Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anna Gradin FranzénUniversitetslektor

Om mig

Lektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Undervisning

Undervisar inom lärarutbildning och inom fristående kurser om ungdomar, våld och diskriminering, mobbning, om individens utveckling och socialisation, sociala relationer i skola/förskola. Handleder även självständiga arbeten samt undervisar inom forskarkursen Diskursanalys.

Undervisar inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp.

Forskning

Intresseområden

Mina forskningsintressen rör sig huvudsakligen kring ungas identitetsskapande och subjektivitet samt konstruktioner av- och förhandlingar om normalitet och moral. Med en diskursiv ansats undersöker jag exempelvis vilka normer eller diskurser som finns i ungas liv, hur dessa skapar möjligheter och begränsningar för dem samt hur det går till när de hanterar motstridiga normer i olika sammanhang. Jag intresserar mig särskilt för frågor rörande maskulinitet, våld och kriminalitet. Hit hör också ett intresse för att studera ungas livsberättelser/narrativ, vilket också kan förstås som ett sätt att studera förändring, t.ex. genom att synliggöra ungas vägar in i och ut ur kriminalitet/socialt utanförskap.

Till stor del intresserar jag mig för hur mötet mellan unga och personal går till i olika institutionella miljöer, här med fokus på frågor rörande subjektivitet, makt och motstånd - i interaktion. Med videoetnografi som huvudsaklig metod har jag i flera projekt studerat samspel mellan personal och unga. Exempelvis har jag undersökt hur det går till när personal försöker förmå unga till förändring, eller hur program- och behandlingsmanualer görs om till social interaktion i praktiken (som förebyggande arbete i skolor, eller i behandlande miljöer som fängelse och ungdomshem).

Ytterligare ett forskningsintresse är humor som en central aspekt i hur social ordning skapas och omskapas, framförallt i interaktion mellan unga och personal i institutionella miljöer så som skola, ungdomshem och fängelse, men också i ungas medievärldar som en del i ett identitetsskapande och som en central diskursiv-affektiv praktik.

 

Forskningsprojekt

Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention

Vittnesmål i vårdnadstvister - förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt

Vändpunkter och narrativ identitet: Identitetsarbete och förändringsberättelser hos unga män i fängelse

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention 2.0

Publikationer

Franzén, A. G. (2021). ‘Hypermasculinity' in interaction: Affective practices, resistance and vulnerability in youth prison. In. A. Cox, & L. Adams (Eds.), Palgrave international handbook of youth imprisonment (pp.333-354). Cham: Palgrave Macmillian. 

Franzén, A. G., & Gottzén, L. (2021). Childhood adversities and individual responsibility as explanations for criminality in incarcerated young men’s narratives. Deviant behavior, x(x), 1-15.  

Franzén, A., Jonsson, R., & Sjöblom, B. (2021). Fear, anger, and desire: Affect and the interactional intricacies of rape humor on a live podcast. Language in Society 50(5), 763-786. doi:10.1017/S0047404520000615

Franzén, A. G. & Gottzén, L. (2020). Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Barn- och ungdomsvetenskap: forskning rapport 2020:2.

Bruno, L., Joelsson, T. Franzén, A. G., Gottzén, L. 2020. Heroes and others: tensions and challenges in implementing Mentors in Violence Prevention in Swedish schools, Journal of Gender-Based Violence x(x): 1–15, DOI: https://doi.org/10.1332/239868020X15881856376347

Jonsson, R., Franzén, A. G., & Milani, M. T. (2020). Making the threatening Other laughable: Ambiguous performances of urban vernaculars in Swedish media. Language & Communication, 71, 1-15.

Gottzén, L. & Franzén, A. G. (2019) Othering the rapist: Rurality, rape and the Bjästa case. In Heinskou, M., Skillbrei, M-L. & Stefansen, K. (eds.) Rape in the Nordic countries. London: Routledge.

Eriksson, M., Gottzén, L., Andersson Bruck, K., Franzén, A. G., Lindberg, D. (2018). Utvärdering av mentorer i våldsprevention (slutrapport). Skolverket.

Franzén A. G., & Aronsson, K. (2018). ‘Then she got a spanking’: Social accountability and narrative versions in social workers’ courtroom testimonies. Discourse Studies. DOI: 10.1177/1461445618760605 

Sjöblom, B., Franzén, A. G., & Aronsson, K. (2018). Contested connectedness in child custody narratives: Mobile phones and children’s rights and responsibilities. New Media and Society.

Franzén, A. G. (2017). Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt ungdomshem för unga män. SiS-rapportserie Institutionsvård i fokus, nr 1.

Franzén, A. G. (2015). Responsibilization and Discipline: Subject Positioning at a Youth Detention Home. Journal of Contemporary Ethnography, 44(3), 251-279.

Franzén, A. G. (2014). Disciplining freedom: Treatment dilemmas and subjectivity at a detention home for young men (Doktorsavhandling). Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet.

Franzén, A. G., & Holmqvist, R. (2014). From punishment to rewards? Treatment dilemmas at a youth detention home. Punishment & Society, 16(5), 542-559.

Franzén, A. G., & Aronsson, K. (2013). Teasing, laughing and disciplinary humor: Staff–youth interaction in detention home treatment. Discourse Studies, 15(2), 167-183.

Franzén, A. G., & Gottzén, L. (2011). The beauty of blood? Self-injury and ambivalence in an Internet community. Journal of youth studies, 14(3), 279-294.

 

Forskningsprojekt