen av nya kemikalier, material och produkter. Många av dem är redan nu tillgängliga för andra forskare och industriaktörer, medan andra verktyg är under utveckling.

IVL Svenska Miljöinstitutet är programvärd för Mistra SafeChem. I konsortiet för fas 2 ingår även RISE, Stockholms universitet, KTH, Technical University of Denmark och Uppsala universitet samt nio industripartners – AstraZeneca, BASF, Cambrex, EnginZyme, Merck, Nouryon, Perstorp Innovation, RenFuel och Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer på Mistras webb