Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok om likabehandlingsrätt

Antologin ”Equality” är volym 68 i bokserien Scandinavian Studies in Law som utges av Stockholm Institute for Scandinavian Law vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Redaktörer är professor Laura Carlson och universitetslektor Lydia Lundstedt.

Bild på boken som ligger på ett bord
I begreppet jämlikhet inräknas enligt EU:s stadga: likhet inför lagen, icke-diskriminering, mångfald, jämställdhet, rättigheter för barn, äldre och personer med funktionshinder. Foto: Natalie Oliwsson

Frågor om jämlikhet har bara under de senaste fem åren kommit att lyftas fram radikalt genom händelseförlopp som #MeToo, Black Lives Matter, Covid-19-pandemin och kampen om klimaträttvisa. I denna sextioåttonde volym i serien Scandinavian Studies in Law tar inte mindre än nitton författare upp några av dessa frågor och undersöker likhet inför lagen i den skandinaviska rättsliga kontexten. 

Antologin är uppbyggd så att ett flertal kapitel har ägnats till specifika diskrimineringsgrunder så som till exempel ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, eller funktionsnedsättning. Andra kapitel tar upp jämställdhet (till exempel individers boende och sysselsättning), jämlikhet och tillgång till rättskipning (access to justice). Sammantaget sker analysen ur fyra olika aspekter: teoretiska och internationella ramar för jämlikhet, skyddade grunder, skyddade områden och tillämpning på nationell nivå. 

Flera medverkande från Juridicum

”Equality” är en av de första nordiska böckerna som fokuserar på de olika aspekterna av likabehandlingsrätt, inklusive rätten till att behandlas olika i vissa sammanhang - som exempelvis samernas förhållande till deras mark. Den riktar sig till alla som vill kunna fördjupa sig inom ämnet och ta sig an dessa angelägna samhällsfrågor ur ett bredare perspektiv. 

Redaktör för denna volym är Laura Carlson, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, som också medverkar i boken själv med kapitlet ”Sweden - Balancing Corporatism and Access to Justice”. Från Juridicum medverkar även Paul Lappalainen, doktorand i civilrätt, med kapitlet ”The Role of Civil Society Advocacy in Equality Law – Lessons for the Nordics”. 

Huvudredaktör för skriftserien Scandinavian Studies in Law är Lydia Lundstedt, universitetslektor i internationell privaträtt.

Om Scandinavian Studies in Law

Stockholm Institute for Scandinavian Law grundades 1956 med målet att sprida kunskap om skandinavisk rätt och rättsteori utomlands. För att uppnå detta mål publicerar institutet Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.), som är en bokserie med artiklar av skandinaviska akademiker och rättsexperter.

Varje volym av Sc.St.L fokuserar på ett specifikt rättsligt ämne och de flesta av artiklarna har aldrig tidigare publicerats. 

www.scandinavianlaw.se