Profiles

Ewa Teodorowicz-Hellman

Ewa Teodorowicz-Hellman

Professor emerita i polska

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 33 27
E-post ewa.teodorowicz-hellman@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Curriculum vitae
Ewa Teodorowicz-Hellman föddes i Polen och är sedan 1979 bosatt i Stockholm. Studier i polsk och i tysk filologi (mag. i polska 1968, mag. i tyska 1971) vid Jagellonska Universitetet i Krakow. Har arbetet i Polen vid Jagellonska Universitetet och Universitetet i Katowice. Svenska Institutets stipendiat i Sverige 1972-73, filosofie doktor i humaniora 1977 (Jurij Brezan. Zarys monograficzny). Anställd vid Högskolan för lärarutbildning (1980-1990) och vid Stockholms Universitet (1979-80, 1984-). Docent i polska språket och litteraturen (1997) och professor i polska (2004), Stockholms Universitet.

Funktioner vid Slaviska institutionen, Stockholms Universitet

Medlem i Institutionsstyrelsen (1987-), studierektor i polska, (1989-), ansvarig för institutionens Socratesprogram: utbyte Polen-Sverige (1997-), vice prefekt (2010-).

Internationella funktioner

Medlem i internationella Kommittén för den polska nationalskalden Adam Mickiewicz' 200-årsjubileum (1995-1998); ansvarig för följande polsk-svenska projekt: Polska färgnamn (1995-1997, med prof. R. Tokarski); Polonica i Riksarkivet i Stockholm (1998-2006 med prof. A. Nowicka Jezowa); Polska skrifter på Skoklosters slott (2006-2008); Polonica i Strängnäs Domkyrkobibliotek (2009-); konsult i projektet »Humanism. Humanistiska idéer, strömningar och paradigm inom polsk kultur» - projektledare: prof. A. Nowicka-Jezowa, Warszawas universitet (2008-).
1. Forum lingwistyczne. Uniwersytet Śląski, Katowice: forumlingwistyczne.us.edu.pl
2. Seminare. (TFNS): http://seminare.pl/rada-naukowa-2015
3. Folia Bibliologica, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin:
         http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=73&tab=3

Utmärkelser och priser

Pedagogiska priset 1976; Forskarpriset 1979; Krzyz Kawalerski Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej (förtjänstorden) 1999; hyllningsskrift till 60-årsdagen: Przekraczanie granic / Gränsöverskridanden, 2006; Warszawa universitets medalj 2006; Guldmedaljen »För nit och redlighet i rikets tjänst”, 2010 (för nit och redlighet såsom anställd hos svenska staten under minst 30 år); Kommandörskorset av Republiken Polens Förtjänstorder (Krzyz Komandorski Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej) för mer än 30 års arbete för det polska språket, för den polska kulturen och för det polska kulturarvet (polonica) i Sverige, 2010.

Forskningsprofil

Min forskning omfattar följande områden:
• Polsk-svenska litterära kontakter, särskilt barn- och ungdomslitteratur;
• översättningsproblematiken mellan polska och svenska, t.ex. översättningar av det polska nationaleposet Pan Tadeusz till svenska
• studier av färgnamn och studier i polsk paremiologi.

De för närvarande mest aktuella projekten ryms under:
Polonica i Sverige: polska skrifter på Riksarkivet, Skoklosters slott samt i Strängnäs Stiftsbibliotek. Syftet med projekten är att katalogisera materialet, kartlägga unika polska skrifter och i Polen ge ut de mest intressanta och unika texterna i kritiska utgåvor för att sammanföra dem med det polska kulturarvet. Projekten genomförs i samarbete med polska forskare från Universitet i Warszawa, Polska Vetenskapsakademien i Kraków, Mari Curie Sklodowska- Universitetet i Lublin. Även svenska bibliotekarier och arkivarier deltar i projekten.

Inom temat har flera artiklar och böcker publicerats. Vid Slaviska institutionen har utgivits: Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials (2007) och »The Polonica Collection from Skokloster Castle (2008). Nyligen inledes även arbetet med polonica från Strängnäs Stiftsbibliotek (medarbetare: Ranghild Lundgren Strängnäs, Prof. Maria Juda, Lublin UMCS).

Större forskningsprojekt

• Svensk-polska litterära relationer. Barnlitteratur,1993-1999.
Färgnamn i polska språket. Jämförande studier med svenska, 1996-2002.
Det polska nationaleposet Pan Tadeusz i svensk översättning, 1996-

2002
Översättning av svensk barnlitteratur till polska, 1998–2000.
Genusproblematiken i polska (1998–2003).

1998–2006
Polonica på Riksarkivet
Polska skrifter på Skoklosters slott, 2006–2008.
(beskrivningar av dessa projekt finns på Slaviska institutionens hemsida, http://slav.su.se/slavinstforum/ se aktuell forskning).

2006–2010
»Polonicasamlingen» på Skoklosters slott
Tillsammans med dr Maciej Eder, Polska Vetenskapsakademien och Elisabeth Westin Berg, Skoklosters slott. I samarbete med polska forskare, prof. Alina Nowicka-Jeżowa, projektet Den polska Humanismen.

2008–2011
Polonica i Strängnäs domkyrkobibliotek.
Tillsammans med prof. Maria Juda, Maria Curie-Sklodowska-universitetet, Lublin, och Ragnhild Lundgren, Strängnäs domkyrkobibliotek.

2010–2013
Polsk immigrantlitteratur i Stockholm och Berlin efter 1980.
Tillsammans med prof. Marion Brandt, Gdansk universitet, Tyska institutionen.

2013–2016
Polsk immigrantlitteratur i Sverige efter 1989.
Detta är fortsättning på mitt tidigare projekt om polsk immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm som avslutades med publikationen »Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981/ Between Languages, Cultures, Literatures. Polish (E)migration Literature in Berlin and Stockholm after 1981». Stockholm Slavic Papers: 22, Stockholm 2013. Denna gång utökas forskningen till polsk immigrantlitteratur i hela Sverige, inte bara till huvudstaden. Nya författarskap och nya litterära genrer kommer att analyseras.

2013-2017
Polska språket i Sverige. Exempel Stockholm.
Projektets syfte är att beskriva polska språkets status i Sverige. Polskans närvaro som främmande språk och modersmål inom det svenska utbildningssystemet kartläggs och analyseras. Typiska drag i polska som utvecklas i polsk-svensk miljö kommer att presenteras.

2015-2018
Pippi Långstrumps äventyr i Polen
Projektets syfte är att analysera Pippis mottagande i Polen samt hennes olika roller i den polska kulturen. Arbetet har en tvärvetenskaplig karaktär. Flera områden kommer att undersökas: litteratur, kultur, feminism, politik, översättnings-problem, uppfostringsfrågor m.m. Som avslutning för projektet ges boken om Pippi Långstrumps äventyr i Polen ut.

Egna konferenser vid SU / Wlasne konferencje, USz

1996
• Nazwy barw w jezyku polskim (Färgnamn i polska språket),
por. ksiazka/se boken: B.Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman (red.), 1997, Nazwy barw i wymiarow. Colours and Measures Terms. Stockholm 1997, SU: Slaviska institutionen Stockholm Slavic Papers: 6, s. 135.

1997
• Nazwy barw i wymiarow i czasowniki mentalne (Färg- , måtts- och känslouttryck).

1998
• Adam Mickiewicz – w stuletnia rocznice urodzin (Adam Mickiewicz - w stulecie urodzin).

1999
• Adam Mickiewicz i Sverige (Adam Mickiewicz w Szwecji).

2000
• Kobieta w jezyku polskim / Kvinnan i polska språket.

2002
• Obraz mezczyzny w jezyku i literaturze polskiej / Bilden av mannen i polska språket och litteraturen.

2004
• W swiecie sacrum / In the World of Sacrum.

2005
• Kultur – Politik – Identitet / Kultura – Polityka – Tozsamosc (m. doc. D. Tubielewicz Mattsson).

2006
• Polonica på Riksarkivet i Stockholm / Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie.

2012
• Polsk immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm. Stockholms universitet, Slaviska institutionen

Handledning

Jag handleder Självständiga arbeten på Polska III (4 hp), Kandidat- och Magisteruppsatser i polska (15hp) samt Masteruppsatser (15hp och 30hp). Uppsatsernas tematik är: barn- och ungdomslitteratur, receptionen (mottagningen) av polsk litteratur i Sverige, översättningsproblematik (svenska-polska), polska språket (semantik), polskan i Sverige, polonica i Sverige, polsk immigrantlitteratur i Sverige, likheter och skillnader mellan polsk och svensk kultur.

Publikationer / Lista publikacji (från / od 1994)
Böcker / Ksiazki

1999
• Svensk-polska litterära möten. Tema: barnlitteratur. Svenska barnboksinstitutet 69, Stockholm, 175 s.

2002
• «Pan Tadeusz» w szwedzkich przekladach. Seria ksiazkowa: Nauka o Literaturze Polskiej za Granica, Uniwersytet Warszawski, Izabelin 2002, 230 s.

2004
• Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla dzieci i mlodziezy, Warszawa: Instytut Badan Literackich: Badania Polonistyczne za Granica, b. XI, 200 s.

2006
• W drodze do Krabata"/ Richtung Krabat", Stockholm Slavic Papers 2006: 12, 160 s.

• Pololika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006 (z A. Nowicka jezowa, M. Wichowa, M. Straszewicz), 170 s.

Redigerade böcker / Ksiazki redagowane

1997
• (m./z Barbro Nilsson:) Nazwy barw i wymiarow/ Colours and Measure Terms. Stockholm 1997, Stockholm Slavic Papers: 6, 134 s.

