Stockholms universitet logo, länk till startsida

Josefin NilssonProjektledare, doktorand

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Mitt fokus är kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolledare, med ett särskilt ansvar för grundskolans senare år. För uppdragsförfrågningar, kontakta NC:s föreståndare Sofia Engman.

Utbildning och erfarenhet

Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 4-9. För drygt 20 år sedan fick jag mitt första lärarjobb. Jag har sedan dess, i kombination med den egna undervisningen på högstadiet och vidare studier inom svenska som andraspråk, arbetat med stöd och utvecklingsarbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. I detta arbete har jag drivit kommunövergripande nätverk, arbetat i olika utvecklingsprojekt med lärarlag och hela skolor samt fungerat som stöd för skolledning.

De senaste åren har arbetet haft stort fokus språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i skolans alla ämnen i både grund- och gymnasieskolan, med fokus på just andraspråkstalande elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan. Jag har också ägnat mig specifikt åt organisation och undervisning av nyanlända elever. 

Forskning

Från och med vt 17 är jag doktorand på Institutionen för ämnesdidaktik, med inriktning språkdidaktik/svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Mitt avhandlingsarbete har en kritisk inriktning och rör lärares möjligheter till didaktisk utveckling i samband med kompetensutveckling rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus nyanlända elever i grundskolans senare årskurser.

Mitt intresse för utveckling av undervisning av flerspråkiga och andraspråkstalande elever har följt mig under många år, både i mitt jobb som lärare i svenska som andraspråk och svenska, i mina uppdrag på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och i mina fortsatta studier. I C-uppsatsen Explicit undervisning i lässtrategier studerar jag genomförande och effekter av förändringar i min egen undervisning och i min masteruppsats Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande undersöker jag lärares lärande kring undervisning i biologi för nyanlända högstadieelever.