Stockholms universitet

Ny policy för öppen vetenskap vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har som ett av de första lärosätena i Sverige en övergripande policy för öppen vetenskap, efter ett beslut av rektor Astrid Söderbergh Widding. Policyn beskriver universitetets övergripande målsättning i övergången till ett öppet vetenskapligt system.

Södra huset
Stockholms universitets nya policy för öppen vetenskap trädde i kraft den 22 september. Foto: Eva Dalin


I den senaste forskningspropositionen fastställs att målbilden är att de svenska lärosätena ska ha ställt om till ett öppet vetenskapssystem senast 2026, vilket ställer krav på både lärosäten och forskarna själva. 

Wilhelm Widmark,  överbibliotekarie. Foto: Cecilia Burman/Stockholms universitet

– Att ha en samlad policy för öppen vetenskap med tillhörande plan markerar tydligt att Stockholms universitet strategiskt arbetar med införandet av öppen vetenskap. Policyn ger riktningen i arbetet och blir ett stöd i den fortsatta utvecklingen, säger Wilhelm Widmark, rektorsråd för öppen vetenskap och överbibliotekarie på Stockholms universitet.

 

Ligger i linje med SUHF:s färdplan

Policyn ligger också i linje med SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) rekommendationer och nationella färdplan för öppen vetenskap. Sabina Anderberg, senior advisor på Stockholms universitetsbibliotek och ledamot i nationella arbetsgruppen för forskningsdata i SUHF, är en av författarna bakom policyn. 

Sabina Anderberg, senior advisor, är en av författarna bakom policyn. Foto: Felicia Andreasson

– Det är betydelsefullt att ha en specifik policy som synliggör Stockholms universitets strategiska inriktningar för öppen vetenskap. Policyn betonar och förtydligar det ansvar som lärosätet och forskarna behöver ta tillsammans för att vara en del i omställningen till ett öppet vetenskapligt system.

Policyn för öppen vetenskap trädde i kraft 22 september och ersätter den tidigare Forskningsdatapolicyn och en äldre policy för open access. 

 

Nytt avtal vill reformera meriteringssystemet

Stockholms universitet har, via rektor Astrid Söderbergh Widding, även skrivit under avtalet Agreement on Reforming Research Assessment som avser att förändra meriteringssystemet för forskare. 

Målet är att reformera bedömningspraxis inom forskning, genom att forskare ska kunna meritera sig på andra grunder än till exempel genom att publicera sig i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. Bakom avtalet står European University Association (EUA), Science Europe samt EU-kommissionen, och över 350 organisationer från 40 länder har varit delaktiga i processen med att ta fram det. 

 

Vad är öppen vetenskap?

Öppen vetenskap innebär att vetenskapen är transparent, tillgänglig och återanvändningsbar för forskning, innovation och utveckling.

FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) som ledord för god hantering av forskningsinformation (vetenskapliga publikationer, forskningsdata och andra forskningsresultat) innebär att den ska vara så sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändningsbar som möjligt.

Korrekt dokumentation och säker informationshantering genom hela forskningsprocessen utgör grunden för god forskning och är en del av varje forskares vardag. FAIR innebär inte per automatik öppet tillgängligt. Så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt är praxis genom hela forskningsprocessen. 


Källa: Policy för öppen vetenskap vid Stockholms universitet

Policy för öppen vetenskap

Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap

 

Text: Cecilia Burman och Julia Milder