Stockholms universitet

Ewa Teodorowicz-HellmanProfessor emerita i polska

Om mig

Curriculum vitae
Ewa Teodorowicz-Hellman härstammar från Polen och är sedan 1979 bosatt i Stockholm. Studier i polsk och i tysk filologi (mag. i polska 1968, mag. i tyska 1971) vid Jagellonska Universitetet i Krakow. Har arbetet i Polen vid Jagellonska Universitetet och Universitetet i Katowice. Svenska Institutets stipendiat i Sverige 1972-73, filosofie doktor i humaniora 1977 (Jurij Brezan. Zarys monograficzny). Anställd vid Högskolan för lärarutbildning (1980-1990) och vid Stockholms Universitet (1979-80, 1984-2013). Docent i polska språket och litteraturen (1997) och professor i polska (2004), Stockholms Universitet. Professor emerita sedan 2013.

Funktioner vid Slaviska institutionen, Stockholms Universitet

Medlem i Institutionsstyrelsen (1987-2012), studierektor i polska, (1989-2012), ansvarig för institutionens Socratesprogram: utbyte Polen-Sverige (1997-2012), vice prefekt (2010-2011).

Internationella funktioner

Medlem i internationella Kommittén för den polska nationalskalden Adam Mickiewicz' 200-årsjubileum (1995-1998); ansvarig för följande polsk-svenska projekt: Polska färgnamn (1995-1997, med prof. R. Tokarski, prof. R. Gregorczykowa, prof. K. Waszakowa); Polonica i Riksarkivet i Stockholm (1998-2006 med prof. A. Nowicka Jeżowa); Polska skrifter på Skoklosters slott (2006-2008); Polonica i Strängnäs Domkyrkobibliotek (2009-2013); konsult i projektet »Humanism. Humanistiska idéer, strömningar och paradigm inom polsk kultur» dess projektledare  är: prof. A. Nowicka-Jezowa, Warszawas universitet (2008-2011). Immiigrationlitteratur i Stockholm och Berlin (med prof. Marion Brandt, doc. J. Gesche).

Medlem i vetenskapliga rådet
1. Forum lingwistyczne. Uniwersytet Śląski, Katowice: forumlingwistyczne.us.edu.pl
2. Seminare. (TFNS): http://seminare.pl/rada-naukowa-2015
3. Folia Bibliologica, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-skiej, Lublin:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=73&tab=34.  

4.Guliwer. Tidskrift förr barn- och ungdoms litteratur. Katowice.

Utmärkelser och priser

Pedagogiska priset 1976; Forskarpriset 1979; Krzyz Kawalerski Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej (förtjänstorden) 1999; hyllningsskrift till 60-årsdagen: Przekraczanie granic / Gränsöverskridanden, 2006; Warszawa universitets medalj 2006; Guldmedaljen »För nit och redlighet i rikets tjänst”, 2010 (för nit och redlighet såsom anställd hos svenska staten under minst 30 år); Kommandörskorset av Republiken Polens Förtjänstorder (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) för mer än 30 års arbete för det polska språket, för den polska kulturen och för det polska kulturarvet (polonica) i Sverige, 2010.

Forskningsprofil

Min forskning omfattar följande områden:
• Polsk-svenska litterära kontakter.
• Översättningsproblematiken mellan polska och svenska, t.ex. översättningar av det polska nationaleposet Pan Tadeusz till svenska
• Studier av polska och svenska färgnamn och studier i polsk paremiologi.
• Polonica i Sverige: polska skrifter på Riksarkivet, Skoklosters slott samt i Strängnäs Stiftsbibliotek. Syftet med projekten är att katalogisera materialet, kartlägga unika polska skrifter och i Polen ge ut de mest intressanta och unika texterna i kritiska utgåvor för att sammanföra dem med det polska kulturarvet. Projekten genomförs i samarbete med polska forskare från Universitet i Warszawa, Polska Vetenskapsakademien i Kraków, Mari Curie-Sklodowska - Universitetet i Lublin. Även svenska bibliotekarier och arkivarier deltar i projekten. Inom temat har flera artiklar och böcker publicerats. Vid Slaviska institutionen har utgivits: Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials (2007) och »The Polonica Collection » from Skokloster Castle (2008). Polonica från Strängnäs Stiftsbibliotek 2011 samt  Polonica muzyczne w Szwecji Musical Polonica in Sweden 2014 (se bibliografin nedan).

• Polsk immigrantlitteratur i Sverige: poesi och prosa.

Större forskningsprojekt

• 1993-1999 Svensk-polska litterära relationer. Barnlitteratur.
• 1996-2002 Färgnamn i polska språket. Jämförande studier med svenska.
• 1996-2001 Det polska nationaleposet Pan Tadeusz i svensk översättning.

• 1999–2001 Genusproblematiken i polska språket

• 1998–2000 Översättning av svensk barnlitteratur till polska. 

• 1998–2006 Polonica på Riksarkivet.
• 2006–2008 »Polonicasamlingen» på Skoklosters slott. Med dr Maciej Eder, Polska Vetenskapsakademien och Elisabeth Westin-Berg, Skoklosters slott. 

• 2008–2011 Polonica i Strängnäs domkyrkobibliotek. Med prof. Maria Juda, Maria Curie-Sklodowska-universitetet, Lublin, och Ragnhild Lundgren, Strängnäs domkyrkobibliotek.

• 2010–2013 Polsk immigrantlitteratur i Stockholm och Berlin efter 1980. Med prof. Marion Brandt, Gdansk universitet, Tyska institutionen och dr Janina Gesche Slaviska institutionen, SU. Avslutande bokpublikation: »Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981/ Between Languages, Cultures, Literatures. Polish (E)migration Literature in Berlin and Stockholm after 1981». Stockholm Slavic Papers: 22, Stockholm 2013, s. 330.

• 2013–2017 Polsk immigrantlitteratur i Sverige efter 1989.
Detta är fortsättning på mitt tidigare projekt om polsk immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm. Denna gång utökas forskningen till polsk immigrantlitteratur i hela Sverige, inte bara till huvudstaden. Nya författarskap och nya litterära genrer analyseras. Bokpublikation:»Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy i problemy». Stockholm 2017: Stockholms universitet, 238.

• 2016-2020 Polsk immigrantlitteratur i Sverige. Polskspråkig poesi.
Detta är fortsättning på mina tidigare projekt om polsk emigrantlitteratur i Sverige. Denna gång skildras och analyseras polsk poesi som skapades av kvinnliga poeter. Projektet avslutas med boken: «Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek. Wprowadzenie, wybór i opracowanie (Anthology of Polish Poetry in Sweden. Voices of Women Poets)«, Stockholms Slavic Papers: 29), 298 s.

• 2020- Polsk immigrantlitteratur i Sverige. Polskspråkig prosa. 

Egna konferenser vid SU / Własne konferencje, SU/USz

1996
• Nazwy barw w języku polskim (Färgnamn i polska språket).

1997
• Nazwy barw i wymiarów i czasowniki mentalne (Färg- , måtts- och känslouttryck).

1998
• Adam Mickiewicz – w stuletnia rocznicę urodzin (Adam Mickiewicz - w stulecie urodzin).

1999
• Adam Mickiewicz i Sverige (Adam Mickiewicz w Szwecji).

2000
• Kobieta w języku polskim / Kvinnan i polska språket.

2002
• Obraz meżczyzny w języku i literaturze polskiej / Bilden av mannen i polska språket och litteraturen.

2004
• W świecie sacrum / In the World of Sacrum.

2005
• Kultur – Politik – Identitet / Kultura – Polityka – Tożsamość (med/z doc. D. Tubielewicz Mattsson).

2006
• Polonica på Riksarkivet i Stockholm / Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie.

2012
• Polsk immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm/ Polska literatura imigracyjna w Berlinie i Sztokholmie.

• Polska dagen vid Slaviska institutionen. Stockholms universitet, Slaviska institutionen.

Handledning

Jag handleder Självständiga arbeten på Polska III (4 hp), Kandidat- och Magisteruppsatser i polska (15hp) samt Masteruppsatser (15hp och 30hp). Uppsatsernas tematik är: barn- och ungdomslitteratur, receptionen (mottagningen) av polsk litteratur i Sverige, översättningsproblematik (svenska-polska), polska språket (semantik), polskan i Sverige, polonica i Sverige, polsk immigrantlitteratur i Sverige, likheter och skillnader mellan polsk och svensk kultur.

Publikationer / Lista publikacji (från / od 1994)


Böcker / Książki

1999
• »Svensk-polska litterära möten. Tema: barnlitteratur». Svenska barnboks-institutet 69, Stockholm, 175 s.

2002
• «Pan Tadeusz» w szwedzkich przekładach».  Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, Uniwersytet Warszawski, Izabelin 2002, 230 s.

2004
• »Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży», Warszawa: Instytut Badań Literackich: Badania Polonistyczne za Granica, b. XI, 200 s.

2006
• »W drodze do Krabata / Richtung Krabat», Stockholm Slavic Papers 2006: 12, 160 s.

• »Pololika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen». Uniwersytet Warszawski, Warszawa (med/z A. Nowicka-Jeżowa, M. Wichowa, M. Straszewicz), s.170

2011

• »Polonica w bibliotece katedralnej w Strängnäs/ The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral», Stockholm Slavic Papers 17, 130 s. (med/ z Maria Juda, Ragnnhild Lundgren).

2014

• »Polonica muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical polonica i Sweden. Four Danses from the Repertoire of Sigismund III Vasa's Musical Ensemble» Stockholm Slavic Papers 25, 134 s.(med/z Kia Hedell, Alina Nowicka-Jeżowa, Barbara Przybyszewska-Jarmińska).

2020

• »Antologia polskiej poezji w Szwecji». Wprowadzenie, wybór i opracowanie (Antology of Polish Poetry in Sweden). Stockholm Slavic Papers 17, 298 s.

2021

• »Biogram naukowy i działalność polonistyczna w Szwecji». Sztokholm, 74 s.

Redigerade böcker / Książki redagowane

1997
• »Nazwy barw i wymiarów/ Colours and Measure Terms». Stockholm Slavic Papers: 6, 134 s.(med/z Barbro Nilsson).

1998
• »Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse (Księga Pamiąkowa na dwusetna rocznice urodzin Adama Mickiewicza)», Stockholm Slavic Papers: 7, Stockholm 1998, 135 s.

2001
• »Kvinnan i polska språket /Kobieta w języku polskim». Stockholm Slavic Papers: 8, 90 s.

2002
• »Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsso», Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies: 28,  s. 259 (med/z Per Ambriosani & Elisabeth Löfstrand).

2003
• »Wizerunki mężczyzny w języku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature». Stockolm Slavic Papers: 9, 140 s. (med/z Dorota Tubielewicz Mattsson).

2005
• »W świecie sacrum/In the World of Sacrum». Stockholm Slavic Papers: 10, Stockholms Slavic Papers: 10, 156 s.(med/z Jadwiga Wronicz).

• »Studies in Lexical Semantics», Stockholm Slavic Papers: 11, 128 s.(med/z Barbro Nilsson).

2007
• »Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials», Stockholm Slavic Papers: 14, 170 s. (med/z Alina Nowicka-Jeżowa).

• »Kultura – Polityka – Tożsamość / Culture – Politics – Identity, Stockholm Slavic Papers: 15, 198 s. (med/z Dorota Tubielewicz Mattsson).

2008
• Maciej Eder: »The Polonica Collection» from Skokloster Castle, Stockholm Slavic Papers: 16, 152 s.

2011
• »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolecja z biblioteki zamku Skokloster»,  Skoklosterstudier: 38, 120 s.

• »Polonika w Bibliotece Katedralnej w Strängnäs/ The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral»: Stockholm Slavic Papers: 17 (med/z Maria Juda, Ragnhild Lundgren). 138 s.

2012

• »Specialnummer till Prof. Andrzej Nils Uggla/ Numer specjalny poświęcony pamięci Prof. Andrzeja Nilsa Uggli». Stockholm - Warszawa, Acta Sueco-Polonica: 18, WSPS–Stockholms universitet (med/z Włodzimierz  Gruszczyński). 284 s.

2013

• »Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981/ Between Languages, Cultures, Literatures. Polish (E)migration Literature in Berlin and Stockholm after 1981». Stockholm Slavic Papers: 22, s. 360 (med/z Marion Brandt och Janina Gesche).

2014

• »Polonika muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden/ Four Dances from the Repertoire of Sigismund III Vasa´s Musical Ensemble». Stockholm Slavic Papers: 25.

• »Med blicken österut. En hyllningsskrift till Per-Arne Bodin». Stockholm Slavic Papers: 23, s. 405 (med/z Per Ambrosiani och Elisabeth Löfstrand).

2017

• »Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Wybrane tematy i problemy». Stockholm 2017: Stockholms universitet (med/z Janina Gesche).

2019

• »Slavica Antiqua et hodierna. En hyllningsskrift till Per Ambrosiani. Stockholm Slavic Papers: 28, s. 405 (med/z Alexander Pereswetoff-Morath, Elisabeth Löfstrand).

Artiklar / Artykuły

(rozdziały w książkach, arytkuły naukowe i popularnonaukowe)

(obs. pol. [w:] är lika med sv. [i:]


1994
• »Rozkład części mowy w języku polskim gimnazjalistów przebywających od 6 lat w Szwecji». Poradnik Językowy 1994: 1/2, s. 59-64.

• »Läroböcker i polska skrivna i Sverige». Acta Sueco-Polonica 1994: 3, s. 37-70.

1995
• »›Pippi Långstrump› i polsk översättning». Barnboken: 2, s. 26-36.

• »Svensk barnlitteratur i polsk översättning». Acta Sueco-Polonica: 4, s. 19-32.

• »Nils Holgersson flyger över Polen - analys av läsprocessen». Slovo: 44, s. 5-20. Slaviska Institutionen. Uppsala.

• »Sextio år polonistik vid Stockholms universitet». Acta Sueco-Polonica: 4, s. 167-172. (med /z Per-Arne Bodin & Barbro Nilsson).

1996
• »Astrid Lindgren på polska. Ett möte mellan två språk och två kulturer». ASLA, »Temanummer om forskning om tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet»: 3, s. 137-140.

• »›Fizia Pończoszanka› w tłumaczeniu polskim. O przekładzie literatury dla dzieci i młodzieży», [i/w:] Piotr Fast (red.), »Obyczajowość a przekład». Katowice 1996, s. 131-147.

• »Färgnamn och färguttryck i polska språket. Jämförande studier med svenska», [i/w:] ASLA.» Temanummer om forskning om tillämpad lingvistik vid Stockholms universitet». Uppsala: 3, s.132-136.

• »Nazwy odcieni barw w języku szwedzkim i ich porównanie z polskim», Polono-Slavica Varsoviensia. Studia Semantyczne. Warszawa: 2, s. 111-120 (tryckt 1998).

• »Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim i szwedzkim.Wstępna analiza żródłosłowów», [i/w:] K. Rymut, T. Smółkowa, I. Borowski (red.), »Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich». Prace Instytutu Języka Polskiego: 99, s. 17-27.

• Recenzja książki: E. Fält, »Snövit och de sju färgerna. En studie i färgord, särskild i de slaviska språken». Uppsala Slavic Papers: 22, Język Polski: 2-3, s. 197-200.

1997
• »›Żona uparta› i ›Golono, Strzyżono› Adama Mickiewicza a szwedzka bajka ludowa ›Baba Przekora›», Pamiętnik Literacki: 1, s. 137-141.

• »Epos dziecięcy Marii Konopnickiej «Na jagody!», Ruch Literacki: 5, s. 643-653

• »Nauczanie języka polskiego w Szwecji», [i/w:] B. Janowska, J. Porayski-Pomsta (ed.), »Język polski w kraju i za granica. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Wrzesień 1996», 2, Warszawa, s. 246-254.

• »Biały w języku polskim i vit w jezyku szwedzkim. Analiza wstepna», [i/w:] Barbro Nilsson & Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »Nazwy barw i wymiarów/ Colour and Measure Terms», Stockholms Slavic Papers: 6, s. 3-43.

• »Komizm w przekładzie prozy dla dzieci», [i/w:] P.Fast (red.), »Komizm a przekład», Katowice 1997, s. 197-213.

• »Nazwy odcieni barw w języku polskim i ich porównanie ze szwedzkim», [i/w:] Renata Grzegorczykowa & Z. Zaron, »Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi». Warszawa 1997, s. 103-113.

• »Podstawowe nazwy barw w języku polskim i szwedzkim. Kryterium salient. Test z dziećmi polskimi i szwedzkimi», [i/w:] B. Nilsson & E. Teodorowicz-Hellman (red.), »Nazwy barw i wymiarów/ Colour and Measure Terms», Stockholms Slavic Papers: 6, s. 43-62.

1998
• »Adam Mickiewicz's humoresker och en svensk folksaga» [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse», Stockholm Slavic Papers: 7, s. 77-90.

• »Bolesław Prus w Szwecji», [i/w:] Z. Przybyła (red.), »Jubileuszowe «Żniwo u Prusa», Częstochowa, s. 481-488.

• »Den polska nationaldräkten i svenska översättningar av ›Pan Tadeusz›», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), Adam Mickiewicz. »En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse», Stockholm Slavic Papers: 7, s. 57-76.

• »Gramatyka uniwersytecka - po co i dla kogo?», Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców: 10, Lodz 1998, s. 365-371.

• »Nazwy barw w języku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje jezykowe» [i/w:] Meddelanden från Slaviska Institutionen. Stockholm Contributions to the 12th International Congress of Slavists, Krakow, August / September 1998: 35, Stockholm, s. 25-46.

• »O liście pisanym ›ręka własną› Mikołaja Reja z Nagłowic». Język Polski 1998: 1-2, s. 107-110. Przedruk: »O liście pisanym ›ręka własną› Mikołaja Reja z Nagłowic», Polonia (Stockholm) 1999: 1-2, s. 107-110.

• »Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka w Sztokholmie» [i/w:] J. Mazur, »Promocja języka i literatury polskiej w świecie», Lublin 1998, s. 127-134.

1999
• »Nazwy barw w języku polskim. Studia porównawcze z językiem szwedzkim», [i/w:] »Semantyka a konfrontacja językowa» 2. Warszawa. Polska Akademia Nauk.  s. 205-220.

»O trzech szwedzkich przekładach ›Pana Tadeusza›», Postscriptum (Katowice) :26, s. 42-48 (tryckt 1999).

• »Teoria prototypów a nazwy barw w jezyku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje językowe». Polonica, Polska Akademia Nauk: XIX, Kraków 1998 (1999), s. 75-91.

2000
• »Grzeczność szlachecka w szwedzkich przekładach Pana Tadeusza», [i/w:] »Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla». Uppsala Universitet 2000. Uppsala s. 226-237.

• »Zielony i niebieski w języku polskim w porównaniu z grön i blå w szwedzkim», [i/w:] »Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów. Predykaty mentalne», 1, Warszawa 2000, Uniwersytet Warszawski. s. 73-92.

2001
• »Język polski na uniwersytecie w Sztokholmie. Czy tylko polonista i filolog?», [i/w:] W. Maciejewski (red.), 2001, »Język polski w Szwecji - język szwedzki w Polsce». Poznań, 2001, s. 71-80.

• »Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w Szwecji», [i/w] A. Baluch & K. Gajda, Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży. Kraków 2001, s. 94-110.

• »Promocja języka, literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Sztokholmie», [i/w:] S. Dubisz, A. Nowicka-Jeżowa & J. Świech, »Polonistyka na świecie. Pierwszy kongres Polonistyki Zagranicznej», Warszawa 2001, s. 254-260.

• »Semantyka pojęcia biały /biel/ vitt wjęzyku polskim i szwedzkim», [i/w:] E. Jędrzejko (red.) »W kręgu języka polskiego: śląsko/poznańskie kolokwia lingwistyczn». Katowice, s. 86-102.

• »Om ordet kobieta ›kvinna› i polskan. Ursprung och betydelsehistoria», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman (red.), »Kvinnan i polska språket/ Kobieta w jezyku polskim, Stockholms Slavic Papers: 8.  s. 65-74. Przedruk: Acta Sueco-Polonica: 2001-2002, s.121-130.(med/z D. Ostaszewska).

2002

• »Mångfald och enhetlighet som utmärkande drag i Wisława Szymborskas poesi», [i/w:] Per Ambrosiani, Elisabth Löfstarand, Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »Explorare necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson». Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies: 28, s. 225 - 232.

• »O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej», Romantyzm polski raz jeszcze, Postscriptum: 4 (44), s. 35-47.

• »Postrzeganie świata roślin, zwierząt i ludzi poprzez nazwę barwy żółtej w języku polskim i gul w języku szwedzkim», [i/w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.), » Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, wymiarów, predykaty mentalne» (2). Warszawa, s. 135 -150.

2003
• »Die Rolle der Illustration bei der Interpretation übersetzter Kinder- und Jugendliteratur. Am Beispiel der polnischen Übersetzungen von Selma Lagerlöfs ›Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgerson mit Wildgänsen›». Studia Germanica Posnaniensia: XXIX, s. 177-191.

• »Status nauk humanistycznych w Szwecji», [i/w:] E. Bem-Wiśniewska, »Humanistyka przeszłości i przyszlóść humanistyki. Głos w dyskusji». Warszawa, s. 84 - 85.

• »Szwedzkie interpretacje Pana Tadeusza», [i/w:] Birgitta Englund Dimitrova, Alexander Pereswetoff-Morat (red.), »Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana 15-21 August 2003», Slavica Lundensia Suplementa: 2. s. 115-130

• »Jezyk polski w szwedzkiej szkole podstawowej (lata 1945-2000)», Nauczyciel i Szkoła: 1-2, s. 411-417 (cz. 1).

2004
• »Lingwistyczno-kulturowe studium porównawcze obrazu chłopa w polskiej i szwedzkiej paremiologii», [i/w:] Annales Academicae Paedagogicae Cracoviensis. Kraków 2004: 19, Studia Lingvistica II, 515-531.

• »Zmiany gatunków mowy w przekładzie. Na podstawie szwedzkich przekładów Pana Tadeusza» [i/w:] D. Ostaszewska (red.), »Gatunki mowy i ich ewolucja. Tekst i gatunek», 2. Katowice, 359-371.

2005
• »Językowo-kulturowy obraz chłopa w polskiej paremiologii», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & D. Tubielewicz Mattsson (red.), »Wizerunki mężczyzny w języku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature». Stockolm Slavic Papers: 9, s. 105-118.

• »›Mężczyzna› w języku polskim. Pochodzenie i rozwój znaczenia wyrazu» [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & D. Tubielewicz Mattsson (red.), »Wizerunki mezczyzny w jezyku i literaturze polskiej & Images of Man in Polish language and Literature». Stockolm Slavic Papers: 9, s. 19-28.

• »Modlitwa dziecięca ›Aniele boży› w najnowszej poezji polskiej», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & J. Wronicz (red.), »W świecie sacrum /In the World of Sacrum». Stockholms Slavic Papers: 10, s. 59-70.

• »The colour term żółty ›yellow› in contemporary Polish» [i/w:] B. Nilsson & E. Teodorowicz-Hellman,»Studies in Lexical Semantics», Stockholms Slavic Papers: 11,  s. 19-29.

• »Lennart Kjellberg, slavista i tłumacz literatury polskiej na język szwedzki». Postscriptum, Katowice: 2, s. 121-126.

2006 

• »Några reflektioner kring kvinnors efternamn i det moderna polska språket»,  [i/w:] Per Ambrosiani, Elisabeth Löfstrand, Johan Moskala (red.) »Jako blagopesnivaja ptica: Hyllningsskrift till Lars Steensland». Acta Universitatis Stockholmiensis: 32, s. 205-211.


• »Bibliografia prac dotyczacych polonikow szwedzkich» [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman & A. Nowicka-Jezowa (red.), »Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen», Warszawa, s. 9-29.(med/z M. Wichowa & M. Straszewicz).

• »Nazwy barw we współczesnym szwedzkim dyskursie politycznym», Język Polski: LXXXVI, (wrzesien-październik), s 271-280. Przedruk: [i/w:] E. Rohozinska, M. Skura & A. Piasecka (red.), »Na chwałę i pożytek nasz wzajemny». Warszawa. Uniwersytet Warszawski, s. 355-365.

• »O najnowszej poezji Andrzeja Szmilichowskiego», Acta Sueco-Polonica: 12/13, Uppsala, s. 243-250.

• »O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej», [i/w:] R. Cudak (red.), Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. Katowice 2006, s. 128-138.

• »›Pan Tadeusz› w przekładzie na język szwedzki. Forma utworu, tytuły szlacheckie, polski strój narodowy», [i/w:] B. Dopart (red.),«Pan Tadeusz» i jego dziedzictwo», Kraków, s. 349-380.

• »Przemówienie z okazji ceremonii otrzymania medalu Uniwersytetu Warszawskiego», Kwartalnik Uniwersytecki: 6, Warszawa. Uniwersytet Warszawski.

• »Z historii i współczesnosci zbioru Skoklostersamlingen», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, A. Nowicka-Jeżowa, M. Wichowa & M. Straszewicz (red.), Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen, 1. Warszawa 2006, s. 9-29.

2007
• »Polonica in the Swedish National Archives – Riksarkivet. The Skokloster Collection» [i/w:] A. Nowicka-Jezowa & E. Teodorowicz-Hellman (red.), Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives: The Skokloster Collection and Other Materials, Stockholm Slavic Papers: 14, s. 9-25.

• »Problematyka tożsamościowa w twórczości Jurija Brezana» [i/w:] D. Tubielewicz Mattsson & E. Teodorowicz-Hellman (red.), 2007, Kultura - Polityka - Tożsamość. Stockholms Slavic Papers: 15, s. 147-159.

• »Twórczość Jurija Brezana na tle dwóch tradycji literackich i kulturowych», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, W drodze do Krabata - Richtung Krabat, Stockholm Slavic Papers: 12, s. 131-139.

• »Tworjenje spisowacela na pozadku dweju literarneju a kulturarneju tradicijow (Jurij Brezan)». Sor@pis. Folia litteraria. 2007: 1, s. 100–109. (elektronisk publicering)


• (recenzja) J. Gesche, Aus zweierlei Perspektiven... Zur Rezeption der ›Danziger Trilogie› von Günter Grass in Polen und in Schweden in Jahren 1958 – 1990», Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, 2006: XV (utg. 2007), s. 434–440.

• »Problematyka tożsamościowa w twórczości Jurija Brezana w latach 1945–1976», [i/w:] Tubielewicz Mattsson, Dorota & Teodorowicz-Hellman Ewa, Kultura – Polityka – Tożsamość / Culture – Politics – Identity, Stockholm Slavic Papers: 15, s. 147–159.

2008
• »Biblioteka jezuicka z Braniewa – łup wojenny Gustawa II Adolfa / Jesuitbiblioteket från Braniewo – Gustav II Adolfs krigsbyte», Suecia Polonia: 3, s. 26–29.

• »Odkrycie kolekcji polonikow na zamku w Skokloster oraz prace nad skatalogowaniem zbioru», [i/w:] Eder, Maciej, »The Polonica Collection» from Skokloster Castle», Stockholm Slavic Papers: 16, s. 12–22. (med/ z Elisabeth Westin Berg).

• »The Discovery of a Collection of Polonica at Skokloster Castle and the Process of Cataloguing the Collection», [i/w:] Eder, Maciej, »The Polonica Collection» from Skokloster Castle»,  Stockholm Slavic Papers 16, s. 5–11.(med/z Elisabeth Westin Berg).

• »Bohaterka książek Astrid Lindgren – Pippi Pończoszanka – w polskim dyskursie pedagogiczno-dziecięcym», [i/w:] »Astrid Lidgren. Sto lat». Gdańsk: s. 67–86. (med/z Dorota Murzynowska)

2009
• »Najnowsze badania nad ‹polonikami› w Szwecji», [i/w:] A. Nowicka-Jezowa & Marcin Cieński (red.), »Humanizm Polski. Długie trwanie - tradycje - Współczesność». Warszawa, s. 503–514.

• »Nieznana dotąd XVII-wieczna kolekcja polonikow z zamku Skokloster» / »En hittills okänd 1600-talets Polonicasamling från Skokloster», Suecia-Polonia :3, s. 18-22. (Parallella texter på polska och svenska). (med/z Elisabeth Westin Berg).

• »Obraz kultury i literatury polskiej w Szwecji na przełomie XIX i XX wieku», [i/w:] Alina Nowicka-Jezowa & Marcin Cienski (red.), »Humanizm Polski. Długie trwanie - tradycje - Współczesność». Warszawa, s. 325–338.

• »Poeta i odkrywanie świata», [i/w:] Andrzej Szmilichowski, Wtedy zostal sam. Stockholm, s. 7–17.

• »Polsk-ryska historiefragment skildrade av Stanislaw Niemojewski, sändebud och memoarförfattare från 1600-talet», [i/w:] »Literatura kak miroponimanie. Sbornik v tjest' Magnusa Ljunggrena» [»Litteratur som världsåskådning. Festskrift till Magnus Ljunggren»]. Göteborg Slavic Studies: 2. Göteborg, s. 315-325.

• »Problem ojczyzny i tożsamości w twórczości Jurija Brezana w latach 1945/1975», Zeszyty Luzyckie, 2008:42 (Uniwersytet Warszawski; tryckt 2009), s. 273–278.

• »Unikalna polska kolęda z zamku Skokloster» / »En unik polsk julsång från Skoklosters slott», Suecia-Polonia (Stockholm): 4, s. 6-9. (Parallella texter på polska och svenska / Tekst paralelny po polsku i szwedzku.)

• »Wielkie niebia! Co się dzieje? (Kolęda ze Skokloster i jej współczesna parafraza)», Nowa Gazeta Polska (Sztokholm):21 (214), s. 10–11, 14.

2010
• »Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbiory», Postscriptum 2010:1(5), s. 219–229.

• »Lennart Kjellberg, 1913–2004», [i/w:] »Svensk översättar-lexikon» [elektronisk publikation].

• »Polonika w Szwecji w świetle dyskusji nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Zbiory archiwalne i biblioteczne», [i/w:] Karol Łopatecki & Wojciech Walczak (ed.), »Stan badan nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej / The Situation on Multicultural Heritage of Former Republic of Poland», Białystok 2010, s. 163–174.

• »Polonika ze zbiorów bibliotecznych Carla Gustafa Wrangla jako przedmiot najnowszych badan», Pamietnik Literacki 2010:2, s. 207–214.

• »Vaterland und Identität im Schaffen von Jurij Brezan in den Jahren 1945–1976. Rolle und Aufgaben kleiner Literaturen in Zeiten historischen Wandels», [i/w:] Bernd Neuman & Andrzej Talarczyk (ed.), »Kleine Literaturen. Ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium». Aachen 2010, s. 178–188.

2011

• »Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen” biblioteki zamkowej w Skokloster». Folia Scandinavica Posnaniensia 2011, vol. I2, s. 335-344.

• »Pippi Långstrump w polskim dyskursie politycznym, feministycznym i genderowo-queerowym», Scandonavica. Studia Północnoeuropejskie (Gdańsk), t.1, s. 65-80. (med Dorota Murzynowska).

• »W kręgu dyskusji nad szwedzkim hymnem narodowym», [i/w:] Grażyna B. Szewczyk, Małgorzata Płomińska (red.), »Zbliżenia polsko-szwedzkie», t. 2, Katowice 2011, s. 32-46.

• »A Polish Christmas Carol – A Gem in The Polonica Collection / Polska kolęda – perełką „Kolekcji poloników”», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm, „Skoklosterstudier” 38, s. 47–57,  s. 57–66.

• »A Stockholm Paraphrase of a Polish Carol Found in Skokloster / Sztokholmska parafraza polskiej kolędy odnalezionej w Skokloster», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011 „Skoklosterstudier” 38, s. 73– 79.

• »The Discovery of a Polish Collection at the Skokloster Castle Library / Odkrycie polskiej kolekcji w bibliotece Zamku Skokloster», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), » A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38, 37– 46 (med/z Elisabeth Westin Berg).

• »The Polonica Collection /„Kolekcja poloników”» [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman (ed.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolekcja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011,  „Skoklosterstudier” 38, s. 47-57 (med Elisabeth Westin Berg).

• »Kolekcja poloników - "Polonicasamlingen" - z  Zamku Skokloster», [i/w:] Elżbieta Szweykowska-Olsson (red.), Adam Heymowski. En polack mellan kulturer och epoker / Adam Heymowski. Polak na pograniczu kultur i epok», Stockholm, s. 57–94. (med Elisabeth Westin Berg)

• »Polonica i Strängnäs domkyrkobibliotek», [i/w:]  Elżbieta Szweykowska-Olsson, »Adam Heymowski. En polack mellan kulturer och epoker / Adam Heymowski. Polak na pograniczu kultur i epok», Stockholm 2011, s. 57–94.

2012

• »In Pursuit of the Swedish Crown. Sigismund III Vasa’s Journey to Sweden as Recounted by Andrzej Zbylitowski», Acta Sueco-Polonica 2012: 18, s. 191-214 (med/z Alina Nowicka-Jeżowa).

• »Tańce polskie na uroczystościach koronacyjnych Zygmunta III Wazy na zamku w Uppsali», Nowa Gazeta Polska (Stokholm) 2012: 23, s. 8-9. 

• »The History of Polish Literature by Czesław Miłosz in the Context of Polish Historical and Literary Tradition. On the Image of Polish Literature Conveyed to Foreign Students», Acta Sueco-Polonica (Warszawa): 2012: 18, s. 233-252.

• »Nowe szwedzkie literatury. O badaniach nad literaturami napływowych mniejszości narodowych w Szwecji» [in:] A. Nowicka-Jeżowa (red.), »Drogi i bezdroża współczesnej komparatystyki». Warszawa 2012, s. 86–98.

2013

• »Polonika w Szwecji. Partytura tańców polskich z uroczystości koronacyjnych Zygmunta III Wazy w Uppsali oraz Polonika z Biblioteki Diecezjalnej w Västerås» [in:] W. Walczak, K. Łopatecki (red.) Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2013, t. VI, s. 181-191.                  

• »The Diary of Dawid Rubinowicz and Polish Children’s Literature of War and the Holocaust», [in:] D. Tubielewicz Mattsson (red.) Representations of the Holocaust in Polish Literature, Stockholm Slavic Papers: 21, s. 85-94.

• »Szwedzkie wpływy w języku polskim. Perspektywa kulturowo-językowa». Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Linguistica 2013: VIII, s. 303-312.

• »Na marginesie obchodów Roku Strindberga, czyli o Strindbergu dla najmłodszych». Acta Sueco-Polonica (Warszawa): 19, s. 177-186.

• Recenzja: »Mariusz Chamarczuk SDB, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji», Polonia Sacra: 2 (33), 302-304.

• »Słowo wstępne/Foreword» [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, we wpółpracy z Marion Brandt (red.), Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. Stockholm Slavic Paper, 22 s.7-13.

• »Dyskurs szwedzki, polonijny i krajowy prozy pisarzy sztokholmskich o polskich korzeniach kulturowych», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, we wpółpracy z Marion Brandt (red.), Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. Stockholm Slavic Paper, 22 s. 64-80.

• »Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1981. Peoblemy terminologiczne i badawcze», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, we wpółpracy z Marion Brandt (red.), Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. Stockholm Slavic Paper, 22 s. 42-63.

• »Tematy egzystencjalne, duchowość i język, czyli o poezji Andrzeja Szmilichowskiego» [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, we wpółpracy z Marion Brandt (red.), Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. Stockholm Slavic Paper, 22 s. 42-63.

 2014

• »Parę refleksji na temat interpretacji pojęcia humanizm we współczesnej kulturze szwedzkiej», [in:] D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (red.), Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, Szczecin 2014, b. 1, s. 443-452

• »Na marginesie obchodów Roku Strindberga, czyli o Strindbergu dla najmłodszych». Acta Sueco-Polonica (Warszawa) 2013: 19, s. 177-186 (tryckt 2014)

• »Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys historyczny i wspólczesny dyskurs społeczny». Forum Pedagogiczne 2014: 1, s. 55-72.

• »Mariakulten i Polen sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv» [in:] P. Ambrosiani, E. Löfstrand, E. Teodorowicz-Hellman (red.), Med blicken österut. En hyllningsskrift till Per-Arne Bodin. Stockholm Slavic Papers 23. Stockholm 2014, s. 361 – 376.

• »Polonika w bibliotece diecezjalnej w Västerås», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 1. 04. 2014: Specialnummer: Historia, s. 6–8.

• »Tekst informacyjny: Wielkie Nieba! Polskie kolędy». Śpiewa ks. Ryszard Flakiewicz SDB. CD. 2014. Nagrań dokonano w Studio Nagrań – ROTOL (Witold Robotycki).

• »The Place of Christianity in Swedish Primary Schools: Historical Outline and Contemporary Social Discourse» [in:] D. Stępowski, A. Murzyn (ed.), Religion Long Forgotten. The Importance of Religion in Education Towards Civil  Society. Kraków, 2014, s.173-190.

• »Słowo wstępne/Foreword» [i/w:] Kia Hedell, Alina Nowicka-Jeżowa, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ewa Teodorowicz-Hellman, Polonica Muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden. Four Dances from the Reportoire of Sigismund III Vasa's Musical Ensemble. Stockholm Slavic Papers: 25, s. 7-8, 73-75.

• »Po szwedzką koronę. Droga do Szwecji Zygmunta III Wazy w relacji Andrzeja Zbylitowskiego» [i/w:] Kia Hedell, Alina Nowicka-Jeżowa, Barbara Przybyszewska-Jarmińska,Ewa Teodorowicz-Hellman, Polonica Muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden. Four Dances from the Reportoire of Sigismund III Vasa's Musical Ensemble. Stockholm Slavic Papers: 25, s. 35-52.

• »In Pursuit of the Swedish Crown. Sigismund III Vasa's Journey to Sweden as Recounted by Andrzej Zbylitowski» [i/w:] Kia Hedell, Alina Nowicka-Jeżowa, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ewa Teodorowicz-Hellman, Polonica Muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden. Four Dances from the Reportoire of Sigismund III Vasa's Musical Ensemble, Stockholm Slavic Papers: 25, s. 103-121.

• »Pokoronacyjne tańce polskie Zygmunta III Wazy w sali barokowej Muzeum Historycznego w Sztokholmie/ Sigismund III Vasa's Post-coronation Polish Dansces in the Baroque Room of Swedish Histoty Museum in Stockholm» [i/w:] Kia Hedell, Alina Nowicka-Jeżowa, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ewa Teodorowicz-Hellman, Polonica Muzyczne w Szwecji. Cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy/ Musical Polonica in Sweden. Four Dances from the Reportoire of Sigismund III Vasa's Musical Ensemble. Stockholm Slavic Papers: 25, 63-65, 120-131.

2015

• »Pamiętnik Dawida Rubinowicza na tle polskiej literatury dla dzieci o czasach wojny, okupacji i Zagłady» [i/w:] A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoża (red.), O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji  Narodowej w Krakowie, Kraków 2015, Prace monograficzne: 723, s. 227-233.

• »Polska musikminnen i Sverige – fyra polska kröningsdanser för Sigismund III Vasas hovkapell / Polonica muzyczne w Szwecji – cztery tańce polskie kapeli dworskiej Zygmunta III Wazy»,  Suecia-Polonia:2 (47), s. 25-31 (med Kia Hedell och Barbara Przybyszewska- Jarminska)

• »Wczoraj i dziś polonistyki w Sztokholmie», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 2015: 8, s. 10-11.

• »W wieku 88 lat zmarła Profesor Ulla Ehrensvärd – wybitny szwedzki naukowiec i wielki przyjaciel Polski», Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 2015: 9, s. 4.

2016

• »Astrologiska skrifter om kometen i „Polonica-samlingen” på Skoklosters slott» [i/w:] Per Ambrosiani, Per-Arne Bodin, Nadezjda Zorikhina Nilsson (red.), Må Novgorod fröjda sig, Stockholm Slavic Papers: 26, s. 221-233.

• »Das Seminar für Litteraturübersetzer an der Hochschule Södertörn» [i /w:] B. Sommerfeld, K. Kézsicka, M. Korycińska-Wegner, A. Fimiak-Chwiłkowska (ed.), Transgression im Spiegel der Übersetzung. Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur. Frankfurt am Main, s. 121-128.

•»Polonistyka na Uniwersytecie Sztokholmskim. Lata 1985-2015» Acta Sueco-Polonica: 20, s. 169-186.

• »Szwedzka historia Henryka Sienkiewicza, czyli o literackiej Nagrodzie Nobla». Nowa Gazeta Polska (Stockholm) 2016 nr 3, s. 6-7.

2017

• »Twórczość literacka polskiej diaspory w Szwecji po roku 1989», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, J. Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989». Stockholm 2017: Stockholms universitet, 17-40.

• »Wiersze o krakowskim Kazimierzu Barbary Kobos Kamińskiej»,  [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 53-58.

• »Antymemuary lub autobiografia inaczej», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 69-72.

• »Biała czerń Andrzeja Szmilichowskiego»,  [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 125-134.

• »Życie w cieniu śmierci», [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 135-144.

• »Wybór języka dylematem pisarza-migranta o polskich korzeniach kulturowych, który tworzy w Szwecji po roku 1989»,  [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 181-198

• »Polskie wydawnictwo Polonica Förlag w Sztokholmie»,  [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche (red.), Polska literatura migracyjna w Szwecji po roku 1989. Stockholm 2017: Stockholms universitet, 223-230.

• (Recenzja) Jerzy Król, »Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji
 w Szwecji». Lunlin 2014: Forum Pedagogiczne: 6, s. 361-363.

2019

• «Iwona Cierpicka-Almby«, „Nowa Gazeta Polska”(Sztokholm) 2019: 13, s. 2.

• «Sagi rodzinne Anny Winner. „Patrzę na mój czas”„Miód mi w serce lejesz”«, Nowa Gazeta Polska (Sztokholm) 2019: 12, s. 12-13.

• «Simeon Polockis polska boksamling«. [i/w:] Elisabeth Löfstrand, Alexander Pereswetoff-Morath, Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), Slavica Antiqua et hodierna. En hyllningsskrift till Per Ambrosiani (Stockholm Slavic Papers,28). Stockholm: Stockholms universitet,s. 277 - 284

• «Śladami poloników. Pamiątki nie tylko  ”po potopie”«. Wywiad przeprowadziła Katarzyna Tubylewicz,  [i/w:] Katarzyna Tubylewicz, Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą, Warszawa 2019, s. 253-273.

2020

• «Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek. Wprowadzenie, wybór i opracowanie (Anthology of Polish Poetry in Sweden. Voices of Women Poets)« (Stockholms Slavic Papers, 29). Stockholm: Stockholms universitet, 298 s.

• «Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek«. Z prof. Ewą Teodorowicz-Hellman rozmawiała Danuta Zasada,  ”POLONIAnowa”, 3,  s. 11, 15.

• «Głosy polskich poetek w Szwecji [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek. Wprowadzenie, wybór i opracowanie (Anthology of Polish Poetry in Sweden. Voices of Women Poets), Stockholms Slavic Papers: 29, s. 15 - 79.

• «Słowo wstępne/ Foreword« [i/w:] Ewa Teodorowicz-Hellman, Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek. Wprowadzenie, wybór i opracowanie (Anthology of Polish Poetry in Sweden. Voices of Women Poets), Stockholms Slavic Papers: 29. s. 7 - 14.

• «Twórczość prozatorska Teddy’ego Treli«, Nowa Gazeta Polska: 5. Sztokholm. https://www.strefa.se/2020/03/30/tworczosc-prozatorska-teddyego-treli/

2021

• «Kamieniarz Emil Armata«, Nowa Gazeta Polska. 2021: 6, s. 7 https://www.strefa.se/?s=kamieniarz

• «Gdzieś przecież jestem«. Nowa Gazeta Polska. 2021: 9, s. 7, https://www.strefa.se/?s=gdzieś+przecież

• «Moje pierwsze spotkanie z Leonardem Neugerem«. Nowa Gazeta Polska. 2021:14, s. 7. https://www.strefa.se/?

• «Siva rerum Anny Kotlińskiej«, Nowa Gazeta Polska. 2021:16, s. 3, 10.

• «Dziennik "Trudny rok" Andrzeja Szmilichowskiego«, Nowa Gazeta Polska. 2021:16, s. 8.

•  «Pamiętnik Emmy Lindeblum«, Nowa Gazeta Polska. 2021:20, s. 6-7.

•  «Danka Jaworska. Sztokholmska malarka, która maluje pięknie«, Nowa Gazeta Polska 2021: 23. s. 2-3.

2022

•  «Twórczość poetycka Dany Platter. Od tematów migracyjnych do problematyki uniwersalnej« [i/w:] Janina Gesche, Magdalena Slyk (red.), Polsko-szwedzkie spotkania po roku 1918. Literatura - Język – Kultura,  Studia Slavica Upsaliensia: 51, s. 188 - 2006.

• «Kolory życia i świata w wierszach Elżbiety Ścibor-Achenbach«, Nowa Gazeta Polska. 2021:2, s. 3

• «Poznać i zrozumieć Szwecję«, Nowa Gazeta Polska. 2022:13, s. 6-7.

• «Twórczośc poetycka i prozatorska Teresy Järnström-Kurowskiej«, Nowa Gazeta Polska. 2022:2, s. 6-7.

Läromedel / Kompendia

1982

Polsk fonetik för hemspråkslärare. Stockholm, 45 s.

1984

Polsk fonetik. För studerande i polska. Slaviska institutionen. 1992, 50 s. (stencilerad upplaga)

1992
• Polsk ordbildning. Övningar. Slaviska institutionen. 1992, 50 s. (stencilerad upplaga)

1994
• Polsk fonetik (Fonetyka polska dla studentow), Del 1: Teori. Del 2: Övningar: 1994, SU: Slaviska institutionen: Didactica slavo-baltica: 2, 70. s.

• Polsk litteraturhistoria (Historia literatury polskiej) (red). Slaviska institutionen 1994, 75 s. (stencilerad upplaga).

1997
• Polsk grammatik. Del 1. Teori. Utvalda problem. Slaviska institutionen. 70 s. 1997. Didactica slavo-baltica: 10.

Översättningar / Tlumaczenia

1978
• (m./z G. Szewczyk:) I. Lo-Johansson, Czlowiek bez nazwiska (Analfabeten), Poznan 1978.

1980
• (m./z G. Szewczyk:) I. Lo-Johansson, Domokrazca (Gårdfarihandlaren), Poznan 1980.

2000
• A. Ström, Laczliwosc przymiotnikow oznaczajacych wymiary z nazwami odziezy w jezyku szwedzkim, [i/w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porownawczej. Nazwy barw. nazwy wymiarow. Predykaty mentalne. cz 1. Warszawa 2000. Uniwersytet Warszawski. s.195-211

Bibliografier/ Bibliografie

1999
• »Svensk barnlitteratur i polsk översättning», [i/w:] E. Teodorowicz-Hellman, Svensk-polska litterära möten. Tema: barnlitteratur/Szwedzko-polskie kontakty literackie. Literatura dla dzieci i mlodziezy. Stockholm 1999, 175 s.

2001
»Polska literatura dla dzieci i mfiodzie≈y w Szwecji». [i/w:] A. Baluch & K. Gajda, Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży. Kraków 2001, s. 94-110.

2011
»Publications concerning “The Polonica Collection” Skokloster Castle» in/w: Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolekcja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38 s.

»Publications concerning “The Skokloster Collection” National Archives», in /w:  Ewa Teodorowicz-Hellman (red.), »A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library / Unikalna polska kolecja z biblioteki Zamku Skokloster», Stockholm 2011, „Skoklosterstudier” 38