Stockholms universitet

Josefin NilssonProjektledare, doktorand

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Genom olika samarbeten och uppdrag arbetar jag med stöd till och kompetensutvecklande insatser för lärare, rektorer och ansvariga på förvaltningsnivå. På NC har jag ett särskilt ansvar för uppdrag som fokuserar grundskolans senare år.

Jag är också biträdande föreståndare på NC.

För uppdragsförfrågningar, kontakta mig eller NC:s föreståndare Sofia Engman.

Utbildning och erfarenhet

Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 4-9. År 2001 fick jag mitt första lärarjobb som utbildad lärare. Jag har sedan dess, i kombination med den egna undervisningen på högstadiet och vidare studier inom svenska som andraspråk, arbetat med stöd och utvecklingsarbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. I detta arbete har jag drivit kommunövergripande nätverk, arbetat i olika utvecklingsprojekt med lärarlag och hela skolor samt fungerat som stöd på rektors- och förvaltningsnivå. Jag började min tjänst på NC år 2016.

Sedan år 2017 är jag, vid sidan om min tjänst på NC, doktorand i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk, vid Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD), Stockholms universitet.

 

 

Forskning

Från och med vt 17 är jag doktorand på Institutionen för ämnesdidaktik, med inriktning språkdidaktik/svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Mitt avhandlingsarbete har en kritisk inriktning och rör lärares möjligheter till didaktisk utveckling i samband med kompetensutveckling rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus nyanlända elever i grundskolans senare årskurser.

Mitt intresse för utveckling av undervisning av flerspråkiga och andraspråkstalande elever har följt mig under många år, både i mitt jobb som lärare i svenska som andraspråk och svenska, i mina uppdrag på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och i mina fortsatta studier. I C-uppsatsen Explicit undervisning i lässtrategier studerar jag genomförande och effekter av förändringar i min egen undervisning och i min masteruppsats Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande undersöker jag lärares lärande kring undervisning i biologi för nyanlända högstadieelever.