1998
• Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse (Ksiega Pamiakowa na dwusetna rocznice urodzin Adama Mickiewicza), Stockholm Slavic Papers: 7, Stockholm 1998, 135 s.

2001
• Kvinnan i polska språket /Kobieta w jezyku polskim. Stockholm Slavic Papers: 8, 90 s.

2002
• (m./z P. Ambriosani & E. Löfstrand:) Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson, Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies: 28, 259 s.

2003
• (m./z D. Tubielewicz Mattsson:) Wizerunki mezczyzny w jezyku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature. Stockolm Slavic Papers: 9, 140 s.

2005
• (m./z Jadwiga Wronicz:) W swiecie sacrum/In the World of Sacrum. Stockholm Slavic Papers: 10, Stockholms Slavic Papers: 10, 156 s.

• (m./z Barbro Nilsson:) Studies in Lexical Semantics, Stockholm Slavic Papers: 11, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 128 s.

2007
• (m./z A. Nowicka-Jezowa:) Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives: The Skokloster Collection and Other Materials, Stockholm Slavic Papers: 14, 170 s.

• (m./z Dorota Tubielewicz Mattsson:) Kultura – Polityka – Tozsamosc / Culture – Politics – Identity, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm Slavic Papers: 15, s. 198.

2008
• Maciej Eder: »The Polonica Collection» from Skokloster Castle, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm Slavic Papers: 16, 152 s.

2011
»A Stockholm Paraphrase of a Polish Carol Found at Skokloster/ Unikalna polska kolecja z biblioteki zamku Skokloster», Stockholm 2011,  ”Skoklosterstudier” 38, pp. 120.

»Polonika w Bibliotece Katedralnej w Strängnäs/ The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral»: Stockholm Slavic Papers: 17 (med Maria Juda, Ragnhild Lundgren).

2012

»Acta Sueco-Polonica: Specialnummer», Warszawa-Stockholm, 2012: 18, s. 284, Warszawa universitet (med Włodzimierz  Gruszczyński).

2013

»Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981/ Between Languages, Cultures, Literatures. Polish (E)migration Literature in Berlin and Stockholm after 1981». Stockholm Slavic Papers: 22, s. 360 (med Marion Brandt och Janina Gesche).

»Polonika muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden/ Four Dances from the Pepertoire of Sigismund III Vasa´s Musical Ensemble»: Stockholm Slavic Papers: 25. (med Kia Hedell och Barbara Przybyszewska-Jarminska)

2014

»Med blicken österut. En hyllningsskrift till Per-Arne Bodin». Stockholm Slavic Papers: 23, s. 405 (med Per Ambrosiani och Elisabeth Löfstrand).

Vetenskapliga artiklar / Artykuly naukowe

(obs. pol. [w:] är lika med sv. [i:])
1994
• »Rozklad czesci mowy w jezyku polskim gimnazjalistow przebywajacych od 6 lat w Szwecji». Poradnik Jezykowy 1994: 1/2, s. 59-64.

• »Läroböcker i polska skrivna i Sverige». Acta Sueco-Polonica 1994: 3, s. 37-70.

1995
• »›Pippi Långstrump› i polsk översättning». Barnboken 1995: 2, s. 26-36.

• »Svensk barnlitteratur i polsk översättning». Acta Sueco-Polonica, 1995: 4, s. 19-32.

• »Nils Holgersson flyger över Polen - analys av läsprocessen». Slovo 1995: 44, s. 5-20. Slaviska Institutionen. Uppsala

• (m./z Per-Arne Bodin & Barbro Nilsson:) »Sextio år polonistik vid Stockholms universitet». Acta Sueco-Polonica 1995: 4, s. 167-172.

1996
• »Astrid Lindgren på polska. Ett möte mellan två språk och två kulturer». ASLA, Temanummer om forskning om tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet,1996: 3, s. 137-141.

• »›Fizia Ponczoszanka› w tlumaczeniu polskim. O przekladzie literatury dla dzieci i mlodziezy» (Pippi Långstrump i polsk översättning. Om översättningen för barn- och ungdomar), [i/w:] Obyczajowosc a przeklad. Katowice 1996, s. 131-147.

• »Färgnamn och färguttryck i polska språket. Jämförande studier med svenska», [i/w:] ASLA. Temanummer om forskning om tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet. Uppsala 1996: 3, s.132-136.

• »Nazwy odcieni barw w jezyku szwedzkim i ich porownanie z polskim», Polono-Slavica Varsoviensia. Studia Semantyczne. Warszawa 1996: 2, s. 111-120 (tryckt 1998).

• Recenzja ksiazki: E. Fält, Snövit och de sju färgerna. En studie i färgord, särskild i de slaviska språken. Uppsala Slavic Papers: 22. Jezyk Polski 1996: 2-3, s. 197-200.

1997
• »›Zona uparta› i ›Golono, Strzyzono› Adama Mickiewicza a szwedzka bajka ludowa ›Baba Przekora›», Pamietnik Literacki 1997: 1, s. 137-141.

• M.Konopnicka «Na jagody!», Ruch Literacki 1997: 5, s. 643-653

• »Nauczanie jezyka polskiego w Szwecji», [i/w:] B. Janowska, J. Porayski-Pomsta (ed.), Jezyk polski w kraju i za granica. Materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistow, Wrzesien 1996, Warszawa 1997, bd. 2, s. 246-254.

• »Bialy w jezyku polskim i vit w jezyku szwedzkim. Analiza wstepna», [i/w:] B. Nilsson & E. Teodorowicz-Hellman (red.), Nazwy barw i wymiarow. Colour and Measure Terms, Stockholms Slavic Papers: 6, Stockholm 1997, s. 3-43.

• »Komizm w przekladzie prozy dla dzieci», [i/w:] P.Fast (red.), Komizm a przeklad, Katowice 1997, s. 197-213.

• »Nazwy odcieni barw w jezyku polskim i ich porownanie ze szwedzkim», [i/w:] R. Grzegorczykowa & Z. Zaron, Semantyczna struktura slownictwa i wypowiedzi.Warszawa 1997, s. 103-113.

• »Podstawowe nazwy barw w jezyku polskim i szwedzkim. Kryterium salient. Test z dziecmi polskimi i szwedzkimi», [i/w:] B. Nilsson & E. Teodorowicz-Hellman (red.), Nazwy barw i wymiarow. Colour and Measure Terms, Stockholms Slavic Papers: 6, s. 43-62.

1998
• »Adam Mickiewicz's humoresker och en svensk folksaga» [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse, Stockholm Slavic Papers: 7, 1998, s. 77-90.

• »Boleslaw Prus w Szwecji», [i/w:] Z. Przybyla (red.), Jubileuszowe «Zniwo u Prusa», Czestochowa 1998, s. 481-488.

• »Den polska nationaldräkten i svenska översättningar av ›Pan Tadeusz›», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman (red.), Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse, Stockholm Slavic Papers 7, Stockholm 1998, s. 57-76.

• »Gramatyka uniwersytecka - po co i dla kogo?», Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow: 10, Lodz 1998, s. 365-371.

• »Nazwy barw w jezyku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje jezykowe» [i/w:] Meddelanden från Slaviska Institutionen. Stockholm Contributions to the 12th International Congress of Slavists, Krakow, August / September 1998, Stockholm 1998: 35, s. 25-46.

• »O liscie pisanym ›reka wlasna› Mikolaja Reja z Naglowic. Jezyk Polski» 1998: 1-2, s. 107-110. Przedruk: »O liscie pisanym ›reka wlasna› Mikolaja Reja z Naglowic», Polonia (Stockholm) 1999: 1-2, s. 107-110.

• »Polonistyka w Sztokholmie» [i/w:] J. Mazur, Promocja jezyka i literatury polskiej w świecie, Lublin 1998, s. 127-134.

1999
• »Nazwy barw w jezyku polskim. Studia porownawcze z jezykiem szwedzkim», [i/w:] Semantyka a konfrontacja jezykowa. Polska Akademia Nauk. Warszawa, cz. 2, 1999, s. 205-220.

• »O trzech szwedzkich przekladach ›Pana Tadeusza›», Postscriptum (Katowice) 1998:26, ss. 42-48 (tryckt 1999).

• »Teoria prototypow a nazwy barw w jezyku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje jezykowe». Polonica, Polska Akademia Nauk: XIX, Krakow 1998 (1999), s. 75-91.

2000
• »Grzecznosc szlachecka w szwedzkich przekladach Pana Tadeusza», [i/w:] Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla. Uppsala Universitet 2000. Uppsala s. 226-237.

• »Zielony i niebieski w jezyku polskim w porownaniu z grön i blå w szwedzkim», [i/w:] Studia z semantyki porownawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarow. Predykaty mentalne, cz 1., Warszawa 2000, Uniwersytet Warszawski. s. 73-92.

2001
• »Jezyk polski na uniwersytecie w Sztokholmie. Czy tylko polonista i filolog?», [i/w:] W. Maciejewski (red.), 2001, Jezyk polski w Szwecji - jezyk szwedzki w Polsce. Poznan, 2001,
s. 71-80.

• »O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej», Postscriptum Romantyzm polski raz jeszcze, Katowice 2002: 4 (44), s. 35-47.

• »Polska literatura dziecieca i mlodziezowa w Szwecji», [w:] A. Baluch & K. Gajda, Sezamie otworz sie! Z nowszych badan nad literatura dla dzieci i mlodziezy. Krakow 2001, s. 94-110.

• »Promocja jezyka, literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Sztokholmie», [i/w:] S. Dubisz, A. Nowicka-Jezowa & J. Świech, Polonistyka na świecie. Pierwszy kongres Polonistyki Zagranicznej, Warszawa 2001, s. 254-260.

