Stockholms universitet

Anna Andreasson SjögrenDoktorand

Om mig

Mitt avhandlingsprojekt handlar om medeltidens trädgårdar i Norden, om trädgårdsarkeologi, och om trädgårdar och trädgårdsodling som materiell kultur.

Född 1972, bor i Helsingborg och Stockholm. Fil. Mag. i arkeologi och examen från Kulturvetarlinjen vid Göteborgs universitet 1996. Vidare studier inom medeltidsarkeologi, konstvetenskap, trädgårdshistoria och botanik.

Från 1996 till 2008 arkeolog och antikvarie på Malmö Kulturmiljö i Skåne. Mellan 2008 och 2010 anställd vid Programmet för Odlad Mångfald och Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Därefter konsult inom olika projekt med inriktning på trädgårdsarkeologi, kyrkogårdshistoria och Grön kulturmiljövård, genom firman ArchaeoGarden.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln: ”Medeltidens trädgårdar i Norden – verklighet och föreställningar”. Huvudmålet är att försöka ge en ny bild av den medeltida trädgårdsodlingen i Norden, som är användbar i dagens forskning. Vad vet vi egentligen om trädgårdsodlingen i Norden under medeltiden? Den traditionella bilden blir idag allt mer ifrågasatt, i takt med att det akademiska intresset växer och nya resultat presenteras – inte bara inom arkeologi och historia, utan också inom många andra ämnen som språk, konst och botanik. Tanken med mitt projekt är att försöka spåra och studera den medeltida trädgårdsodlingen i Norden genom så många källor som möjligt – dels arkeologiska, dels traditionellt historiska som texter och bilder. Några centrala frågor är till exempel: Vad menar vi med ord som trädgårdar och trädgårdsodling, och vad innebar detta på medeltiden? Vad skiljer trädgårdar från alla andra delar av kulturlandskapet? Hur användes och betraktades de – som symboler, metaforer och fysiska platser?  Genom projektet vill jag också försöka bidra till utvecklingen av ämnet trädgårdsarkeologi, och till en ökad teoretisk och metodologisk diskussion inom detta ämne.

Handledare

Anders Andrén, professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.
Åsa Ahrland, docent och universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Intresseområden

Trädgårdsarkeologi, historisk arkeologi, trädgårdshistoria från förhistorisk tid till 1900-tal, kulturväxternas historia och introduktionshistoria, kulturreliktväxter, biologisk mångfald, grön kulturmiljövård.

Nätverk

Forum för trädgårdshistorisk forskning

Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik – NTAA

Publikationer