Stockholms universitet

Om fakulteten

Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet är en av de största fakulteterna i Sverige. Här bedrivs forskning och utbildning inom det som brukar beskrivas som humanioras "tre ben" – kultur, estetik och språk.

Foto: Sören Andersson

Humanistiska fakulteten är en av de fyra fakulteterna vid Stockholms universitet och består av tretton institutioner och tio institut/centran.

Lista över fakultetens institutioner

Lista över fakultetens institut och centran

Prefekter och föreståndare

 

Fakultetsledning

Fakultetsledningen består av dekanat och kanslichef.

Dekanus

Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
E-post: dekanus@hum.su.se

Arbetsområden
Ordf. för Humanistiska fakultetsnämnden, leder Prefektmöte, Budgetberedning, deltar i Prefektråd. Ordf. för Humanvetenskapliga områdesnämnden och ledamot i områdets budgetberedning liksom i Forskningsberedningen. Ordförande för VFU-kollegiet. Ledamot i Universitetsstyrelsen, Områdesövergripande rådet, Rådet för god forskningssed, Styrgrupp för fastighetsfrågor och styrgrupp för IT-frågor.

Prodekanus

Hans Hayden. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet
Hans Hayden. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Hans Hayden. Foto: Sören Andersson

Professor Hans Hayden 
Institutionen för kultur och estetik
E-post: hans.hayden@su.se

Arbetsområden
Vice ordf. i Humanistiska fakultetsnämnden, deltar i Prefektråd, Prefektmöten, Budgetberedningen samt Studierektorsmöten för forskarutbildningen. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, ordf. för Beredningen för forskarutbildning (BUF), ledamot i Rektors beredning för utbildningsgemensamma utbildningsfrågor och system för kvalitetssäkring (REBUS) och Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). Ledamot i styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning, Vice ordf. i Barnrättscentrum, samt ledamot i styrelsen för Accelerator.

Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena

Barbro Blehr. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Professor Barbro Blehr
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
E-post: barbro.blehr@su.se

Arbetsområden
Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordförande för Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna,  ordförande i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO), ledamot i fakultetens budgetberedning, deltar i studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå samt prefektråd. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, vice ordförande för Beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA). Ledamot i kursklassificeringsgrupp under REBUS, ledamot i styrgrupp för Ekonomiprojektet vid Stockholms universitet, ledamot i Stads- och kommunhistoriska institutets nämnd.

Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena

Stefan Helgesson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Professor Stefan Helgesson
Engelska institutionen
E-post: stefan.helgesson@english.su.se

Arbetsområden
Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden, ordf för Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna, deltar i Prefektråd, Studierektorsmöten för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Humanvetenskapliga områdesnämnden, Vice ordf. för Beredningen för lärarutbildning, ledamot i Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ledamot i Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Kanslichef

Felicia Markus

Telefon: 08-16 29 00
E-post: kanslichef@hum.su.se

 

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden, där fakultetens dekanus är ordförande och prodekanus är vice ordförande. 

Fakultetsnämndens beredningar består av: budgetberedningen, docentnämnden, stipendienämnden, lärarförslagsnämnden, samt utskottet för utbildning på forskarnivå. 

Ledamöter i Humanistiska fakultetsnämnden

 

Samarbeten & partnerskap

Humanistiska fakultetens lärare och forskare samarbetar på många olika sätt med det omgivande samhället – genom föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv. Här hittar du några av fakultetens pågående samarbeten. 

Accelerator: konst i möte med vetenskap

Foto: Jens Lasthein
Foto: Jens Lasthein

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst. I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. 

Läs mer om Accelerator

Anekdot – det digitala folkbildningsmagasinet

Anekdot är det digitala folkbildningsmagasinet där Sveriges bästa forskare berättar, förklarar och fördjupar. Magasinet är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien. Magasinet lanserades i februari 2019 som en redaktionell utveckling av Bildningspodden, en folkbildande podcast som hade premiär redan 2015 och sedan dess hunnit bli en av landets populäraste poddar i sin genre.

Läs mer om Anekdot

Den Hallwylska professuren – samverkan genom sekler

Foto: Maria Groth/Mostphotos

Den Hallwylska professuren är ett samarbete mellan Nordiska museet och Stockholms universitet och ska främja samverkan om musei- och samlingsnära forskning, undervisning och publik förmedling. Den Hallwylska professuren tillkom genom en donation till Nordiska museet 1918.

Läs mer om samarbetet

På denna sida