Stockholms universitet

Uppsatsstipendium till Stockholmsstudenter

2021 års stipendium från Ackordscentralen Stockholm tilldelas Charles He och Jacob Torén, juriststudenter vid Stockholms universitet, för förtjänstfullt skrivna examensarbeten.

Charles He tilldelas stipendiet för  sin uppsats: "Retentionsrätt - en säkerhetsrätt endast för vissa uppdragstagare". Handledare var docent Johan Sandstedt.

Ta del av Charles uppsats här

Jacob Torén tilldelas stipendiet för sin uppsats: "Ett tillägnelseavtals giltighet - om möjligheten för panthavare att i ljuset av 37 § AvtL tillägna sig eller själv förvärva pant i onoterade aktier". Handledare var docent Emil Elgebrant.

Ta del av Jacobs uppsats här

Om Ackordscentralens uppsatsstipendium

Ackordscentralen Stockholm AB utdelar årligen två stipendier om 25 000 kr var. Stipendium utdelas till universitetsstuderande som läser juristutbildningen vid Stockholm universitet, Uppsala universitet eller Örebro universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

  • Konkurs- och obeståndsrätt
  • Rekonstruktioner av företag
  • Krediträtt och företagens finansieringsformer

ackordscentralen.se/