• (m./z Danuta Ostaszewska:) »Om ordet kobieta ›kvinna› i polskan. Ursprung och betydelsehistoria», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman (red.), Kvinnan i polska språket/ Kobieta w jezyku polskim, Stockholms Slavic Papers: 8. Stockholm, s. 65-74. Przedruk: Acta Sueco-Polonica: 2001-2002, s.121-130.

2003
• »Die Rolle der Illustration bei der Interpretation übersetzter Kinder- und Jugendliteratur. Am Beispiel der polnischen Übersetzungen von Selma Lagerlöfs ›Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgerson mit Wildgänsen›». Studia Germanica Posnaniensia 2003: XXIX, s. 177-191.

• »Jezyk polski w szwedzkiej szkole podstawowej (lata 1945-2000)», Nauczyciel i Szkola, 2003: 1-2, s. 411-417 (cz. 1).

2004
• »Lingwistyczno-kulturowe studium porownawcze obrazu chlopa w polskiej i szwedzkiej paremiologii», [i/w:] Annales Academicae Paedagogicae Cracoviensis. Krakow 2004: 19, Studia Lingvistica II, 515-531.

2005
• »Jezykowo-kulturowy obraz chlopa w polskiej paremiologii», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & D. Tubielewicz Mattsson (red.), 2005, Wizerunki mezczyzny w jezyku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature. Stockolm Slavic Papers: 9, s. 105-118.

• »›Mezczyzna› w jezyku polskim. Pochodzenie i rozwoj znaczenia wyrazu» [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & D. Tubielewicz Mattsson, 2005, Wizerunki mezczyzny w jezyku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature. Stockolm Slavic Papers: 9, s. 19-28.

• »Modlitwa dziecieca ›Aniele Bozy› w najnowszej poezji polskiej», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & J. Wronicz (red.), W swiecie sacrum /In the World of Sacrum. Stockholms Slavic Papers: 10, Stockholm 2005, s. 59-70.

• »The colour term zolty ›yellow› in contemporary Polish» [i/w:] B. Nilsson & E. Teodorowicz-Hellman, Studies in Lexical Semantics, Stockholms Slavic Papers: 11, Stockholm 2005, s. 19-29.

• »Ocalic od zapomnienia... Refleksje nad ›Cudowna podroza› Selmy Lagerlöf». Uniwersytet Gdanski (w druku).

• »Lennart Kjellberg, slavista i tlumacz literatury polskiej na jezyk szwedzki». Postscriptum, Katowice 2005: 2, s. 121-126.

• »Några reflektioner kring kvinnors efternamn i det moderna polska språket», 2, [i/w:] Jako blagopesnivaja ptica: Hyllningsskrift till Lars Steensland. Acta Universitatis Stockholmiensis: 32, s. 205-211, Stockholm 2005. (elektronisk publicering)

2006
• (m./z M. Wichowa & M. Straszewicz:) »Bibliografia prac dotyczacych polonikow szwedzkich» [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & A. Nowicka-Jezowa (red.), Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen, Warszawa 2006, s. 9-29.

• »Nazwy barw we wspolczesnym szwedzkim dyskursie politycznym», Jezyk Polski, 2006: LXXXVI, (wrzesien-pazdziernik), s 271-280. Przedruk: [i/w:] E. Rohozinska, M. Skura & A. Piasecka (red.), Na chwale i pozytek nasz wzajemny. Uniwersytet Warszawski: Warszawa 2006, s. 355-365.

• »O najnowszej poezji Andrzeja Szmilichowskiego», Acta Sueco-Polonica: 12/13, Uppsala 2003-2005, s. 243-250 (druk 2006).

• »O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej», [i/w:] R. Cudak (red.), Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Katowice 2006, s. 128-138.

• »›Pan Tadeusz› w przekladzie na jezyk szwedzki. Forma utworu, tytuly szlacheckie, polski stroj narodowy», [i/w:] B. Dopart (red.),«Pan Tadeusz» i jego dziedzictwo, Krakow 2006, s. 349-380.

• »Przemowienie z okazji ceremonii otrzymania medalu Uniwersytetu Warszawskiego», Kwartalnik Uniwersytecki, Uniwersytet Warszawski 2006: 6, Warszawa.

• »Z historii i wspolczesnosci zbioru Skoklostersamlingen», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, A. Nowicka-Jezowa, M. Wichowa & M. Straszewicz (red.), Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen, T. 1. Warszawa 2006, s. 9-29.

2007
• »Polonica in the Swedish National Archives – Riksarkivet. The Skokloster Collection» [i/w:] A. Nowicka-Jezowa & E. Teodorowicz-Hellman (red.), Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives: The Skokloster Collection and Other Materials, Stockholm Slavic Papers: 14, s. 9-25.

• Pippi i Polen. (elektronisk publicering)

• »Problematyka tozsamosciowa w tworczosci Jurija Brezana» [i/w:] D. Tubielewicz Mattsson & E. Teodorowicz-Hellman (red.), 2007, Kultura - Polityka - Tozsamosc. Stockholms Slavic Papers: 15, Slaviska institutionen (w druku).

• (Recenzja), Janina Gesche, Aus zweierlei Perspektiven... Zur Rezeption der Danziger Trilogie von Günter Grass in Polen und Schweden in den Jahren 1958-1990. Acta Universitas Stockholmiensis. Stockholmer Germanische Forschungen, Stockhlom: 61, 312 s. Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte (w druku).

• »Tworczosc Jurija Brezana na tle dwoch tradycji literackich i kulturowych», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, W drodze do Krabata / Richtung Krabat, Stockholm Slavic Papers: 12, s. 131-139.

• »Tworjenje spisowacela na pozadku dweju literarneju a kulturarneju tradicijow (Jurij Brezan)». Sor@pis. Folia litteraria. 2007: 1, s. 100–109. (elektronisk publicering)

2007
• (recension:) J. Gesche, Aus zweierlei Perspektiven... Zur Rezeption der ›Danziger Trilogie› von Günter Grass in Polen und in Schweden in Jahren 1958 – 1990», Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, 2006: XV (utg. 2007), s. 434–440.

• »Problematyka tozsamosciowa w tworczosci Jurija Brezana w latach 1945–1976», [i/w:] Tubielewicz Mattsson, Dorota & Teodorowicz-Hellman Ewa, Kultura – Polityka – Tozsamosc / Culture – Politics – Identity, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm Slavic Papers: 15, s. 147–159.

2008
• »Biblioteka jezuicka z Braniewa – lup wojenny Gustawa II Adolfa / Jesuitbiblioteket från Braniewo – Gustav II Adolfs krigsbyte», Suecia Polonia 2008:3, s. 26–29.

• (m./z Elisabeth Westin Berg:) »Odkrycie kolekcji polonikow na zamku w Skokloster oraz prace nad skatalogowaniem zbioru», [i/w:] Eder, Maciej, »The Polonica Collection» from Skokloster Castle, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, Stockholm Slavic Papers 16, s. 12–22.

• (m./z Elisabeth Westin Berg:) »The Discovery of a Collection of Polonica at Skokloster Castle and the Process of Cataloguing the Collection», [i/w:] Eder, Maciej, »The Polonica Collection» from Skokloster Castle, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, Stockholm Slavic Papers 16, s. 5–11.

• (m./z Dorota Murzynowska:) »Bohaterka ksiazek Astrid Lindgren – Pippi Ponczoszanka – w polskim dyskursie pedagogiczno-dzieciecym», [i/w:] Astrid Lidgren. Sto lat. Gdansk: s. 67–86.

2009
• »Najnowsze badania nad ‹polonikami› w Szwecji», [i/w:] Alina Nowicka-Jezowa & Marcin Cienski (red.), Humanizm Polski. Dlugie trwanie - tradycje - Wspolczesnosc. Warszawa 2008-2009, s. 503–514.

• (m./z Elisabeth Westin Berg:) »Nieznana dotad XVII-wieczna kolekcja polonikow z zamku Skokloster» / »En hittills okänd 1600-talets Polonicasamling från Skokloster», Suecia-Polonia, 2008:3, s. 18-22. (Parallella texter på polska och svenska / Tekst paralelny po polsku i szwedzku.)

• »Obraz kultury i literatury polskiej w Szwecji na przelomie XIX i XX wieku», [i/w:] Alina Nowicka-Jezowa & Marcin Cienski (red.), Humanizm Polski. Dlugie trwanie - tradycje - Wspolczesnosc. Warszawa 2008-2009, s. 325–338.

• »Poeta i odkrywanie swiata», [i/w:] Andrzej Szmilichowski, Wtedy zostal sam. Stockholm 2009, s. 7–17.

• »Polsk-ryska historiefragment skildrade av Stanislaw Niemojewski, sändebud och memoarförfattare från 1600-talet», [i/w:] Literatura kak miroponimanie. Sbornik v tjest' Magnusa Ljunggrena [Sv.: »Litteratur som världsåskådning. Festskrift till Magnus Ljunggren»]. (= Göteborg Slavic Studies 2). Göteborg 2009, s. 315-325.

• »Problem ojczyzny i tozsamosci w tworczosci Jurija Brezana w latach 1945/1975», Zeszyty Luzyckie, 2008:42 (Uniwersytet Warszawski; tryckt 2009), s. 273–278.

• »Unikalna polska koleda z zamku Skokloster» / »En unik polsk julsång från Skoklosters slott», Suecia-Polonia 2009:4, s. 6–9. (Parallella texter på polska och svenska / Tekst paralelny po polsku i szwedzku.)

