Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör Stockholms universitet med personuppgifter?

Universitetet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs. att tillhandahålla forskning och utbildning, samt samverka med samhället. 

All behandling av personuppgifter inom universitetet sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Stockholms universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Universitetet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Stockholms universitet personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter mot Luleå tekniska universitet:

  • Rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade
  • Rätt att bli "glömd”

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Stockholms universitet, den ansvariga för ett projekt eller en kurs. Stockholmsa universitets dataskyddsombud nås på dso@su.se