Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jennie MobergDoktorand

Om mig

Jag är socionom och sedan våren 2021 även doktorand. Jag har tidigare arbetat som skolkurator samt barn- och ungdomsutredare i socialtjänsten. Mellan 2017-2021 hade jag rollen som brukarinflytandesamordnare (BISAM) i BUP Region Stockholms verksamhetsstöd, med uttalat fokus på brukarmedverkan, delaktighet och inflytande i psykiatrisk heldygns- och öppenvård.

Mitt avhandlingsarbete adresserar om och hur ungas delaktighet, agens och återhämtning från psykisk ohälsa kan främjas inom BUP genom den nyligen implementerade metoden "självvald inläggning". Via kvalitativa intervjuer vill jag undersöka både ungdomars berättelser om tillgången till metoden samt personalens resonemang kring själva implementeringsprocessen.  Avhandlingsarbetet finansieras delvis av Region Stockholm och i april 2021 tilldelades min forskningsplan även ett stipendium från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), vilket är tänkt att främja brukarmedverkan i forskning.

Utöver Forskargruppen för psykosocialt arbete och Barn- och ungdomsseminariet vid Institutionen ingår jag även i den nationella forskargruppen CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala interventioner) och det narrativa forskarseminariet NAFS.

Huvudhandledare: Lisa Skogens

Handledare: Ulla-Karin Schön

Presentationer, föreläsningar m.m.

Webbinarium om personer med funktionsnedsättning med bidraget "Ungas återhämtningsprocesser från psykiska problem", februari 2022

Undervisning

Handledning, c-uppsats (termin 6)

Fältstudier (termin 3)

Gästföreläsare, Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet (termin 7/master)

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • "Det var inte mitt val" - en narrativ studie om upplevelser av elektrokonvulsiv terapi (ECT)

    2013. Jennie Moberg, Katarina Piuva, Alain Topor.

    This study aims to highlight patients´ experiences about and thoughts of side effects fromelectroconvulsive therapy (ECT), a therapeutic method commonly used when having severedepressions. The framing of questions were how the respondents of this study describe theirlife before, during and after ECT-treatment, how the treatment has affected their daily life andhow these experiences may contribute to the awareness of power in professional relations.The study is based on three semi-structured narrative interviews and the main result showedthat, according to my interpretation, ECT as a treatment obliterated memories, quality of lifeand daily structure for all participants. Unfortunately they have all become subjects ofpsychiatric power and have faced considerable difficulty in getting professional recognitionaccording to their severe memory issues. The respondents have lost the ability to relate totheir past which clearly makes them struggle in their present context. A point in commonamong them is that neither of them wanted ECT but, because of the lack of communicationbetween them as patients and the health care in general, they all ended up getting it.

    Läs mer om "Det var inte mitt val" - en narrativ studie om upplevelser av elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Visa alla publikationer av Jennie Moberg vid Stockholms universitet