Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jonas EbbessonProfessor i miljörätt

Om mig

Jag är professor i miljörätt, tidigare dekan Juridiska fakulteten (2012-2017), och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum, vid Stockholms universitet. Jag var medlem av Århuskonventionens granskningskommitté (Compliance Committee) 2005-2021 och dess ordförande 2011-2021.  Jag och medlem av Vitterhetsakademien.

 

Jag forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Min forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jag har ägnat en stor del av min forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”. Jag har också deltagit i FN:s arbete med dessa frågor, framför allt inom ramen för 1998 Århuskonvention. Konventionen ålägger stater och EU att ge enskilda och miljöorganisationer rätt att delta i miljöbeslutsprocesser och för talan inför domstol i miljöärenden.

 

Andra forskningsteman som intresserar mig är transnationella företags miljöansvar, och de rättsliga strukturernas betydelse för social-ekologiska system förmåga att hantera förändringar och kriser, och kopplingen mellan juridik och "planetära gränser". Jag har också forskat om kopplingen mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter och om rättviseaspekter på miljörätten och är redaktör för boken "Environmental Law and Justice in Context" (Cambridge University Press, 2009). Den bakomliggande tanken med boken är att visa att rättviseaspekter uppkommer i alla miljörättsliga situationer; när rättsregler skapas och när de tillämpas, på lokal så väl som global nivå. Pågående projekt rör FNs hållbarhetsmål och internationell rätt, och klimatprocesser.

Jag är föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som vi startade igen 2021.

Lite utförligare information finns i den engelska versionen.