Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad krävs för att människor och vilda djur ska samexistera?

De sista kvarvarande livsmiljöerna för vilda djur blir mindre och mer fragmenterade i takt med att människans markanvändning ökar. Det påverkar bland annat elefanter och lejon som behöver stora områden att ströva i. Anna Treydtes forskning fokuserar på hur människor och vilda djur kan samexistera.

Lejon vid ett vattenhål
Människans markanvändning hotar lejonen som behöver stora strövområden. Foto: Anna Treydte.

– Mänsklig markanvändning är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Den är så omfattande och ökar så snabbt att många arter inte har tid att anpassa sig för att klara förändringen, förklarar Anna Treydte.

Hon har arbetat i södra och östra Afrika i omkring 20 år. Nyligen började hon en tjänst vid institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, som docent i natur- och miljöförvaltning.

– De här stora ikoniska arterna som elefanter och lejon i Afrika, men även vargar i Sverige, är hotade eller nära att utrotas* eftersom de kräver stora strövområden, har mycket långa generationstider och vanligtvis inte får så många ungar på en gång.

Anna Treydte konstaterar att den största delen av människans markanvändning är mycket kortsiktigt planerad med målet att få snabba ekonomiska vinster. Och den sker utan att man vet om förändringarna i miljön får långsiktiga effekter på biologisk mångfald och ekosystemfunktioner.

– Mycket av markanvändningen ger också kaskadeffekter. När vi avverkar skog gör vi områden mer utsatta för erosion och invasiva arter. Det kan utlösa jordskred, sandstormar, brand eller andra miljökatastrofer. De olika kaskadeffekterna sammantaget gör det svårt att förutse hur vårt ekosystem kommer att förändras av markanvändningen. 

 

Gummi – ett hot mot den afrikanska elefanten

Konflikter mellan vilda djur och människor inträffar ofta nära områden som ska skydda de vilda djuren. Ofta på fält där grödor odlas som föredras av vilda djur. Om andra grödor odlades, till exempel chiliplantor i Afrika, skulle det inte locka till sig, utan snarare stöta bort, elefanter, konstaterar Anna Treydte. 

Elefanter på savannen
En snabb expansion av gummiodlingar har lett till en kraftig nedgång i elefanternas livsmiljöer. Foto: Anna Treydte.

I ett forskningsprojekt i Thailand har Anna Treydte tittat på hur asiatiska elefanter påverkas av den snabba ökningen av gummiodlingar. Odlingarna ligger ofta nära områden som ska skydda djurlivet och de asiatiska elefanterna strövar därför ibland igenom odlingar, som förstörs. 

– En snabb expansion av gummiodlingar har lett till en kraftig nedgång i de asiatiska elefanternas livsmiljöer. De blir mer fragmenterade och svårare att nå för elefanterna. Eftersom efterfrågan på gummi fortfarande ökar globalt fortsätter regnskogar att kalhuggas för att används till gummiodlingar. 

Konflikter uppstår också säsongsmässigt, när resurserna blir knappa i den naturliga växtligheten eller att djur söker sig till mänskligt skapade vattenhål.

 

Bikupor – ett sätt att hålla elefanter borta från odlingar

Bikupa
Bikupa som hänger på stängsel. Foto: Anna Treydte.

I Afrika sätts ofta bikupor upp för att elefanter inte ska förstöra odlingarna. Odlingsområden hägnas då in av stängsel på vilka bikupor har placerats. Det initierades av Lucy King, forskare vid University of Oxford.

– Afrikanska bin är väldigt aggressiva. När en elefant rör vid stängslet guppar bikupan och bina blir då arga och attackerar elefanten. Elefanter är rädd för bin och lär sig därför att hålla sig borta från dessa stängsel. Dessutom ger bikuporna en alternativ inkomst till bönderna genom sin honung, vilket är värdefullt om det blir torka eller om deras skördar skadas.

 

Vad skulle hända om elefanter, lejon och vargar dog ut?

Lejon och vargar reglerar populationerna av andra arter, såsom antiloper. Om inte lejonen dödade antiloperna skulle savannen bli för hårt betad av alla antiloper. 

– Utan dessa nyckelarter skulle vi se många sekundära utrotningar och ekosystem skulle kollapsa. Utan elefanter och lejon skulle vi förlora gräsarter som är viktiga för savannerna. Elefanter öppnar upp vegetationen så att gräs kan växa och lejon håller nere antalet växtätare. Utan vargar skulle även skogarna se annorlunda ut eftersom deras bytesdjur skulle förändra skogens sammansättning och struktur.

Antiloper
Utan lejon skulle det blir en överpopulation av antiloper och savannen skulle blir för hårt betad. Foto: Anna Treydte.
 

Vad behöver göras för att skydda de vilda djuren?

För att se till att dessa vilda djur inte dör ut behöver det finnas starkare lagstiftning som reglerar jordbruks- och industriverksamhet, enligt Anna Treydte.

– Det är viktigt att spara partier av orörd mark, där människor inte får vistas, så att vilda djur kan ta skydd och ta sig från ett skyddat område till ett annat. För att undvika konflikter mellan vilda djur och människor behöver vi ett starkare skydd av både odlingsområden och områden som skyddar vilda djur. Människor måste hålla sig längre bort från områden som skyddar vilda djur, därför är planeringen av markanvändningen mycket viktig.

Enligt Anna Treydte är det också viktigt att främja positiva attityder till de vilda djuren för att på sikt bidra till deras bevarande.

– Vi försöker nå lokalbefolkningen och involvera dem i aktiviteter för att lära sig mer om vilda djur. Det finns också organisationer i Tanzania som utbildar bybor att bli "väktare" av vilda djur, till exempel lejon, och få dem att förstå hur utsatta de är. 

* www.iucnredlist.org