Stockholms universitet

Björn GunnarsonForskare

Forskning

Jag är dendroklimatolog vilket innebär att jag använder årsringsvariationer i träd  för att rekonstruera klimatet bakåt i tiden. Genom att samla in årsringsdata från olika miljöer där tillväxten styrs av yttre faktorer såsom temperatur, nederbörd eller annan miljöpåverkan kan vi rekonstruera de faktorer som påverkat trädens tillväxt.

Principen för tekniken är att klimatets växlingar påverkar tillväxten så att årsringbredderna varierar hos trädet. Eftersom trädet bildar 1 årsring varje år så kommer ett träds levnad bestå av ömsom smala och ömsom tjocka årsringbredder bakåt i tiden.  Variationerna plottas i en kurva (Figur 1). Variationerna plottas i en kurva (Figur 2) och mönstret på kurvan är unikt för den tid då trädet växte.  Genom att utgå från levande träd är årtalet för den yttersta ringen känd och successivt byggs kronologin på med allt äldre trädmaterial som bildar en s.k. kronologi eller referensserie för ett område. 

En av dendrokronologins grundläggande förutsättningar är att trädens tillväxt begränsas av klimatologiska faktorer som nederbörd och temperatur under sommaren. Extrema klimathändelser såsom torka, översvämning och kyliga somrar påverkar träds tillväxt där den bildade ringen uppvisar en liten tillväxt ett visst år som markant skiljer sig från tidigare och senare tillväxtår. Förändringar i tillväxten kan användas för att studera ekologiska förändringar på skogens ekosystem.