Profiles

Caroline Raymond

Caroline Raymond

Forskningsingenjör, Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 40 13
E-post caroline.raymond@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N215
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag övervakar och mäter tillståndet i havet genom att titta på djuren som lever på havets botten, den så kallade bentiska makrofaunan (t.ex. maskar, musslor och kräftdjur). Olika djur är olika känsliga för miljöstörningar, på så sätt kan vi säga nåt om hur miljön mår utifrån sammansättningen av djur och hur många de är.

Jag studerar specifikt hur den bentiska makrofaunan påverkas av olika störningar, och framför allt, hur de kommer tillbaka efter en störning och vilken funktion en förändrad djursammansättning kan ge, t.ex. genom förändrade rörelser i sedimentet i det vi kallar bioturbation. Störningarna i min doktorering består av t.ex. syrebrist (hypoxia) och att en ny art har kommit in i Östersjöns ekosystem (havsborstmasken Marenzelleria), men det är också störningar av människan där vi försöker rena miljön från våra gamla miljösynder genom att lägga ut ett tunt lager verksamt ämne på botten som kan binda föroreningarna till botten istället för att spridas i miljön (jag har studerat hur ett tunt lager av aktivt kol har förändrat djursammansättningen upp till 4 år efter utläggning). Jag är också intresserad av hur sammansättningen av djur har förändrats över tid och en av stationerna jag tar prover på har data tillbaka från 1960-talet.

Jag ansvarar för data i det nationellt-regionalt samordnade programmet för Egentliga Östersjön som utförs tillsammans med mina kollegor i Benthosgruppen vid Stockholms universitet. Maila gärna benthos.emb(a)su.se om du vill komma i kontakt med oss! Data från miljöövervakningen kan laddas hem från SMHI (https://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata).

Jag har en kombinerad tjänst där jag doktorerar på halvtid och på andra halvan jobbar som forskningsingenjör inom miljöövervakningen.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Göran S. Samuelsson (et al.).

  The Grenland fjords on the South East Coast of Norway are heavily contaminated with dioxins and furans after emissions from past industrial activities. Thin layer capping with a 1.1 to 3.7 cm cap was tested as a remediation option in a large-scale in situ study in two different parts of the fjord system, in the Ormefjord at 25-30 meters depth and in the Eidangerfjord at 80-100 meters depth. Three different capping materials: Limestone gravel, Clay, and powdered activated carbon (AC) mixed into clay (AC+clay) was compared to untreated reference fields in order to evaluate their effects on contaminant sequestering and possible effects on the benthic communities. Sediment to water fluxes of contaminants were significantly reduced by the capping materials, especially with AC-clay and is reported in a companion study.This study discusses the ecological effects of the remediation 1 and 14 months post treatment. Capping with Clay and Lime had minor and short-lasting effects on benthic fauna. Capping with AC+clay, however, had led to profound and more long-lasting perturbations of the macrofauna. An initial massive decline in filter feeders and suspension feeders was observed after 1 month in the shallower Ormefjord. The negative effects got worse after 14 months and resulted in dramatic reductions of all feeding guilds. The number of species, organism abundances and biomass in the AC+clay field were ca 80-90 % lower compared to the reference fields after 14 months.The negative effects were less pronounced at the deeper (80-100 meters) location in the Eidangerfjord and were also stable with time, suggesting that the benthic community the deeper habitat was more resilient to the capping compared to the shallower community in Ormefjord.The differences in response of the two communities are hypothesized to be due to the higher macrofaunal diversity in the deeper location, as well as to differences in abiotic factors such as available food and temperature. Results from this study show that amendment with powdered AC can lead to serious perturbations of the benthic community, at least initially, i.e. one year post capping in this study. These results stresses that further long-term monitoring of these benthic communities is necessary before capping with AC+clay could be advocated as a potential remediation option.

 • 2013. Stefano Bonaglia (et al.). Marine Ecology Progress Series 482, 43-55

  Nutrient reduction and the improvement of bottom water oxygen concentrations are thought to be key factors in the recovery of eutrophic aquatic ecosystems. The effects of reoxygenation and bioturbation of natural hypoxic sediments in the Baltic Sea were studied using a mesocosm experiment. Anoxic sediment box cores were collected from 100 m depth in Kanholmsfjärden (Stockholm Archipelago) and maintained in flow-through mesocosms with 3 treatments: (1) hypoxic: supplied with hypoxic water; (2) normoxic: supplied with oxic water; and (3) Marenzelleria: supplied with oxic water and the polychaete Marenzelleria spp. (2000 ind. m–2). After a 7 wk long conditioning period, net fluxes of dissolved O2, CH4, Fe2+, Mn2+, NH4+, NO2-, NO3-, PO43- and H4SiO4, and rates of nitrate ammonification (DNRA), denitrification and anammox were determined. Phosphate was taken up by the sediment in all treatments, and the uptake was highest in the normoxic treatment with Marenzelleria. Normoxic conditions stimulated the denitrification rate by a factor of 5. Denitrification efficiency was highest under normoxia (50%), intermediate in bioturbated sediments (16%), and very low in hypoxic sediments (4%). The shift from hypoxic to normoxic conditions resulted in a significantly higher retention of NH4+, H4SiO4 and Mn2+ in the sediment, but the bioturbation by Marenzelleria reversed this effect. Results from our study suggest that bioturbation by Marenzelleria stimulates the exchange of solutes between sediment and bottom water through irrigation and enhances bacterial sulfate reduction in the burrow walls. The latter may have a toxic effect on nitrifying bacteria, which, in turn, suppresses denitrification rates.

 • 2012. Jonas Gunnarsson, Caroline Raymond, Ola Svensson.
 • 2012. Caroline Raymond (et al.). Havet - om miljötillståndet i Svenska Havsområden, 60-63
 • 2012. Caroline Raymond (et al.).
 • 2012. Caroline Raymond (et al.).
 • 2012. Ola Svensson (et al.).

  Denna rapport presenterar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfaunan i Östergötlands skärgård. Undersökningen är en del av det regionalt-nationellt samordnade miljöövervakningsprogrammet som startade år 2007. 20 stationer belägna på djup mellan 10 och 38 meter undersöks årligen avseende bottenfauna och sedimentkvalité. Av dessa 20 stationer ligger hälften i S:t Annas skärgård (kluster REG St Anna) och hälften i Gryts skärgård (kluster REG Gryt) (Fig. 1). Stationerna är belägna i 5 olika vattenförekomster enligt SMHI:s indelning. Av stationerna i S:t Annas skärgård ligger 9 st i vattenförkomsten Kärrfjärden, medan 1 station ligger i Finnfjärden. Av stationerna i Gryts skärgård ligger 5 st i Hesselöfjärden, 3 st i Orren och 2 st i Ytteröområdet. Två stationer har provtagits tidigare på uppdrag av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (Stn Bf 34b och stn Bf 32). Data från dessa redovisas även separat för att illustrera långtidsförändringar.

  Huvudfokus för undersökningen är statusbedömning av bottensamhället med hjälp av Benthic Quality Index (BQI). Statusen för klustret REG St Anna bedöms år 2011 som måttlig efter tre år med god status. I klustret REG Gryt bedöms statusen alltjämt som god. År 2011 beräknades BQI-värdet (20:e percentilen) för klustret REG St Anna till 3,6. Detta är en försämring sedan 2010 (20:e percentilen av BQI=4,5) men värdet är högre än det som noterades för 2007 (2,8), dvs vid programmets start. I klustret REG Gryt har BQI-värdet ökat från 5,9 till 6,2 sen förra året. Vid en jämförelse med värdet för 2007 har områdets BQI-värde minskat från ett mycket högt BQI-värde på 8,2.

  Den biologiska mångfalden, uttryckt som totalt antal taxa, har minskat något sedan föregående år inom båda klustren. Medelantalet taxa har också minskat i REG St Anna, medan en svag ökning kan noteras för REG Gryt. Just det minskade antalet taxa i REG St Anna utgör den största orsaken till områdets lägre BQI-värde. De taxa som försvunnit har tidigare endast förekommit med ett fåtal individ och på enstaka stationer. Den största förändringen i bottenfaunasammansättningen sedan förra året är en markant ökning av den för Östersjön relativt nya havsborstmasken Marenzelleria spp. i REG Gryt.

  Sammanfattningsvis har statusen försämrats till måttlig i REG St Anna men i REG Gryt är statusen fortsatt god.

 • 2012. Ola Svensson (et al.).

  Denna rapport redovisar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfaunan i Askö-Landsortsområdet. 20 stationer belägna på djup mellan 9 och 60 meter undersöks årligenavseende bottenfauna och sedimentkvalité. Undersökningen är en del av det regionalt-nationelltsamordnade miljöövervakningsprogrammet som startade år 2007. Stationerna ingick mellan 1981 och 2006 i den nationella miljöövervakningen. Fyra av dem har besökts varje år sedan 1970-talet inom tidigare forskningsprojekt, och långtidsförändringar för dessa redovisas separat.

  Huvudfokus för undersökningen är statusbedömning av bottensamhället med hjälp av Benthic Quality Index (BQI). Statusen för Asköområdet har minskat signifikant sedan 1970-talet. Denna minskning beror huvudsakligen på ett skifte från ett bottensamhälle dominerat av vitmärlorna Monoporeia affinis och Pontoporeia femorata till ett dominerat av östersjömusslan Macoma balthica. Sedan mitten av 2000-talet förekommer nu också ett för Östersjön nytt släkte av havsbortmaskar Marenzelleria spp. Både östersjömusslan och den introducerade havsbortsmasken Marenzelleria spp. är tåligare mot låga syrehalter än vitmärlorna och har lägrekänslighetsvärden i BQI-indexet. Detta ger området en lägre status än vid mätningarna under 1970- och början av 1980-talet.

