Profiles

Claes Lernestedt

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 17 23
E-post claes.lernestedt@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 988
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Presentation:
Jur. kand., Stockholms universitet, 1994
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1994-1996
Jur. dr., Stockholms universitet, 2003
Lektor i straffrätt, Örebro universitet, 2004-2011
Professor i straffrätt, Uppsala universitet, 2011-2014
Forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, 2014-2016
Professor i straffrätt, Stockholms universitet, 2015-

Forskningsintressen (urval):
• Straffrättens allmänna del, t ex deliktskonstruktion, handling och medvetande/medvetenhet, medverkan, rättfärdigande och ursäktande omständigheter (bl.a. nödvärn, nöd, samtycke, ”excess” m.m.), försök, psykisk störning och annars psykiska avvikelser
• Brott enligt 3, 4 och 6 kap BrB (inte minst sexualbrott, fridskränkningsbrott)
• Tvärvetenskapliga samarbeten (”straffrätt och…”)
• Straffrättens och rättens människokonstruktion (och där inte minst psykisk störning och annars psykiska avvikelser
• Övergripande frågor om likhet, likabehandling, rättvisa m.m. inom straffrätt och andra rättsområden
• Straffrätt och politisk filosofi
• Straffrättshistoria

Pågående projekt:
• Nödvärn och anknutet (med finansiering från Brottsofferfonden och Torsten Söderbergs stiftelse)
• Straffrätt och psykisk störning (i samarbete med bl.a. Marianne Kristiansson, med finansiering från Institutet för rättsvetenskaplig forskning)
• ”What is Wrong with Trafficking in Human Beings?”, internationellt och tvärvetenskapligt projekt, lett av Rita Haverkamp, Ester Herlin-Karnell och undertecknad, i land (antologi) 2019
• "The Criminal Law’s Person", internationellt och tvärvetenskapligt projekt, lett av Matt Matravers och undertecknad, i land (antologi) 2019
• ”Justification in Criminal Law – Philosophical and Political, Continental and Anglo-American”, internationellt projekt, lett av Michael Pawlik och undertecknad
• Straffrättsligt ansvar (framställning över straffrättens allmänna del)
• Alternativ straffrättsideologi

 

Expertuppdrag (urval)

2009-2011     Expert, Handlingspliktsutredningen (Ju 2009:15, SOU 2011:16).

2011-2012     Expert, Psykiatrilagsutredningens (S 2008:09, SOU 2012:17) referensgrupp knuten till den särskilda arbetsgruppen för straffrättsfrågor.

2011-2013     Expert, Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05, SOU 2013:38).

2012-2014     Expert, BRÅ:s referensgrupp för utvärdering av 2010 års straffmätningsreform.

2012- 2015    External Expert, Fiducia - Justice Needs Trust, FP 7 Research Project for New European Crimes and Trust-Based Policy.

2014-2016     Expert, Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10, SOU 2016:7)

2015-2018     Ledamot, Rådet för Brottsofferfonden

2015-2017     Styrelseledamot, Svenska Kriminalistföreningen

2015-            Mentor, Institutet för juridik och internet

 

Publikationer, kronologiskt efter kategori (uppdaterad mars 2019):

a. Böcker (monografier, redaktörskap för antologier m m)

♦ Red. Hallberg & Lernestedt: ”Svenska värderingar? Att se och ompröva det invanda.” Antologi, Carlsson bokförlag, 2002 (189 sid).

♦ ”Kriminalisering. Problem och principer.” Monografi, Iustus, 2003 (387 sid). (Finns som e-bok hos Karnov, kan också köpas i tryckt variant från författaren)

Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pettersson: ”Likhet inför lagen”. Natur och Kultur, 2005 (472 sid).

♦ Red. Asp & Lernestedt: ”Josefs resa. Vänbok till Josef Zila.” Iustus, 2007 (247 sid).

♦ Asp, Lernestedt & Ulväng: ”Katedralen”. Iustus, 2009 (274 sid).

♦ Wahlgren (red), Lernestedt (Scientific Advisor): Scandinavian Studies in Law 54: Criminal Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2009 (465 sid).

♦ ”Dit och tillbaka igen. Om individ och struktur i straffrätten.” Monografi, Iustus, 2010 (316 sid).

♦ Red. Lernestedt & Tham: “Brottsoffret och kriminalpolitiken”. Antologi, Norstedts, 2011 (441 sid).   

♦ ”Straffrättens karta och landskap. Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi.” Monografi, Norstedts Juridik, 2013 (530 sid).

♦ Red. Kymlicka, Lernestedt & Matravers: ”Criminal Law and Cultural Diversity.” Antologi, Oxford University Press, 2014 (210 sid).

♦ ”Likhet inför lagen”. Lärobok, Norstedts Juridik, 2015 (151 sid). (Omarbetad, utvidgad version av mitt bidrag i bok med samma namn ovan).

♦ Red. Helenius (& Lernestedt, Norrgård & Suominen): Festskrift till Dan Frände, Juridiska föreningen, Finland, 2017 (802 sid.)

♦ Red. Haverkamp, Herlin-Karnell & Lernestedt: “What is Wrong with Trafficking in Human Beings? Critical Perspectives on the Law”. Antologi, Hart Publishing, 2019 (270 sid.)

♦ Red. Lernestedt & Matravers: ”The Criminal Law’s Person” (Hart Publishing, utkommer 2019)

 

b. Bokkapitel

♦ “Inledning”. I “Svenska värderingar?” (se ovan), s 9-18, tillsammans med Peter Hallberg (10 sid).

♦ “Frihet”. I “Svenska värderingar?” (se ovan), s 163-180 (18 sid).

♦ “Reflexioner kring straffrätt och straffrättsanvändning“. I (red. Mohr & Nemitz): Strafrecht aus nordischer Perspektive. Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut, Shaker Verlag, 2003 s 33-56 (24 sid).

♦ “Att besvärja döden”. I (red. Asp & Nuotio): Den tysta kunskapen om rättsvetenskaplig forskning, Iustus, 2004, s 121-148 (28 sid).

♦ “Concepts as Property”. I (red. Wahlgren): Perspectives on Jurisprudence – Essays in Honor of Jes Bjarup. Scandinavian Studies in Law 48, 2005, s 157-176 (20 sid).

♦ “Principen om likhet inför lagen. Rättsfilosofiskt perspektiv”. I ”Likhet inför lagen” (se ovan), s 17-130 och 464-466 (117 sid.)

”’Kulturella försvar’, likhet och diskriminering”. I (red. Sarnecki): SOU 2006:30. Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet, s 287-319 (32 sid).

”Liberalen, straffrätten och samhällsgemenskapen”. I ”Josefs resa” (se ovan), s 121-157 (37 sid).

”Universalism Abroad and at Home”. I (red. Nuotio): Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Publications of the Faculty of Law, University of Helsinki, 2007, s 235-263 (28 sid).

”Barn som bevittnar våld”. I (red. Wennberg & Zila): Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norstedts, 2007, s 171-194 (24 sid).

”I grevens tid? Ändrade rutiner för fängelse på obestämd tid”. I (red Elholm m fl): Ikke kun straf… Festskrift til Vagn Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008 s 359-376 (18 sid).

”Upplösta kroppar, upplösta sinnen. Medverkansläran och bortom.” I ”Katedralen” (se ovan), s 49-147 (99 sid).

♦ ”Insanity and the ’Gap’ in the Law: Swedish Criminal Law Rides Again.” I Scandinavian Studies in Law 54 (se ovan), s 80-108 (29 sid).

♦ ”När kan den straffrättsliga människan svårligen besinna sig? Ett mål rörande nödvärnsexces s och (kanske) psykologi”. I (red Elholm m fl) Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrätt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, s 331-353 (23 sid).

”Är summan av delarna större än helheten? Om straffmängd vid flera deltagande på förövarsidan”. I (red Wong) Festskrift till Per Ole Träskman, Norstedts Juridik, 2011, s 316-329 (14 sid).

♦ “Inledning”. I Brottsoffret och kriminalpolitiken (se ovan), s 13-20, tillsammans med Henrik Tham (8 sid).

♦”Brottsofferskepnader”. I Brottsoffret och kriminalpolitiken (se ovan), s 405-441 (37 sid).

♦ “Tillräknelighet som krav för straffansvar – några förhoppningar och farhågor”. I (red Anderberg) Festskrift till Josef Zila, Iustus, 2013, s 113-134 (22 sid).

♦ ”Criminal Law and Cultural Diversity – Introduction”. i “Criminal Law and Cultural Diversity” (se ovan), tillsammans med Will Kymlicka och Matt Matravers, s 1-11 (11 sid).

♦ ”Criminal Law and ’Culture’”. I ”Criminal Law and Cultural Diversity” (se ovan), s 15-46 (32 sid).

♦ “Brottsoffergörande och deliktskonstruktion. Exemplet ’ägnat att’ vid fridskränkningsbrott enligt BrB 4:4 a”. I (red Andersson & Lainpelto) Festskrift till Christian Diesen, Norstedts Juridik, 2014, s 21-79 (59 sid).

♦ ”Är vi alla funktionärer? Om straffrättslig kosmologi och bland annat nödvärn, nöd och underlåtenhet att bistå nödställd”. I (red Dahlstrand) Festskrift till Karsten Åström, Juristförlaget, 2016, s 331-351 (21 sid). 

♦ “Rätt att skada, plikt att hjälpa? Om den angripnes skyldighet att bistå den brottslige angriparen efter rättsenligt nödvärn.” I (red Helenius) Festskrift till Dan Frände, JFT, 2017, s 664-680 (17 sid.).

. "Men kasta ägg på glassbilen? Något om straffrätt, roller och 'praxis'". I (red Dahlstrand m fl) Festskrift till Håkan Hydén, Juristförlaget, 2019, s 389-395 (7 sid.).   

. "Introduction". I "What is Wrong with Human Trafficking?" (se ovan under böcker), 2019, s 1-12 (12 sid.)

♦ ”What does the Trafficker do Wrong, and Towards What or Whom?”. I “What is Wrong with Human Trafficking?” (se ovan under böcker), 2019, s 137-158 (22 sid.). 

♦ ”The Sounds of Silence. A few Reflections from Elsewhere”. I (red Kindhäuser m fl) Strafrecht und Gesellschaft. Ein kritischer Kommentar zum Werk von Günther Jakobs, Mohr-Siebeck, 2019, s 763-787 (25 sid.).

♦ “Standard-Setting versus Tracking (”Real”) Blameworthiness – What Should Be the Role of the Rules for Ascription of Responsibility in Constructing Criminal Law’s Person?”. I “The Criminal Law’s Person” (se ovan under böcker), utkommer under våren 2019.  

 

c. Tidskriftsartiklar

♦ ”Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan inom straffrätten”,

JT 1996-97, s 323-351 (29 sid).

♦ ”Är det viktigt att sexuella övergrepp mot barn rubriceras som våldtäkt?”, JT 1998-99, s 500-504 (5 sid).

♦ ”Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad?” del I och II, JT 1999-2000, s 846-858 och JT 2000-2001, s 111-131, tillsammans med Kai Hamdorf (34 sid).

♦ ”Die Kriminalisierung des Kaufes sexueller Dienste in Schweden”, Kritische Justiz, Heft 3, 2000, s 352-374, tillsammans med Kai Hamdorf (22 sid).

♦ ”’Rätt och samhälle’ åter! – om juristutbildningen”, JT 2002-2003, s 973-981, tillsammans med Jonas Ebbesson (9 sid).

♦ ”Berättande straffrätt”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003 nr 3, s 33-56 (24 sid).

♦ ”Sexualitet är i betraktarens öga? Tendenser i svensk sexualstraffrätt, sedda bl a genom ett rättsfall och debatten kring det.” JFT 2004, s 398-434 (36 sid).

”Putativa farhågor”. JFT 2008, s 553-578 (26 sid).

♦ ”Finns det grader i helvetet?”. NTfK 2010, s 466-481 (16 sid).

♦ ”Victim and Society – Sharing Wrongs, But in Which Roles?” Criminal Law and Philosophy 8 (2014), s 187-203 (17 sid).

♦ ”Vertical, Horizontal, Backwards, Forwards”, Critical Analysis of Law nr 1, 2017 (en diskussion av Lindsay Farmer, "Making the Modern Criminal Law. Criminalization and Civil Order", OUP 2016).

 

d. Bokanmälningar

♦ Espen Schaanning, ”Den onde vilje - En kriminalfilosofisk pamflett”,

Retfaerd 78, 1997 s 91-95 (5 sid).

♦ Carl Constantin Lauterwein, ”The Limits of Criminal Law”, 14 New Criminal Law Review, 2011, s 666-670 (5 sid).

♦ Vagn Greve, “Kolonistrafferetten”, NTfK 2014, s 313-316 (4 sid).

♦ Matthew Kramer, ”The Ethics of Capital Punishment. A Philosophical Investigation of Evil and Its Consequences”, MIND 493 (January 2015), s 361-366 (6 sid).

♦ Albin Eser & Walter Perron, “Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung”, JFT 2016 s 680-683, tillsammans med Dan Frände (4 sid).

♦ Alan Norrie, ”Justice and the Slaughterbench”, Social & Legal Studies, 2018, s 801 ff.  

 

e. Rapporter

♦ ”Genomgång av DO:s individärenden samt förslag till förbättringar”, 2004, tillsammans med Tove Pettersson och Lotta Lerwall (45 sid).

 

f. Essäartiklar i dagspress, expertkommentarer i juridiska nyhetsmedier m. m.

Moraliska krafttag”, Svenska Dagbladet, Samtider, 25 mars 2000.

Den ansvarslösa debatten”, Svenska Dagbladet, Samtider, 13 maj 2000.

”Rödebyfallet: psykisk störning och den så kallade ’luckan i lagen’”. Dagens Juridik, 11 januari 2008.

”Framprovocerad konst”, Lex Nova, februari 2008.

”Dynamiska sexualbrott”, Lex Nova, april 2008.

”Rödeby, så här en stund efteråt”, Lex Nova, juni 2008

”Straffrätt och legalitetsprincip”, Lex Nova, september 2008

♦ ”Motvärn efter tillgreppsbrott”, Lex Nova, november 2008

”HD:s sexualbrottspraxis efter 2005 års reform”, Lex Nova, januari 2009

♦ ”När vi förlorade vår tillräknelighet”, Lex Nova, mars 2009

♦ ”När vi inte fick tillbaka vår tillräknelighet”, Lex Nova, maj 2009

”Psykiskt avvikande och de vanliga ansvarsreglerna”, Lex Nova, juli 2009

”Välbehövlig excess”, Lex Nova, oktober 2009 

”Hur stor var sannolikheten att poliserna skulle få en spik i ögat?”, Lex Nova, december 2009

♦  ”Vad innebär det att det ’inte råder oklarhet’ kring hur ett visst rekvisit skall tillämpas? Om en SOU rörande BrB 4:4 a”, Lex Nova, mars 2012

♦ ”Är våldtäkt fortfarande ett egenhändigt brott? Och borde det vara det?” Karnov expertkommentar, maj 2012

♦ ”Breivik, Pierre Rivière och det moraliska systemet”, Lex Nova, augusti 2012

♦ ”HD: tolvårig sjuttonåring och våldtäkt mot barn”, Lex Nova, januari 2013

♦ ”Tejp, samtycke och skolpolitik”, Lex Nova, oktober 2013

♦ ”Mord, livstid och valtid”, Lex Nova, mars 2014

♦ ”Tidelag igen”. Lex Nova, augusti 2014

♦ ”Norge efter Breivik: nytt förslag till ändringar rörande (o)tillräknelighet”, Lex Nova, december 2014

♦ ”På jakt efter det sexuella i sexualbrotten.” Lex Nova, mars 2015

♦ ”Straffrätt, skuldpresumtion och sömn.” Lex Nova, oktober 2015.

♦ ”Men kasta ägg på glassbilen? Om straffrätt, roller och ’praxis’.” Lex Nova, januari 2016.

♦ ”Vad vi talar om när vi talar om egenhändighet”. Lex Nova, april 2016.

♦ ”Något om nödvärn och skyldighet att söka alternativa handlingsvägar”. Lex Nova, oktober 2016.

Prövning av putativt nödvärn”. Lex Nova, april 2017.

♦ ”Nödvärn efter Vallåkra – intressanta frågor, oklara frågor”. Lex Nova, mars 2018.

. "Uppsåt vid förstadier, i ljuset av bland annat NJA 2017 s 531". Lex Nova, oktober 2018.

. "Bör det kunna finnas permanenta och helt förutsägbara nödsituationer? Apropå NJA 2017 s 872". Lex Nova, mars 2019.

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa