Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Erika HedlundDoktorand

Undervisning

Undervisningsområde: kriminologisk teori, med betoning på kritisk kriminologi, och kvantitativ metod.

Kriminologi I Allmän översiktskurs, Kriminologi II Metod II och Kriminologi III Handledning av examensarbeten på kandidatnivå. 

Forskning

Forskningsområde: Fängelse ur ett genus- och maktperspektiv

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur kvinnor och män i fängelse upplever att avtjäna ett fängelsestraff. Det är en kvalitativ intervjustudie med kvinnliga och manliga fångar. Utgångspunkten är ett genusteoretiskt perspektiv med inslag av intersektionell analys. Frågor som blir aktuella är t.ex.: Upplevs fängelset likadant av kvinnor och män? Vilka normer främjar rehabilitering? Hur påverkar personalens genusagerande fångarna? Reproduceras genus, klass och etnicitet på olika sätt på anstalter för kvinnor och män? Hur ser relationer mellan intagna ut? Vad är pain of imprisonment i en svensk kontext?

Avhandlingens syfte är att ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus undersöka hur genus reproduceras i svenska fängelser. Då en stor del av den tidigare forskningen enbart gjorts på antingen bara kvinnor eller bara män är en komparativ ansats viktig och båda könen inkluderas därför i studien.

Relevanta publikationer

Hedlund, E. (2014). Fånge i en maskulin värld – Ett genusperspektiv på kvinnors och mäns upplevelser av fängelset. Masteruppsats, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.