Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet del i miljardsatsning på materialvetenskap

Stockholms universitet är ett av sex lärosäten som får dela på 2,7 miljarder kronor inom det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability.

Kemister i labb
Vid Stockholms universitet kan det bli aktuellt att rekrytera 60 nya doktorander och postdoktorer. Här ett par av Jan-Erling Bäckvalls tidigare doktorander i organisk kemi.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar totalt drygt tre miljarder kronor på materialvetenskap med inriktning på hållbarhet under elvaårsperioden 2022 – 2033. 2,7 miljarder kronor av denna summa går till det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, och 380 miljoner kronor i ett utökat anslag till Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability fokuserar på fyra områden: omvandling, lagring och distribution av ren energi, att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material, att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag samt att främja upptäckter av nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar. Sådana material kan till exempel användas för återvinningsbara batterier, bränslen med minimalt koldioxidavtryck, solenergidriven rening av vatten, luft och koldioxid samt energisnål elektronik.

– Vi vill etablera Sverige som en ledande nation inom detta forskningsområde. Det övergripande syftet är att möjliggöra hållbara teknologier samt att utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, säger Peter Wallenberg Jr som är ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

Rekrytering av 25 nya forskargrupper

Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

De universitet som deltar i forskningsprogrammet är Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Linköpings universitet, som också är värduniversitet.

Forskningsarenorna inom programmet utformas efter den modell som byggts upp inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Tvärvetenskapliga samarbeten förväntas förutom med WASP, också ske med andra Wallenbergprogram som Wallenberg Wood Science Center, WWSC, Datadriven life science, DDLS och Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

 

60 nya doktorander och postdoktorer till Stockholms universitet

Jan-Erling Bäckvall
Jan-Erling Bäckvall, professor i organisk kemi.

Enligt planerna ska anslaget på 2,7 miljarder kronor delas någorlunda jämnt mellan de sex lärosätena. För Stockholms universitet innebär det även möjlighet att rekrytera cirka 30 nya doktorander och cirka 30 nya postdoks inom ramen för programmet. Jan-Erling Bäckvall, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, är en av forskarna som initierat forskningssatsningen. Enligt honom får Stockholms universitet cirka fyra rekryteringstjänster (biträdande lektor eller lektor).

Den forskning som ska ske inom programmet vid Stockholms universitet blir inom området materialkemi/katalys. I dagsläget är det dock svårt att ange mer konkret vad det rör sig om, enligt Jan Erling Bäckvall. Forskningen kommer främst att ske vid Institutionen för organisk kemi, Institutionen för material- och miljökemi samt Fysikum. En viss koppling till universitetets nya centrum för hållbar kemi, SUCCeSS, kommer även att finnas. Dessutom ska samverkan ske med näringslivet.

– Den här satsningen stärker materialvetenskapen som ett viktigt forskningsområde i Sverige. För Stockholms universitet är satsningen av stor betydelse för utvecklingen av forskning inom materialkemi/katalys och denna satsning ligger inom två profilområden vid Stockholms universitet, säger Jan-Erling Bäckvall.

 

Satsning på elektronmikroskopi

En viktig del är satsningen på teknikplattformar vid de sex universiteten. Vid Stockholms universitet kommer det främst att röra sig om vidareutveckling av elektronmikroskopin.
– Jag hoppas att resultaten av forskningen vid Stockholms universitet kommer att leda till att forskningsområdet materialkemi/katalys stärks och expanderar och gör att universitetet blir världsledande inom detta område. Unika smarta material kommer att utvecklas och framställas, till exempel porösa material, framtidens bioplaster, och nya katalysatorer, säger Jan-Erling Bäckvall.

 

380 miljoner kronor till nya material av trä

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, tilldelas även ett utökat anslag om 380 miljoner kronor för forskning om förnybara material av skogsprodukter inom programmet ”Nya material från träd för en hållbar framtid”. WWSC, bildades 2009 med syfte att utveckla nya hållbara material från den svenska skogen. Att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material, samt nya funktionella material är några av målen.  Utökningen av programmet, som bedrivs vid Chalmers Tekniska högskola, KTH och Linköpings universitet, innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer kan rekryteras samt fyra gästprofessorer. I och med detta har stiftelsen totalt satsat drygt 1 miljard kronor på forskning inom WWSC.

Läs mer hos Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.