Stockholms universitet

Lokala föreningars erfarenheter och uppfattningar om polisens arbete i utsatta områden

Kivanc Atak är en av tre forskare vid Kriminologiska institutionen som har tilldelats medel för forskningsprojekt från NSfK (Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi). Vi har ställt några frågor till Kivanc om det nya projektet.

Vad är syftet med projektet?
Syftet är att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter som lokala föreningar i segregerade och socio-ekonomiskt utsatta områden i Stockholm har om polisens insatser, arbete och strategier. Jag är även intresserad av att förstå hur dessa aktörer i civilsamhället försöker lyfta fram sin röst för att påverka polisens insatser i de områdena.   


Hur fick du idén till projektet?
Polisiära åtgärder i utsatta, fattiga och segregerade områden i urbana miljöer är en fråga som uppmärksammas inom olika discipliner och i olika länder. Vi vet att den här frågan har stor betydelse i Sveriges storstäder, framför allt i Stockholm, med tanke på de diskussioner om segregation och brottslighet som pågår. Inom forskningen pratas det också en del om polisiära modeller som utgår från principen att skaffa en närmare relation med lokal befolkning och civilt samhälle. Därför tyckte jag att det vore angeläget att utforska hur polisens närvaro och arbete upplevs av de civilsamhälleliga aktörerna som har lokalt förankrade kunskaper i området.    

  
Vad planerar du att göra inom projektets ramar?
Jag ska intervjua personer som är, eller har varit, verksamma i det lokala föreningslivet i socio-ekonomiskt utsatta och segregerade områden i Stockholm.  
 
Projektet "Local community frames and influence on policing in socially disadvantaged neighborhoods in Stockholm" pågår under perioden oktober 2021 – april 2022