Stockholms universitet logo, länk till startsida

Caroline HauxForskare

Om mig

Jag arbetar som lektor och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Jag undervisar på alla nivåer, ofta kring litteratur och samhälle.

Min doktorsavhandling Framkallning. Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder (2013) diskuterar två modernistiska romaner, en från Sverige, en från Finland, i relation till deras aktualitet – hur romanerna demonstrerar sig själva som exempel på det samtida och nya 1930. I fokus står konsumtion och varuform; sexualitet och (konsumtions)begär; nya mediaformer som estetiska teknologier; skrivande och allegorisering, dvs. hur romanerna själva reflekterar över hur denna samhällelighet kan skrivas. På så vis försöker avhandlingen precisera de villkor under vilka en samtidsroman blir möjlig.

Min nuvarande forskning utgör en del i forskningsprojektet Förtrollande nationer. Varumarknad folklore och nationalism i skandinavisk litteratur 1830-1850, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Här undersöker jag den roll skönlitteratur, i synnerhet romanen, spelar i spridningen av nationalism och föreställningen om nation i det tidiga 1800-hundratalets Skandinavien. Mitt forskningsområde i projektet kopplar nation till ekonomi: det begynnande konsumtionssamhället och den växande varu- och penningmarknaden, men även till samtida diskurser om politisk ekonomi. Romanen undersöks som teknologi för produktion av medborgerliga subjekt – en tidig homo economicus

Min forskning placerar sig främst inom ramen för kritisk teori och cultural studies, men med emfas vid litterär form. Till exempel, hur romanen i egenskap av ett knippe representationstekniker systematiskt deltar i nationaliseringsekonomin. 

I sidoprojektet, “The Politics of Border”, studerar jag spatialitet och maktrelationer i nordisk pojk och flickbok under sent 1800tal med utgångspunkt i postkolonial teori. 

Publikationer:

Artiklar:

2018: “Nationell kroppsekonomi: Statlig kontroll och produktivt begär i Emilie Flygare Carléns Rosen på Tistelön”, Edda, 2018:3

https://www.idunn.no/edda/2018/03/nationell_kroppsekonomi

2018: “Bygdeidyllens gotiska maskineri. Nationell identitet och fluktuerande bytesvärde i Fredrika Bremers I Dalarne.” Tidskrift för Litteraturvetenskap, TFL, 2018:3-4

2014: ”Förförelsens ekonomi. Om konsumtion i Fredrika Bremers Famillen H*** och Carl Jonas Love Almqvists Araminta May”, Tidskrift för litteraturvetenskap, TFL, 2014:3-4

Book Chapters:

2003: ”Spegelscen. Allegori och fotografi i Henry Parlands Sönder”, in Allegori, estetik, politik. Texter om litteratur, red. Ulf Olsson, Per Anders Wiktorsson. Stockholm/Stehag: Symposion, 2003.

2001: ”Estetiskt våld. Edith Södergran, offret och den konstnärliga utsagan.” i Speglingar. Svensk 1900-talslitteratur i möte med biblisk tradition , red. Stefan Klint och Kari Syreeni, Skellefteå: Norma, 2001.