Profiles

Johanna Unga. Photo: Niklas Björling.

Johanna Unga

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 62
E-post johanna.unga@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 307
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Våren 2013 började jag arbeta med undervisning i förskollärarutbildningen. Jag är legitimerad förskollärare och lärare mot yngre åldrar med Reggio Emilia-inspirerad inriktning och har främst arbetat med förskolans yngsta barn, de i åldern 1-3 år. Mina forskningsintressen är bland annat yngre barns lärande och utforskande, matematikdidaktik i förskolan, pedaogogisk dokumentation och pedagogiska miljöer. 

Undervisning

Kursansvarig för och undervisar i Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, 7.5 hp.
Kurskod: UB214Y. Kursen ges inom Förskollärarprogrammet termin 2.

Uppdrag

Sedan 2016 samarbetar jag med förskolor i Norrmalms stadsdelsområde som handledare i deras fördjupningsnätverk. Vid träffarna diskuterar och problematiserar vi olika förståelser av pedagogisk dokumentation och etiska aspekter i relation till förskolans verksamhet.  

Forskning

Forskningsprojekt

Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

Publikationer

I början av 2013 licputerade jag i förskoledidaktik med licentiatavhandlingen Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet. I förskolan är det vanligt att matematiken främst handlar om det som sker i barnens vardag eller fokuserar på barnens förståelse av matematiska begrepp. Synen på matematik i förskolan håller dock på att vidgas och inbegripa barns egna teckenskapande och kroppsliga erfarenheter. Licentiatavhandlingens övergripande syfte är att experimentera och utforska hur barns engagemang och kreativitet kan tas tillvara, samtidigt med att barnen kan utveckla sina kunskaper kring matematikens värld med dess procedurer och regler. Utifrån de franska filosoferna Gilles Deleuze’s och Félix Guattaris immanenta perspektiv och transcendentala empirism och Reggio Emilias pedagogiska filosofi, har jag experimenterat kring matematik och de yngsta förskolebarnens experimenterande och potentialitet. Förskoledidaktiskt synliggör studien vikten av att pedagoger uppmärksammar och ”lyssnar” till barns experimenterande och teckenskapande, för att inte stoppa barns potentialitet och det som är i tillblivelse. Detta förutsätter en miljö som inbegriper de hundra språken och som gör ett kollektivt experimenterande möjligt där tankar och idéer kan delas i en ”tillsammansskap”.

Senast uppdaterad: 28 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa