Stockholms universitet

Karin SandwallProjektledare

Om mig

Jag arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) med forskning kring integrerande språk- och yrkesutbildning för invandrare, dvs när sfi/svenska som andraspråk integreras med yrkesutbildning på gymnasial nivå.  Läs mera om projekt som NC varit involverade i här och här.

I december 2020 överlämnade jag som särskild utredare den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA (U 2018:06).

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad ämneslärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska. Min lärarerfarenhet har jag huvudsakligen inom utbildning i svenska för invandrare, sfi, där jag har arbetat i många år. Jag har också arbetat som lärarutbildare, skrivit läromedel och medverkat i ett flertal statliga och andra rapporter rörande sfi.

 

Forskning

Min avhandling handlar om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på språkpraktikplatser. I avhandlingen beskrivs, genom fallstudier, interaktion på praktikplatser och innehåll i sfi-undervisningen. Där ges också förslag på hur sfi-utbildning och praktikplatser tydligare och konkret kan kopplas till varandra för att gynna de studerandes lärande. Mitt forskningsintresse rör sfi-utbildningens förutsättningar att bidra till de studerandes möjligheter att lära och använda ett funktionellt samhälls- och arbetslivsrelevant svenska som andraspråk.