Stockholms universitet logo, länk till startsida

Karin AronssonProfessor emeritus

Om mig

Professor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Ett av mina centrala forskningsintressen gäller frågor kring andraspråksanvändning och flerspråkighet. Mina arbeten inom detta område har både handlat om flerspråkiga praktiker i klassrumssammanhang och om språkval i barns lek i familjeliv och skolgårdsmiljöer.

En stor del av min forskning behandlar samtal och sociala möten i specifika kontexter, som familj, skola, hälsosektorn och rättsväsendet. Ett övergripande kunskapsintresse gäller samtal som social handling och vilka samtalsresurser som olika parter utnyttjar i specifika möten. Flera av dessa arbeten har fokus på mötet mellan två generationer: som föräldrar – barn, lärare – elev, men också andra möten mellan mer inskolade och mindre inskolade deltagare inom en given kontext (som åklagare – tilltalad; läkare – patient). Fokus har i flertalet fall gällt samtalets mikro-nivå, exempelvis hur humor blir ett av flera sociala redskap inom ramen för vardagslivets förhandlingar.

Ett annat kunskapsintresse gäller barns och ungas bildskapande, datorspelande och estetiska verksamheter. Detta involverar en vidare semiotisk syn på berättande, lek och språk. Genom sådan forskning vill jag samtidigt bidra till en vidare syn på barnperspektiv, något som annars ibland har haft en snävare språklig slagsida. 

 

Undervisning

Vid Stockholms universitet har jag handlett sju doktorander till färdig doktorsavhandling och vid Linköpings universitet trettio doktorander. Merparten av mina vetenskapliga arbeten publiceras i internationella peer review-tidskrifter och jag sitter i flera redaktionsrådför närvarande: Applied Linguistics, Journal of Language and Social PsychologyResearch on Children and Social Interaction och Text & Talk

Mina senaste böcker på svenska är:

Aronsson, K. (2022). Att läsa barns bilder. Studentlitteratur.

Aronsson, K. (2019). Samtal. Liber

Forskning

Forskningsprojekt