• »Wielkie niebia! Co sie dzieje? (Koleda ze Skokloster i jej wspolczesna parafraza)», Nowa gazeta polska (Sztokholm), 16.12.2009:21 (214), s. 10–11, 14.

2010
• »Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbiory», Postscriptum 2010:1(5), s. 219–229.

• »Lennart Kjellberg, 1913–2004», [i/w:] Svensk översättarlexikon.
[elektronisk publikation]

• »Polonika w Szwecji w swietle dyskusji nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Zbiory archiwalne i biblioteczne, [i/w:] Karol Lopatecki & Wojciech Walczak (ed.), Stan badan nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej / The Situation on Multicultural Heritage of Former Republic of Poland, Bialystok 2010, s. 163–174.

• »Polonika ze zbiorów bibliotecznych Carla Gustafa Wrangla jako przedmiot najnowszych badan», Pamietnik Literacki 2010:2, s. 207–214.

• »Vaterland und Identität im Schaffen von Jurij Brezan in den Jahren 1945–1976. Rolle und Aufgaben kleiner Literaturen in Zeiten historischen Wandels», [i/w:] Bernd Neuman & Andrzej Talarczyk (ed.), Kleine Literaturen. Ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Aachen 2010, s. 178–188.

• Unika texter från Skoklosters slott ges ut i Polen. (Elektronisk publikation)

2011:

»Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen” biblioteki zamkowej w Skokloster». Folia Scandinavica Posnaniensia 2011, vol. I2, s. 335-344.

»Pippi Långstrump w polskim dyskursie politycznym, feministycznym i genderowo-queerowym», Scandonavica, Studia Północnoeuropejskie (Gdańsk), t.1, s. 65-80. (med Dorota Murzynowska).

»W kręgu dyskusji nad szwedzkim hymnem narodowym», in/w: Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska (red.), »Zbliżenia polsko-szwedzkie», t. 2, Katowice 2011, s. 32-46.

»A Polish Christmas Carol – A Gem in The Polonica Collection / Polska kolęda – perełką „Kolekcji poloników”», in: Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38, s. 47–57,  s. 57–66.

»A Stockholm Paraphrase of a Polish Carol Found in Skokloster / Sztokholmska parafraza polskiej kolędy odnalezionej w Skokloster», in /w: Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011 „Skoklosterstudier” 38, s. 73– 79.

»The Discovery of a Polish Collection at the Skokloster Castle Library / Odkrycie polskiej kolekcji w bibliotece Zamku Skokloster»,  in/w: Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster, Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38, 37– 46 (med Elisabeth Westin Berg)

»The Polonica Collection /„Kolekcja poloników” » in/w: Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolekcja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011,  „Skoklosterstudier” 38, s. 47–57 (med Elisabeth Westin Berg).

»Kolekcja poloników -"Polonicasamlingen"- z  Zamku Skokloster», in/w: Elżbieta Szweykowska-Olsson, » »Adam Heymowski. En polack mellan kulturer och epoker / Adam Heymowski. Polak na pograniczu kultur i epok», Stockholm 2011, s. 57–94. (med Elisabeth Westin Berg)

»Polonica i Strängnäs domkyrkobibliotek». in/w: Elżbieta Szweykowska-Olsson, »Adam Heymowski. En polack mellan kulturer och epoker / Adam Heymowski. Polak na pograniczu kultur i epok», Stockholm 2011, s. 57–94.

2012

»In Pursuit of the Swedish Crown. Sigismund III Vasa’s Journey to Sweden as Recounted by Andrzej Zbylitowski», Acta Sueco-Polonica 2012: 18, s. 191-214 (med A. Nowicka-Jeżowa).

»Tańce polskie na uroczystościach koronacyjnych Zygmunta III Wazy na zamku w Uppsali», Nowa Gazeta Polska (Stokholm) 2012: 23, s. 8-9. 

»The History of Polish Literature by Czesław Miłosz in the Context of Polish Historical and Literary Tradition. On the Image of Polish Literature Conveyed to Foreign Students», Acta Sueco-Polonica (Warszawa): 2012: 18, s. 233-252.

»Nowe Szwedzkie Literatury. O badaniach nad literaturami napływowych mniejszości narodowych w Szwecji» [in:] A. Nowicka-Jeżowa (red.), »Drogi i bezdroża współczesnej komparatystyki». Warszawa 2012, s. 86–98.

2013

»Polonika w Szwecji. Partytura tańców polskich z uroczystości koronacyjnych Zygmunta III Wazy w Uppsali oraz Polonika z Biblioteki Diecezjalnej w Västerås» [in:] W. Walczak, K. Łopatecki (red.) Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2013, t. VI, s. 181-191.                  

»The Diary of Dawid Rubinowicz and Polish Children’s Literature of War and the Holocaust», [in:] D. Tubielewicz Mattsson (red.) Representations of the Holocaust in Polish Literature, Stockholm Slavic Papers: 21, s. 85-94.

»Szwedzkie wpływy w języku polskim. Perspektywa kulturowo-językowa». Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Linguistica 2013: VIII, s. 303-312.

Recention: »Mariusz Chamarczuk SDB, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji», Polonia Sacra, 2013: 2 (33), 302-304.

»Na marginesie obchodów Roku Strindberga, czyli o Strindbergu dla najmłodszych». Acta Sueco-Polonica (Warszawa) 2013: 19, s. 177-186.

 2014

»Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys historyczny i wspólczesny dyskurs społeczny». Forum Pedagogiczne 2014: 1, s. 55-72.

»Parę refleksji na temat interpretacji pojęcia humanizm we współczesnej kulturze szwedzkiej», [in:] D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (red.), Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, Szczecin 2014, b. 1, s. 443-452.

»Mariakulten i Polen sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv» [in:] P. Ambrosiani, E. Löfstrand, E. Teodorowicz-Hellman (red.), Med blicken österut. En hyllningsskrift till Per-Arne Bodin. Stockholm Slavic Papers 23. Stockholm 2014, s. 361 – 376.

»Na marginesie obchodów Roku Strindberga, czyli o Strindbergu dla najmłodszych». Acta Sueco-Polonica (Warszawa) 2013: 19, s. 177-186 (tryckt 2014)

»Polonika w bibliotece diecezjalnej w Västerås», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 1. 04. 2014: Specialnummer: Historia, s. 6–8.

»Tekst informacyjny: Wielkie Nieba! Polskie kolędy». Śpiewa ks. Ryszard Flakiewicz SDB. CD. 2014. Nagrań dokonano w Studio Nagrań – ROTOL (Witold Robotycki).

»The Place of Christianity in Swedish Primary Schools: Historical Outline and Contemporary Social Discourse» [in:] D. Stępowski, A. Murzyn (ed.), Religion Long Forgotten. The Importance of Religion in Education Towards Civil  Society. Kraków, 2014, s.173-190.

2015

»Pamiętnik Dawida Rubinowicza na tle polskiej literatury dla dzieci o czasach wojny, okupacji i Zagłady» [in:] A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoża (red.), O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji  Narodowej w Krakowie, Kraków 2015, Prace monograficzne: 723, s. 227-233.

»Polska musikminnen i Sverige – fyra polska kröningsdanser för Sigismund III Vasas hovkapell / Polonica muzyczne w Szwecji – cztery tańce polskie kapeli dworskiej Zygmunta III Wazy»,  Suecia-Polonia: 2015: 2 (47), s. 25-31 (med Kia Hedell och Barbara Przybyszewska- Jarminska)

»Wczoraj i dziś polonistyki w Sztokholmie», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 2015: 8, s. 10-11.

»W wieku 88 lat zmarła Profesor Ulla Ehrensvärd – wybitny szwedzki naukowiec i wielki przyjaciel Polski», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 2015: 9, s. 4.

Läromedel / Kompendia

1992
• Polsk ordbildning. Övningar. Slaviska institutionen. 1992, 50 s. (stencilerad upplaga)

1994
• Polsk fonetik (Fonetyka polska dla studentow), Del 1: Teori. Del 2: Övningar: 1994, SU: Slaviska institutionen: Didactica slavo-baltica: 2, 70. s.

• Polsk litteraturhistoria (Historia literatury polskiej) (red). Slaviska institutionen 1994, 75 s. (stencilerad upplaga).

1997
• Polsk grammatik. Del 1. Teori. Utvalda problem. Slaviska institutionen. 70 s. 1997. Didactica slavo-baltica: 10.

Översättningar / Tlumaczenia

1978
• (m./z G. Szewczyk:) I. Lo-Johansson, Czlowiek bez nazwiska (Analfabeten), Poznan 1978.

1980
• (m./z G. Szewczyk:) I. Lo-Johansson, Domokrazca (Gårdfarihandlaren), Poznan 1980.

2000
• A. Ström, Laczliwosc przymiotnikow oznaczajacych wymiary z nazwami odziezy w jezyku szwedzkim, [i/w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porownawczej. Nazwy barw. nazwy wymiarow. Predykaty mentalne. cz 1. Warszawa 2000. Uniwersytet Warszawski. s.195-211

Bibliografier/ Bibliografie

1999
• »Svensk barnlitteratur i polsk översättning», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, Svensk-polska litterära möten. Tema: barnlitteratur/Szwedzko-polskie kontakty literackie. Literatura dla dzieci i mlodziezy. Stockholm 1999, 175 s.

2001
»Polska literatura dla dzieci i mlodziezy w Szwecji». [i/w:] A. Baluch & K. Gajda, Sezamie otworz sie! Z nowszych badan nad literatura dla dzieci i mlodziezy. Krakow 2001, s. 94-110.

2011
»Publications concerning “The Polonica Collection” Skokloster Castle» in/w: Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38 s.

»Publications concerning “The Skokloster Collection” National Archives», in /w:  Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38

 

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa