Profiles

Eva Österlind

Eva Österlind

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 38
E-post eva.osterlind@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 4
Rum P 438
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig


Österlind, Eva

Professor i drama med didaktisk inriktning
 

Jag forskar om drama i pedagogiska sammanhang och undervisar inom lärarprogrammet och på fristående kurser samt handleder doktorander med inriktning mot estetiska lärprocesser inom drama/teater, bild och musik. Mitt forskningsintresse berör främst dramapedagogikens potential i undervisningen, och samspelet mellan olika undervisningsformer och elevers sociala bakgrund. Jag intresserar mig också för dramapedagogiskt ledarskap och sist men inte minst drama i undervisning för hållbar utveckling.

Jag har bl.a. kartlagt introduktionen av processdrama i Sverige, analyserat dramapedagogikens förändringspotential, undersökt gymnasieelevers motiv till att välja teater – i Sverige, Arizona och Palestina – och gjort en översikt över svensk dramaforskning, samt nyligen studerat drama i olika läroplaner i Norden och Australien.


Pågående forskning

Gymnasieelevers motiv till att välja estetiska programmet – bild/drama/musik. Ett komparativt projekt som bygger på enkäter till elever som valt olika inriktningar av estetiska programmet. Hur beskriver de olika elevgrupperna sina respektive inriktningar? Är elevernas motiv likartade eller olika? Hur ser elevernas bakgrund och framtidsplaner ut, och skiljer de sig åt mellan inriktningarna? Eventuellt kan projektet utvidgas till att inkludera ämneslärarnas perspektiv, för att gå på djupet i fråga om vad som är ämnesspecifikt respektive gemensamt för de estetiska ämnena. Resultaten publiceras i en kommande antologi, ett gemensamt projekt på CeHums estet-avdelning.

Drama i skolan – ett skolutvecklings- och forskningsprojekt
Ett skolutvecklings- och forskningsprojekt där dramapedagoger arbetade på en grundskola, parallellt med lärarfortbildning och forskning. Jag var forskningsledare och projektet fokuserade på långsiktiga insatser för språkutveckling, socialt samspel och kreativitet. I projektet genomförs delstudier med fokus på elevernas lärande samt lärarnas och dramapedagogernas erfarenheter. Forskningsresultaten kommer att presenteras i form av en doktorsavhandling samt artiklar. En preliminär rapport har publicerats av Umeå Kulturcentrum, som ansvarade för projektet.


Nätverk, internationella kontakter och handledning

Jag har ett nätverk bestående av nordiska och internationella kontakter inom dramapedagogisk forskning, t.ex. prof. Laura McCammon, Arizona State University och prof. Liora Bresler, University of Illinois, som var gästprofessor i Stockholm 2008-2010. Efter en sabbatstermin i Brisbane 2014 har jag etablerat omfattande kontakter med dramaforskare i Australien och Nya Zeeland, t.ex. prof. Brad Haseman, prof. Julie Dunn, prof. John O´Toole m.fl. Ett kontinuerligt samarbete med prof. Allan Owens vid Chester University, England har resulterat i att fyra svenska doktorander i drama antagits i Chester, där jag ingår i handledarteamet. Jag är även handledare för tre doktorander vid CeHum, med inriktning mot drama, bild resp. musik.


CV

Dramapedagog RAD 1978, fil. dr i pedagogik Uppsala universitet 1998, lektor i pedagogik Högskolan Dalarna 1999, forskarassistent Högskolan i Gävle 2004, lektor i dramapedagogik 2008 och docent i utbildningsvetenskap Stockholms universitet 2010, professor i drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet 2015.


Aktuella publikationer

Österlind, E., Østern, A.-L. & Thorkelsdóttir, R. B. [2015]. Drama and theatre in a Nordic curriculum perspective     – A snap shot of a challenged art subject used as working form in compulsory education. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance Research (accepted for publication).

Österlind, E. [2015]. Drama into the Curriculum – Sisyphus’ Work. NJ Drama Australia (in press).

Haseman, B. & Österlind, E. (2014). A lost opportunity: A review of Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance 19(4), 409–413.

Österlind, E. & Hallgren, E. (2014). Heathcote in Sweden – just passing by? Drama Research: international journal of drama in education 5(1), 20 s. (www.dramaresearch.co.uk)

Österlind, E. (2013).  Evaluation of Theatre for Social Change – What counts and what is being counted? Applied Theatre Research, 1(1), 91–106.

Österlind, E. (2013). Drama(tik) i undervisning för hållbar utveckling. In Thorkelsdóttir, R. B. & Ragnardóttir, À. H. (Eds.) Earth – Air – Water – Fire (p. 69–85). Reykjavik: FLISS and University of Iceland.

Österlind, E. (2012). Estetiska inslag – vacker väv eller tappade trådar?  Uttryck: Lärande, Estetik, kommunikation (1), 48–49.

Österlind, E. (2012). Emotions – Aesthetics – Education. Dilemmas related to Students’ Commitment in Education for Sustainable Development. Journal of Artistic and Creative Education, 6, 32–50.

Österlind, E. (2011). Dramalärares ledarskap – med helhet som ledstjärna. I E. Österlind (Red.). Drama – ledarskap som spelar roll (s. 134–151). Lund: Studentlitteratur


Relaterade länkar

    Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 1 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa