Stockholms universitet

Nikola Hajdin har disputerat

Nikola Hajdin disputerade torsdagen den 14 oktober på avhandlingen: ”Individual Responsibility for the Crime of Aggression”. Opponent var professor Claus Kress, Köln universitet, Tyskland.

Vy från sittplatserna i Aula Magna över disputationsakten
Nikola Hajdin intill ordförande för disputationen, Pål Wrange, och opponent Claus Kress från Köln universitet.

När en stat begår ett folkrättsligt brott genom att utöva icke tillåtligt krig, hur identifierar vi då vilka individer som kan ställas till svars för statens handlingar?

I denna avhandling undersöker Nikola Hajdin individuellt straffansvar för aggressionsbrott i internationell straffrätt - det vill säga under vilka förutsättningar en individ kan dömas personligen för brott mot freden genom att vara i en sådan position att denne kan anses haft ett avgörande inflytande över en stats agerande i krig.

Nikola lyfter i sammanhanget att det är många faktorer som spelar in och ligger till grund för en stats faktiska agerande. Innan kriget är ett faktum äger ofta debatter rum, råd inhämtas från så väl statliga som icke-statliga experter, politiker diskuterar, propaganda sprids i media, företag involverar sig i vinstsyfte och kanske sker det även en omröstning i parlamentet. Först efter allt detta är det den militära och politiska ledaren i landet som ger den slutliga ordern. I konstellationen som sådan är det många individer som bidrar till utformandet av den handling, genom vilket brottet begås.

Att definiera en ledare

Lagen fastställer att aggressionsbrott är ett ledarskapsbrott och därför inte kan tillskrivas underordnade eller anhängare. Men vilka är de faktiska kriterierna för att någon ska kunna anses vara i direkt kontroll över, eller har möjlighet att helt styra över, statliga åtgärder?  

Porträttbild
Jur.dr. Nikola Hajdin.

Utifrån teorier om straffansvar försöker Nikola identifiera de frågor som behöver besvaras för att en person ska kunna anses vara skyldig till aggressionsbrott. För detta konstruerar avhandlingen ett konceptuellt ramverk om hur de allmänna villkoren för kriminellt ansvar baseras på handling (actus reus) och uppsåt (mens rea) i aggressionsbrottet, vilket presenteras tillsammans med en analys av relevant rättspraxis och internationella dokument.

OM DISPUTATIONEN

Opponent var Claus Kress, professor i internationell straffrätt och folkrätt, Köln universitet, Tyskland.

I betygsnämnden satt professor Larissa van den Herik, Leiden University, professor Per Bergling, Umeå universitet och docent Jarna Petman, Stockholms universitet.

Handledare var Pål Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet.

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Profilsida för Nikola Hajdin