Profiles

Jonas Ebbesson2

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 45
E-post jonas.ebbesson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 7
Rum C 951
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i miljörätt, tidigare dekan Juridiska fakulteten (2012-2017), och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum, vid Stockholms universitet. Jag är ordförande i Århuskonventionens granskningskommitté (Compliance Committee) och medlem av Vitterhetsakademien.

 

Jag forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Min forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jag har ägnat en stor del av min forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”. Jag har också deltagit i FN:s arbete med dessa frågor, framför allt inom ramen för 1998 Århuskonvention. Konventionen ålägger stater och EU att ge enskilda och miljöorganisationer rätt att delta i miljöbeslutsprocesser och för talan inför domstol i miljöärenden.

 

Andra forskningsteman som intresserar mig är transnationella företags miljöansvar, och de rättsliga strukturernas betydelse för social-ekologiska system förmåga att hantera förändringar och kriser, och kopplingen mellan juridik och "planetära gränser". Jag har också forskat om kopplingen mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter och om rättviseaspekter på miljörätten och är redaktör för boken "Environmental Law and Justice in Context" (Cambridge University Press, 2009). Den bakomliggande tanken med boken är att visa att rättviseaspekter uppkommer i alla miljörättsliga situationer; när rättsregler skapas och när de tillämpas, på lokal så väl som global nivå. Pågående projekt rör FNs hållbarhetsmål och internationell rätt, och klimatprocesser.

 

Jag är sedan 2011 ordförande i Århuskonventionens efterlevnadskommitté ("Compliance Committee"), och har varit ledamot i kommittén sedan 2005. Kommittén granskar klagomål från allmänheten på hur konventionens regler efterlevs av de drygt 45 parterna (stater och EU) till konventionen (http://www.unece.org/env/pp/cc.html).

 

Jag var i flera år kursföreståndare för kurserna "Miljörätt" och "Environmental Law Across State Borders" och under åren 2011-2014 föreståndare på magisterprogrammet i miljörätt. Magisterprogrammet beräknas starta igen 2021.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa