Profiles

Anna Jörngården, doktorand litteraturvetenskap

Anna Jörngården

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anna.jorngarden@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Lärare och forskare i litteraturvetenskap.

Forskning

Jag disputerar 19 oktober 2012 på avhandlingen Tidens tröskel: Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900, som handlar om hur litteraturen ger ord åt sekelslutsupplevelsen av att en gammal värld håller på att försvinna, och en ny träda fram. Hur ska man förhålla sig till det försvinnande förflutna, det virvlande nuet och den svindlande framtiden? Med fokus på Ola Hanssons, August Strindbergs och Knut Hamsuns författarskap visar jag hur det sena 1800-talets berättelser behandlar denna ambivalenta upplevelse som ett helt nytt problem, som måste skildras med en ny litteratur: en litteratur för och om den moderna människan. Jag intresserar mig särskilt för hur idéer om tid och idéer om kön vävs samman, för hur resan fungerar som en figur för både förlust och frigörelse och för hur den kreativa slitningen mellan nostalgi och framåtblickande driver en modernistisk formförnyelse. Genom att läsa sekelskiftesförfattarnas berättelser om hur nytt ställs mot gammalt ger jag ett historiskt perspektiv på hur bilden av 1900-talet och 1900-talsmänniskan börjar formas.

Min forskning drivs i första hand av ett intresse för hur litteratur och andra estetiska och kulturella uttryck samspelar med det samhälle de skapas i. Jag ägnar mig särskilt åt hur litteratur engagerar sig i frågor kring tid och rum, oftast i relation till moderniteten. Förhållandet till det förflutna, till minne, historieskrivning och till plats är frågor som sysselsätter mig, liksom hur erfarenheter av hemlöshet, rotlöshet, och längtan efter autentisk upplevelse tematiseras, både konkret kopplat till exil och resor och som modernt, existentiellt tillstånd. Detta senare pekar mot mitt andra huvudintresse, nämligen den roll idéer om det mänskliga psyket och starka känslotillstånd spelar för litteratur och estetik. Nostalgi och melankoli, men också melodramatiska känsloutspel engagerar mig särskilt. Mina läsningar har ofta ett genusteoretiskt anslag, där jag ägnar mig lika mycket åt konstruktionen av femininitet som maskulinitet.

Under 2012 undervisar jag på kurserna ”Litteratur och kön i 1800-talet” och ”Strindberg i fokus” samt handleder B-uppsatser. HT 2012 befinner jag mig delvis i Paris för arbete med projektet ”Two Barbarians in Paris: Strindberg’s and Gauguin’s Gendered Dialogue on Time and Space”.

Publikationer i urval:

  • Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, antologi redigerad tillsammans med Axel Englund (Lindome: Symposion, 2011).
  • ”Äkta, genuint, autentiskt – en inledning”, tillsammans med Axel Englund, i Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund & Anna Jörngården (Lindome: Symposion, 2011), s. 7–23.
  • ”J.L. Borges skriver den imaginära platsens historia”, i Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund & Anna Jörngården (Lindome: Symposion, 2011), s. 153–168.
  • “Sentimental Journey. Memory and Repetition in Ola Hansson’s Narrative of Return”, Acts of Memory. The Victorians and Beyond, red. Ryan Barnett & Serena Trowbridge (Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2010), s. 17–34.
  • ”Spåren som leder till Misery Harbor”, Efterord till Aksel Sandemoses roman En flykting korsar sitt spår, Themis förlag, 2010.
  • “Exile, Time and Memory in Ola Hansson’s Short Stories”, Scandinavian Studies 2008:4, s. 267–312.
  • “Det märkvärdiga ögonblicket. Ola Hanssons novell ‘Arkimedes’ punkt’”, i Ordens negativ. Till Anders Olsson, red. Anders Cullhed et. al. (Stockholm/Stehag: Symposion, 2009), s. 159–181.
  • “Skapande sorg. Nostalgi, modernitet och kön i Kerstin Ekmans Händelser vid vatten och Majgull Axelssons Aprilhäxan”, Samlaren 2006, s. 283–348.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa