Stockholms universitet logo, länk till startsida

Katarina ThorénUniversitetslektor

Om mig

Katarina arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan, Stockholms universitet sedan november 2012. Innan Katarina kom till Socialhögskolan i Stockholm har hon arbetat vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och vid socionomutbildningen vid Sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Katarina disputerade vid School of Social Service Administration (SSA), University of Chicago i USA där hon var verksam som forskarstuderande från slutet av 1990-talet. Hon är socionomutbildad vid Mittuniversitetet i Östersund och har tidigare arbetat som socialarbetare inom socialtjänst och ungdomsvård.

Katarinas forskning handlar främst om socialpolitik och komparativ välfärdsforskning, arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för samt socialarbetarers roll som implementerare av socialpolitik i sitt praktiska arbete. Katarinas intresserar sig också för hur socialarbetare på olika sätt påverkar socialpolitik inom ramen för sin profession.

Katarina doktorsavhandling från 2008 undersökte socialtjänstens praktiska arbete med arbetslösa socialbidragstagare och avhandlingen heter ”Activation Policy in Action: A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State”. I avhandlingen studerades det hur socialtjänsten i två svenska kommuner praktiskt implementerade arbetet med arbetslösa socialbidragstagare i sina kommunala arbetsmarknadsinstaser. Katarina har kontinuerligt forskat och skrivit om detta fält i både Sverige och USA under de senaste 10-15 åren. 2012 skrev hon till exempel en kunskapsöversikt angående ”kommunal arbetsmarknadspolitik” åt Arbetsmarknadsutskottet i Sveriges Riksdag. Katarina har också lång erfarenhet av att föreläsa för kommuner och andra praktiskt verksamma om arbetsmarknadsåtgärder inom den kommunala socialtjänsten och hur dessa åtgärder påverkar arbetslösa socialbidragstagare.

Katarinas pågående forskning rör sig bland annat om en tvärvetenskaplig studie om de så kallade Jobbtorgen i Stockholms stad. Denna studie undersöker både implementering och effekter av olika åtgärder riktade till arbetslösa socialbidragstagare i Stockholm stad. Katarina är också verksam i ett europeiskt forskningsprojekt, ”DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens – New Knowledge for an Inclusive and Sustainable European Social Model”. Denna internationella studie kommer att undersöka och analysera hur social policy och socialt stöd i ett antal EU-länder kan stärka personer med olika funktionshinder att komma närmare ett aktivt och inkluderande medborgarskap.

Under 2013 har Katarina tillsammans med professor Tapio Salonen publicerat ett svenskt bidrag i en internationell antologi som heter ”Social Workers Affecting Social Policy: An International Perspective” (Gal & Weiss-Gal, 2013, Policy Press). Deras kapitel i boken handlar om svenska socialarbetares deltagande i socialpolitiska processer i den svenska välfärdsstaten. Detta internationella samarbete som inkluderar forskare från bland annat Israel, USA, Italien, Cypern, Portugal, Ryssland och Australien innefattar komparativa studier hur socialarbetare agerar inom ”policy practice” i olika länder.

Katarinas undervisning vid Socialhögskolan i Stockholm rör sig främst inom det socialpolitiska området och hon undervisar på grund-, avancerad- och mastersnivå inom detta område. Katarina handleder och examinerar studentuppsatser på olika nivåer samt handledning av doktorander. Under 2013 kommer Katarina även vara involverad i utvecklingsarbetet av den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 på socionomutbildningen.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Katarina Thorén vid Stockholms universitet