Stockholms universitet

Universitetets stora guldmedalj till Richard Ljungqvist

Rektor har beslutat att dela ut Stockholms universitets stora guldmedalj 2022 till förre chefrådmannen Richard Ljungqvist

Richard Ljungqvist. Foto privat.
Richard Ljungqvist är mottagare av Stockholms universitets stora guldmedalj 2022.

Rektor har beslutat att dela ut Stockholms universitets stora guldmedalj 2022 till Richard Ljungqvist med motiveringen:

Förre chefsrådmannen Richard Ljungqvist påbörjade sina studier i juridik vid Stockholms universitet i januari 1968, och avlade sin juris kandidatexamen i november 1973, efter att under perioden även ha innehaft ett antal studentfackliga uppdrag, bland annat som ordförande i Juridiska nämnden, samt varit amanuens i offentlig rätt 1971–73.

Med en lång och framgångsrik karriär, med mer än 40 år som domare i såväl tingsrätt som hovrätt, samt som chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm återvände Richard Ljungqvist 2012 till Stockholms universitet i och med uppdraget som lagfaren ledamot i Disciplinnämnden, ett uppdrag som han innehaft i tio år.

Richard Ljungqvist har under dessa år med utomordentligt engagemang och stor omsorg om rättssäkerhet och likvärdighet i bedömningen av inkomna ärenden oförtröttligt arbetat för att värna universitetets bästa och studentkollektivets intressen. Under pandemin har den stora ökningen i antalet disciplinärenden medfört stora påfrestningar och en väsentligt ökad arbetsbelastning på disciplinnämnden, samtidigt som fokus riktats mot den helt centrala betydelsen av de ärenden nämnden har att hantera, för att värna likvärdigheten i bedömningen av studieprestationer samt beivrandet av fusk, liksom av ordningsstörande verksamhet av olika slag. Detta är frågor som ligger Richard Ljungqvist varmt om hjärtat. Under en tid var han därtill ensam lagfaren ledamot och axlade ett ansvar långt utöver vad som kan förväntas inom ramen för uppdraget.

Därutöver har han engagerat sig djupt i sakfrågorna, inte minst genom att i en promemoria om prövningen av ärenden i Stockholms universitets disciplinnämnd sammanställa sin tioåriga erfarenhet från arbetet i nämnden, och därmed i väsentlig grad bidra till universitetets praxisutveckling för framtiden. Hans insatser inom ett av universitetets mest betydelsefulla områden, både för att garantera rättssäkerheten i bedömningar av studieprestationer och att säkra och utveckla universitetets kvalitetskultur inom utbildningarna, är helt exceptionella.

Foto: Svenska Medalj AB
Foto: Svenska Medalj AB

Stockholms universitets stora guldmedalj instiftades 1990 och kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

2022 års medalj delas ut vid Installations- och promotionshögtiden den 30 september.

Installations- och promotionshögtid 2022