Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok av Ingemar Haag

Finns det något alternativ till den bekännelsekultur som Michel Foucault menade präglar den västerländska kulturen? Det är själva utgångspunkten i litteraturvetaren Ingemar Haags nya bok, Vanishing Selves: Negotiating Selfhood in Self-Representational Works by Goethe, Sand, and Nietzsche (publicerad november 2021 på Peter Lang GmbH).

Detalj av boksomlaget Vanishing Selves av Ingemar Haag.
Detalj av boksomlaget Vanishing Selves av Ingemar Haag.

I Vanishing Selves uppsöker Haag några av 1800-talets klassiker på självframställningens arena: Johann Wolfgang von Goethes Dichtung und Wahrheit och Italienische Reise, George Sands Histoire de ma vie och Friedrich Nietzsches Ecce Homo. Även om dessa författare i kraft av sitt oerhörda inflytande framställts som prominenta subjekt pekar deras självframställande diskurser i en annan riktning, där det egna jaget utifrån olika strategier tonas ned – till förmån för en blick utåt. Vi möter ett vara-i-världen, snarare än ett vara-i-sig-själv eller ett vara-för-sig-själv. Tanken har varit att analysera alternativet till intimiserande och psykologiserande självframställningar och synliggöra de marginaliserade dimensionerna i olika självframställande diskurser: den fysiska kroppen, perceptionen, jagets beroende av kollektiva kontexter och gemenskaper.

Förankringen i en värld blir i denna undersökning kopplad till begrepp som “participation”, “perception”, “togetherness”, “otherness”, “corporeality”, “collectivity”, “publicness”, and “sociality”, dimensioner som betonar subjektets orientering ut mot en värld, en utåtriktad rörelse vars mål är att överskrida individuella intressen och som i slutändan återspeglar ett etiskt förhållningssätt.

 

Om Ingemar Haag

Ingemar Haag
Ingemar Haag.

Ingemar Haag är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade 1999 vid Stockholms universitet med avhandlingen Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism. 2011 utkom boken Att gnistra i sitt varas glans. Tankar om språkets föremålslighet och materialitet under 1900-talet. Han har också varit redaktör för antologin Perspectives on Ecocriticism: Local Beginnings, Global Echoes (2019), samt för den nyligen utkomna Rilkes hundar (2021), som med utgångspunkt i Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge samlar poeter, filosofer, litteraturvetare, konstnärer, arkitekter som alla tar spjärn i Rilkes märkliga roman.

Haag är sedan 2019 ämnesansvarig för litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik.

Ingemar Haags forskning