  År 2011 beräknades BQI-värdet (20:e percentilen) för området till 5,8, en försämring sedan 2010 (20:e percentilen av BQI=6,8). Vid en jämförelse över längre tid har områdets BQI-värdenminskat. Den nedåtgående trenden förefaller emellertid ha brutits och från 2001 kan ensignifikant ökning av BQI observeras. Den biologiska mångfalden, uttryckt som antal taxa, följer samma mönster som BQI, med enuppgång sedan 2001. En del av förklaringen till den ökade biologiska mångfalden beror påförekomsten av havsborstmasken Marenzelleria spp. Uppmätta värden av bottenfaunans biomassa ligger nu på ungefär samma nivå som på 1980-talet, efter att under perioden 1996 till2006 ha legat på en högre nivå.

  Sammanfattningsvis visar 2011 års undersökning att miljötillståndet för Asköområdets mjukabottnar förbättrats sedan programmets början 2007, och att den ekologiska statusen har ökat signifikant sedan 2001.

 • 2017. Göran S. Samuelsson (et al.). Environmental science and pollution research international 24 (16), 14218-14233

  A field experiment with thin-layer capping was conducted in the Grenland fjords, Norway, for remediation in situ of mercury and dioxin-contaminated sediments. Experimental fields at 30 and 95 m depth were capped with (i) powdered activated carbon (AC) mixed with clay (AC+clay), (ii) clay, and (iii) crushed limestone. Ecological effects on the benthic community and species-feeding guilds were studied 1 and 14 months after capping, and a total of 158 species were included in the analyses. The results show that clay and limestone had only minor effects on the benthic community, while AC+clay caused severe perturbations. AC+clay reduced the abundance, biomass, and number of species by up to 90% at both 30 and 95 m depth, and few indications of recovery were found during the period of this investigation. The negative effects of AC+clay were observed on a wide range of species with different feeding strategies, although the suspension feeding brittle star Amphiura filiformis was particularly affected. Even though activated carbon is effective in reducing sediment-to-water fluxes of dioxins and other organic pollutants, this study shows that capping with powdered AC can lead to substantial disturbances to the benthic community.

 • 2018. Cintia O. Quintana (et al.). Estuaries and Coasts

  A 4-week laboratory experiment investigated the behaviour (survival and bioirrigation) and impact of the invasive polychaetes Marenzelleria viridis, M. neglecta and M. arctia on sediment-water solutes exchange, porewater chemistry, and Fe and P interactions in high-salinity sandy sediment (HSS) and low-salinity muddy sediment (LSM) from the Baltic Sea. M. viridis showed deep burrowing with efficient bioirrigation (11 L m−2 day−1) and high survival (71%) in HSS, while M. arctia exhibited shallow burrowing with high bioirrigation (12 L m−2 day−1) and survival (88%) in LSM. M. neglecta behaved poorly in both ecological settings (bioirrigation, 5–6 L m−2 day−1; survival, 21–44%). The deep M. viridis bioirrigation enhanced total microbial CO2 (TCO2) production in HSS by 175% with a net efflux of NH4+ and PO43−, at rates 3- to 27-fold higher than for the other species. Although the shallow and intense bioirrigation of M. arctia in LSM stimulated microbial TCO2 production to some extent (61% enhancement), the nutrient fluxes close to zero indicate that it effectively prevented the P release. Porewater Fe:PO43− ratios revealed that the oxidizing effect of M. arctia bioirrigation increased the PO43− adsorption capacity of LSM twofold relative to defaunated controls while no buffering of PO43− was detected in M. viridis HSS treatment. Therefore, the different behaviour of the three species in various environments and the sharp contrast between M. viridis and M. arctia effects on C, N and P cycling must be considered carefully when the ecological role of Marenzelleria species in the Baltic Sea is evaluated.

 • 2018. Åsa Danielsson (et al.). Boreal environment research 23, 15-28

  Sediments underlying hypoxic or anoxic water bodies constitute a net source of phosphorus to the bottom water. This source has the potential to enhance eutrophication. Benthic fluxes of dissolved phosphorus, iron and manganese were measured from hypoxic, normoxic, and normoxic bioturbated by the invasive polychaete Marenzelleria arctia sediment in a mesocosm experiment. The highest benthic phosphorus efflux was detected in mesocosms with the hypoxic treatment. Normoxic, bioturbated sediments led to weaker retention of phosphorus compared to oxic, defaunated sediments. Both iron and manganese fluxes increased under bioturbated conditions compared to defaunated sediments. This study shows that re-oxygenation of previously anoxic coastal sediments enhance phosphorus retention in the sediments. Colonisation by M. arctia induce strong mobilisation of iron and manganese due to its intense bioirrigation, which facilitates organic matter degradation and decreases the phosphorus retention by metal oxides in sediment.

Visa alla publikationer av Caroline Raymond vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 18 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa