Stockholms universitet

Stora Forte-anslag för forskning inom folkhälsovetenskap

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har tilldelat forskningsanslag till sex olika projekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap, till en sammanlagd summa av drygt 28 miljoner kronor. Anslagen kommer att finansiera flera viktiga och aktuella forskningsområden inom folkhälsovetenskapen.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar forskning inom de tre ansvarsområdena "hälsa, arbetsliv och välfärd" – forskning som berör alla och genererar kunskap att utvecklas, både som individer och som samhälle.

Nu har Forte beviljat finansiering för sex kommande forskningsprojekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap, till en sammanlagd summa av 28,11 miljoner kronor. Anslagen kommer att finansiera forskning inom flera viktiga och aktuella områden inom folkhälsovetenskapen.

Det antyder att institutionens forskningsprofil med samhälleliga perspektiv på folkhälsa är både framgångsrik och samhällsrelevant.

"Det är naturligtvis mycket glädjande för vår institution med så många beviljade ansökningar" säger Mikael Rostila, prefekt vid Insitutionen för folkhälsovetenskap. "Det antyder att institutionens forskningsprofil med samhälleliga perspektiv på folkhälsa är både framgångsrik och samhällsrelevant,  samtidigt som vår forskning nu också kan fortsätta att utvecklas under flera år framåt" fortsätter han.

Anslag inom ANDTS2021

I Fortes nya satsning "Prevention och folkhälsa", tilldelades två forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap finansiering för forskning inom bruk, riskbruk och missbruk inom området ”Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel" (ANDTS).

Jessica Storbjörk (projektledare), tilldelades 4,87 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK): Prevention av skadeverkningar i praktiken enligt brukare, vårdpersonal och samhällsaktörer", med start 1 november 2021. Ytterligare sex projektmedarbetare kommer att medverka i projektet, fem från Stockholms universitet samt en från Beroendecentrum Stockholm SLSO.

Peter Larm (projektledare) tilldelades 4,62 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar: En effektutvärdering av den mest använda preventiva insatsen - stödgruppsverksamheter", med start 1 november 2021. Ytterligare två projektmedarbetare, båda från Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, kommer att medverka i projektet.

Anslag inom den årliga öppna utlysningen 2021

Syftet med Fortes årliga öppna utlysning är att "möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar". Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Vid den årliga utlysningen av stöd för projektbidrag tilldelades fyra forskningsprojekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap finansiering under de kommande tre åren.

Alessandra Grotta (projektledare) tilldelades 4,77 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Cancerscreening, stadium vid diagnos och överlevnad bland personer med funktionsnedsättning: Bevis från svenska nationella register", med start 1 januari 2022. Ytterligare tre projektmedarbetare kommer att medverka i projektet, en från Università degli studi di Milano-Bicocca, Italien, en från Örebro universitet samt en från Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Alexander Miething (projektledare), tilldelades 4,56 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Den ambivalenta socioekonomiska gradienten i invandrarens hälsa i kontexten av 'migranternas hälsoparadox' ", med start 1 januari 2022. Ytterligare en projektmedarbetare från Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, kommer att medverka i projektet.

Sara Brolin Låftman (projektledare) tilldelades 4,32 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet "Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa? En prospektiv kohortstudie av självrapporterad psykisk ohälsa i tonåren och levnadsvillkor i ung vuxen ålder", med start 1 januari 2022. Ytterligare två projektmedarbetare kommer att medverka i projektet, en från Karolinska Institutet och en från Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Sol Juárez (projektledare) tilldelades 4,97 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa", med start 1 januari 2022. Ytterligare fem projektmedarbetare kommer att medverka i projektet, varav en från University of Glasgow och fyra från Stockholms universitet (Sociologiska institutionen samt Institutionen för folkhälsovetenskap).