Profiles

Maria Bäckman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post maria.backman@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 728
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Intresseområden: frågor kring meningsskapande, genus, sexualitet, ungdom, skola, demokratiska ideal, mångkulturalism och skapandet av annorlundahet respektive likhet.

För närvarande studerar jag ett korsande fält av sexual- och integrationspolitik i det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Tolerant, bejakande och jämställd. Ungdomsmottagningar i flerkulturella miljöer som redskap för sexuell integration".

I ansökan till riksbanken beskrivs projektet som att: flera av samtidens mest brännande frågor rör individens rättigheter och villkor i de komplexa samhällen som globaliseringen har fört med sig. Inte minst finns det i dagens mångkulturella Sverige högst skiftande uppfattningar om vad som är ett lämpligt sexuellt beteende. Genom att uppmärksamma de specifika förutsättningar som gäller för ungdomsmottagningarnas insatser i flerkulturella omgivningar knyter projektet an till pågående forskning om sexualitet, genus, integration och upplysningsarbete. Samtidigt står det klart att ungdomsmottagningar – både generellt och i miljöer där flera sexuella normsystem samexisterar – utgör ett förvånansvärt lite utforskat fält. Det viktiga arbetet till trots saknas det i stor utsträckning forskning om vad den flerkulturella omgivningen betyder för personalens möjligheter att skapa en fungerande dialog med sina unga klienter. Med utgångspunkt i aktuell köns- och sexualitetsteoretisk forskning är projektet utformat för att möta det växande behovet av kunskaper på området.

I ett nyligen avslutat projekt Orienten i Sverige arbetade jag med delprojektet ”Miljonsvennar”, där jag problematiserar svenskhet genom att studera vad som händer när majoritetsbefolkningen befinner sig i numerär minoritet. Centrala frågeställningar i detta projekt rör sig kring plats, klass, religion, kön och sexualitet. Boken ”Miljonsvennar. Omstridda platser och identiteter” utkom maj 2009.

Jag disputerade 2003 med avhandlingen ”Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet”. Ämnet för avhandlingen är gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning och i synnerhet mötet mellan offentligt uppburna ideal och elevernas egna reflektioner och praktiker. Studien belyser hur kön och sexualitet är sammanvävda i en ömsesidig process och länkar därmed samman två större forskningsfält. Det första av dessa teoretiska områden brukar beskrivas som genus- och sexualitets­forskning, medan utgångspunkten för den andra är ett intresse för meningsskapande.

Publikationer i urval

2009. Miljonsvennar. Omstridda platser och identiteter. Makadam förlag: Stockholm.

2003. Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Makadam förlag: Stockholm (Diss.)

2009. Svenskhet i marginalen – om en föreställd gemenskap. I: Tidskrift for kjønnsforskning. 4/2009.

2009. Att se med andras ögon. I: Arvastsson, Gösta och Billy Ehn (red). Etnografiska observerationer. Studentlitteratur: Lund.

2009. En olikhet som förenar. I: Invandrare och minoriteter. 6/2009.

2009. Att vara blondin. Svenskhet, sexualitet och kön. I:Häggström-Nordin, E och C Magnusson (red.), Ungdom och sexualitet. Studentlitteratur: Lund.

2007. Miljonsvennar i förorten. Om etnifiering och gemenskap. I: Arvastsson, G och B Ehn (red.), Kulturnavigering i skolan. Gleerups: Malmö.

2007. Vad är en Kafkapocket? Om ungdom och sexualitet på muséer. I: Jönsson, L-E (red.), Sexuellt. Kulturen i Lund: Lund.

2007. Det svaga könet. Samlevnadsundervisningen och omsorgen om killarna. I: KRUT. Tidskrigft för kritisk utbildningsvetenskap. Nr 125.

2006. Blond. Om förortens andra. I: Ekström, S och L Gerholm (red.), Orienten i Sverige. Studentlitteratur: Lund.

2006. Det skamliga i att ”dra en spätta”. Oro i samlevnadsundervisningen. I: Locus. Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. 3/06.

2004. Och störst av allt är kärleken. En sexualundervisning bortom kärlekskravet. I: Locus. Tidskrift för barn- och ungdomsvetenskap. 3/04.

2002. Från last till lust. Om sexualitetens individualisering. I: Gerholm, L (red.), Lust, lidelse och längtan. Kulturella perspektiv på sexualitetens organisering. Natur och Kultur: Stockholm.

2001. Feminist och etnolog. Om forskning som svar och ansvar. Med S Ekström I: Blehr, B (red.), Kritisk etnologi. Prisma: Stockholm.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Maria Bäckman vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa