Stockholms universitet

Katarina RejmanUniversitetslektor, Programansvarig grundlärarprogrammet F-3

Om mig

Jag disputerade 2014 vid Åbo Akademi. Min avhandling handlar om litteraturundervisning i högstadiet. Sedan hösten 2014 är jag biträdande lektor i svenskämnets didaktik vid ISD.

Tidigare har jag verkat i Finland: som svensklärare (L1) på högstadiet, som rektor för en högstadieskola, som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi.

Sedan 2014 är jag lektor i svenskämnets didaktik vid SU. 

Undervisning

Svenskämnets didaktik, och särskilt litteraturdidaktik är mina specialområden, och jag har undervisat mot både yngre och äldre åldrar inom lärarutbildningen. I mitt uppdrag ingår också att handleda och examinera självständiga arbeten. Jag är kursansvarig för kursen Svenska II i f-3 och för den fristående kursen Barnlitteratur i skolan. 

Forskning

Mitt forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. 

Pågående forskningsprojekt:

LäST (Läsa Skriva Tala) - ett forskningsprojekt där jag i samarbete med Sari Vuorenpää (SU) och Eva Söderberg (HDa) undersöker frågor i anslutning till läsning, främst skönlitterär läsning, i skolan.

Skrivstöttning är ett projekt som leds av ÅA, där intresset riktas mot hur god skrivundervisning gestaltas och utvecklas (leds av Ria Heilä-Ylikallio och Siv Björlund, Åbo Akademi. Från SU deltar även Ulrika Magnusson)

DISKO - digitalisering i skolan, är ett projekt där jag tillsammans med forskare vid Helsingfors universitet undersöker hur distansundervisning och digitalisering påverkat undervisningen (medforskare Anna Slotte, projektledare, och Kirsi Wallinheimo).

DiGiLi - är ett projekt där vi forskare intresserar oss för frågor om ämnesdidaktik, litteracitetsutveckling, digitalisering och jämlikhet (medforskare Anna Slotte, Kirsi Wallinheimi, Pia Mikander, Martina Aaltonen samt Jenny Högström (doktorand), alla vid HU)

Sedan våren 2021 är jag associated researcher inom QUINT https://www.nordforsk.org/sv/projects/nordic-centre-excellence-quality-nordic-teaching-quint

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser

    2020. Katarina Rejman, Eva Söderberg, Sari Vuorenpää. Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning- Bildning, utbildning, fortbildning, Linköping 22–23 november 2018, 240-254

    Konferens

    Den här artikeln handlar om en fallstudie gjord i en flerspråkig svensk grundskola. Eleverna i årskurs fem ska lära sig skriva fängslande texter, och vi följer ett förlopp där två lärare planerar och genomför undervisning. Syftet med studien är att undersöka undervisning där skönlitterära texter används som utgångspunkt för elevernas skrivande, samt diskutera den skönlitterära textens potential i litteracitetsarbete med elever. Våra forskningsfrågor handlar om vilka aspekter av undervisningen som hamnar i förgrund respektive bakgrund i lärarnas planering och i den genomförda undervisningen. Vi frågar också vilka spår av undervisningen som syns i de texter eleverna avslutningsvis skriver. I den teoretiska bakgrunden lyfter vi bland annat didaktisk och skrivpedagogisk teori samt teorier om undervisning som gynnar elevers litteracitetsutveckling. Materialet består av videofilmer, fältanteckningar, modelltexter och elevproducerade texter. Lärarnas planering analyseras med avseende på vilka didaktiska överväganden de gör. I den genomförda undervisningen identifierar vi sju skrifthändelser. De tre spökhistorier som utgör modelltexter, liksom de elevproducerade texterna, analyseras enligt en litterär analysmodell, med avseende på bland annat motiv och genremarkörer. Resultatet visar att lärarnas bedömning av elevernas språkliga förmåga leder till att deras förväntningar på eleverna är låga, vilket påverkar valet av modelltexter, men även lektionens skrifthändelser. Vår slutsats är att elevernas engagemang under lektionerna och deras texter tyder på att högre förväntningar i form av litterärt mer avancerade texter, samt starkare inramning och stöttning, hade utmanat dem till ännu starkare prestationer.

    Läs mer om Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser

Visa alla publikationer av Katarina Rejman vid Stockholms universitet