Stockholms universitet

Närmare 83 miljoner i forskningsmedel från Formas

I Formas årliga utlysning beviljas 16 forskare vid Stockholms universitet medel. Tillsammans med tidigare beviljade medel blir det totalt 82,7 miljoner kronor till Stockholms universitetet i år.

Frescati

Forskningsfinansiären Formas har beslutat om vilka forskare som beviljas medel i utlysningarna för 2021. I den öppna utlysningen beviljas Stockholms universitet medel till åtta forskningsprojekt och åtta forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären. Totalt blir summan 55,4 miljoner kronor. Det gör att Stockholms universitet hamnar på tredje plats bland de lärosäten som tilldelas medel i årliga utlysningen av Formas, efter Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet.

Dessutom har två forskare vid Stockholms universitet blivit beviljade ”Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030” och två har blivit beviljade medel kopplade till utlysningen ”Blå innovation – Förberedande projekt 2021”. Sedan tidigare har fem SU-forskare beviljats mobilitetsstöd. Totalt beviljas därmed forskare vid Stockholms universitet 82,7 miljoner kronor av Formas i år.

 

Forskningsprojekt vid Stockholms universitet

Kristoffer Hylander, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”Klimatanpassning för skogens biodiversitet: att identifiera refugier för arter hotade av ett varmare klimat”, 2 999 199 kr
Per Olsson, Stockholms Resilienscentrum: ”Mobilisering för omställningar mot rättvisa och hållbara framtider: roller och kapaciteter bland storskaliga aktörskoalitioner”, 2 997 099 kr
Jana Weiss, Institutionen för miljövetenskap: ”Katters PFAS exponering och associationer till hormonrelaterade sjukdomar – med relevans för människa”, 3 000 000 kr

Tilman Hertz, Stockholms Resilienscentrum: ”Process-Relationell Anpassning till Klimatförändringar (English Acronym: PRAda)”, 2 988 899 kr
Jaana Halonen, Psykologiska institutionen: ”Värmare och mörkare klimat: Effekter på psykisk hälsa och hälsobeteenden (CLIMENT)”. 2 999 064 kr
Ulrika Nilsson, Institutionen för material- och miljökemi: ”Azofärgämnen, kinoliner och aniliner i kläder - Daglig mänsklig exponering för skadliga kemikalier” 2 989 473 kr
Martin Jakobsson, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Norra Grönlandsisens bidrag till havsnivåökningen i varmare klimat”, 2 999 900 kr
Ulf Mörkenstam, Statsvetenskapliga institutionen: ”Samiska normsystem och samisk lag: en utmaning för existerande nationella styrningssystem och lagstiftning?”, 2 946 801 kr

 

Utlysningen ”Forskare tidigt i karriären”

Ioannis Sadiktsis, Institutionen för material- och miljökemi: ”Kemisk profilering och toxikologisk testning av organiska aerosoler från trafiken - Nödvändig kunskap för förbättrade riskbedömningar och regleringar”, 3 828 409 kr
Vanessa A Masterson, Stockholms Resilienscentrum: ”Silverryggar, svarta mambor och dödsbringande kvinnor: Könsidentiteter och transformering i sydafrikanskt och australiskt bevarande av biologisk mångfald”, 3 999 000 kr
Angela Guerrero Gonzalez, Stockholms Resilienscentrum: ”Hur lokala, regionala och globala nätverk i matproduktionssystemen påverkar miljön”, 3 998 576 kr
Johan Enqvist, Stockholms Resilienscentrum: ”Otyglad natur: Kunskap, attityder och påverkan i miljövård för en bättre relation mellan två stadslevande primater”, 3 999 144 kr
Jan Kuiper, Stockholms Resilienscentrum: ”Sand in the Anthropocene: risks and opportunities for global sustainability”, 3 997 920 kr
Elizabeth Drury O'Neill, Stockholms Resilienscentrum: “Havets mellanhänder - en nyanserad förståelse av patron-klientrelationer i småskaliga fisken”, 3 685 784 kr
Birgit Wild, Institutionen för miljövetenskap: ”Havsförsurning i Sibiriska Arktiska havet: Påverkan av tinande permafrost och metanutsläpp”, 3 999 636 kr
Mika Sipponen, Institutionen för material och miljökemi: ”Lignin-fettsyrahybridmaterial för avancerade jordbruksapplikationer”, 4 000 000 kr

 

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi: ”Network for Maternal and Neonatal Health in Resource Limited Settings”, 199 695 kr
Niklas Hedin, Institutionen för material- och miljökemi: ”Analysis and networking about topics of future research on sustainable materials for decentralized water purification in rural India”, 199 732 kr

 

Blå innovation – Förberedande projekt 2021

Örjan Bodin, Stockholms Resilienscentrum: “ÅTERVÄT: Komplexiteten i att gå från bidragssatsning till åtgärd - praktiska interventioner och vetenskapliga studier för att belysa problematiken och för att hitta lösningar”, 1 495 640 kr
Georgia Destouni, Institutionen för naturgeografi: ”Innovation och partnerskap för effektiva åtgärdsprogram för god vattenkvalitet och ekologisk status – med pilotstudie för Askrikefjärden”, 1 494 770 kr

 

Mobilitetsstöd

Justine Ramage, Institutionen för naturgeografi: ”Förändringar i  Ekosystemtjänster inom den Arktiska permafrostregionen”, 4 468 633 kr
Caroline Greiser, Institutionen för ekologi miljö och botanik: ”Skogens förmåga att buffra klimatextremer - samverkan mellan krontäckning och markvatten”, 4 958 768 kr
Benjamin Chandler, Institutionen för naturgeografi: ”Fördjupad förståelse av platåisars respons på klimatförändringar genom en ny kombination av upprepade drönar- och radarundersökningar”, 4 717 940 kr
Malte Posselt, Institutionen för miljövetenskap: ”Biologisk Nedbrytning av Organiska Mikroföroreningar i Floder – Blottläggandet av en Viktig men Hotad Ekosystemtjänsts Dynamik och Gränser”, 4 995 424 kr
Elizabeth Drury O'Neill, Stockholms Resilienscentrum:”Havets mellanhänder - en nyanserad förståelse av patron-klientrelationer i småskaliga fisken”, 4 760 666 kr