Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johanna HedlundPhD

Forskning

Forskningsintressen innefattar: beteendeekologi, fågelmigration, Klimatförändring samt landskapsförändringar.

Projekt: Jag undersöker hur klimatförändringens effekter påverkar olika livshistoriekaraktärer hos en långdistansflyttande fågelart, nämligen Sveriges vanligaste fågel: lövsångaren (Phylloscopus trochilus). Jag är speciellt intresserad av hur en tidigare vår påverkar flyttmönstret hos lövsångaren och hur en förändring där kan ge effekter genom nästkommande fenologiska händelser, så som reproduktion och höstmigration. Vidare så studerar jag även, med hjälp av fjärranalys, historiska kartor och fältinventeringar, hur skiften i markanvändning (skogsbruk, jordbruk) under de senaste 100åren kan ha påverkat utbredningen av lövsånagren i Södermanland. Innan jag startade mina doktorandstudier på Stockholms universitet gjorde jag beteendeekologiska studier på colobusapor i Ghana, samt arbetade som konsult inom ekologi och miljödriven samhällsförändring i Paris med kunder som EUs Miljöbyrå.

 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Johanna_Hedlund

ORCiD: http://orcid.org/0000-0001-5826-9588

 

 

Research

Research interests: behavioural ecology, avian migration, climate change effects and landscape and land-use change.

 

Current Project: I study the effect of climate change on different life-hsitory stages of long-distance passerines, mainly Swedens most common species: the willow warbler (Phylloscopus trochilus). I am especially interested in how migration timing may shift with the climate induced change in the onset of spring and how such migratory change can resonate thorugh successional phenological events (reprodction, autumn migration). In addition, I investigate how land use change in Sweden may have influenced the distribution of the willow warbler throughout the last 100years, using remote sensing, field monitoring and historical maps. Before starting my PhD studies at Stockholm University, I did a master thesis in behavioural ecology on colobus monkeys in Ghana and worked as a consultant in ecology and eco-social change in Paris with employers as the EU Environmental Agency.