Profiles

Jenny Nyberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post jenny.nyberg@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 318
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har avlagt magisterexamen i arkeologi och kandidatexamen i historia vid Stockholms universitet. Under mina studier har jag riktat in mig på den tidigmoderna tiden. Utöver arkeologi och historia har jag också läst konstvetenskap, etnologi, kriminologi och projektledning inom det kulturella fältet. Jag har sedan 2005 varit verksam inom museisektorn. Vid Skansens kulturhistoriska avdelning arbetade jag som museipedagog i de kulturhistoriska miljöerna. Vid Historiska museet arbetade jag som projektledare och arkeolog med inriktning mot samlingar, utställningar och kulturarvsinformation på webben. Hösten 2011 till våren 2012 vistades jag som STINT-stipendiat (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) i England för en jämförande studie av gravskick i Sverige och Storbritannien under tidigmodern tid och för att utveckla teorier kring gravar och känslor. Jag verkade då vid Centre for Historical Archaeology, University of Leicester samt the Centre for the History of the Emotions, Queen Mary, University of London. Tillsammans med Professor Sarah Tarlow, University of Leicester, har jag startat upp ett nätverk för tidigmoderna gravforskare i Europa.

Forskning

Avhandlingsarbete

Kristus är mitt liv och döden är min vinning. Förhållandet till döden och de döda i det tidigmoderna Sverige.
Syftet med mitt avhandlingsarbete är att studera människans förhållande till döden och de döda i Sverige under tidigmodern tid (ca 1500-1800) med utgångspunkt i det inre gravskicket. Genom att se hur man förberett den döda kroppen, klätt, smyckat och utrustat den vill jag undersöka hur man reagerat på döden över tid. Utvecklingen i gravskicket kommer även att ställas i relation till andra uttryck för det tidigmoderna gravskicket som epitafier, gravmonument och skriftliga källor samt relateras till utvecklingen som sker i det tidigmoderna samhället i stort.

Min forskning kommer bland annat att innefatta uttryckandet av känslor och förhållandet mellan levande och döda genom materiella praktiker, kroppen som materialitet och förändringar i synen på kroppen över tid. För att få en full förståelse för det tidigmoderna gravskicket anser jag det också nödvändigt att betrakta gravarna ur ett genus- och livscykelperspektiv.

Målet är att göra en övergripande studie av det tidigmoderna inre gravskicket i Sverige. Jag vill inkludera alla samhällsgrupper i mitt arbete och studerar därför gravar både i kyrkor och på kyrkogårdar. Förhoppningen är att mitt arbete ska underlätta och berika den antikvariska förvaltningen och den arkeologiska uppdragsarkeologins dokumentation av dessa gravar i framtiden.
 

Arbeten

2013. O himmels gyllne pracht. Den stormaktstida adelns begravningar och dödssyn speglade genom familjen Brahes gravar. I: Gullbrandsson, R. (red.). Grevars och bönders tempel. En bok om Brahekyrkan på Visingsö.

2012. Iakttagelser vid undersökning i Brahekyrkan 110818. I: Gullbrandsson, R. & Zetterström, C. Brahekyrkan. Tennkistorna i Brahegraven; Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, växjö stift. Jönköping: Jönköpings läns museum.

2010. A Peaceful Sleep and a Heavenly Celebration for the Pure and Innocent. The Sensory Experience of Death during the long 18th Century. In Fahlander, F. & Kjellström, A. (eds.), Making Sense of Things. Archaeologies of Sensory Perception.

2006. Från Pelarbacken till Skansbacken. En rumslig analys av Stockholms galgbackar från medeltid till 1800-talets andra hälft. Magisteruppsats i arkeologi.
2005. Tills döden skiljer oss åt. Gravar och gravskick på Linköpings domkyrkogård under tidigmodern tid. Kandidatuppsats i arkeologi.

2002. Trolldom i staden mellan broarna. Trolldomsfallen inför Stockholms rådhusrätt under äldre Vasatid. Ett genus- och socioekonomiskt perspektiv. Kandidatuppsats i historia.

Senast uppdaterad: 11 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa