Profiles

Lotten Gustafsson Reinius. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

Lotten Gustafsson Reinius

Gästprofessor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post lotten.gustafsson@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 762
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Merparten av mitt yrkesverksamma liv har jag rört mig mellan akademien och kulturarvssektorn. För närvarande innehar jag en tjänst som Hallwylsk gästprofessor vid Nordiska museet och Stockholms universitet. Under 2016- 2019 kommer jag att bedriva forskning och mångvetenskaplig forskningssamverkan inom temat: Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna.

Bland annat har jag arbetat på Sjöhistoriska, Skansen, Etnografiska och Nordiska museet som museipedagog, informationschef, intendent och museichef. Sedan jag disputerade i etnologi 2002, på en avhandling om Medeltidsveckan på Gotland, har jag forskat och undervisat mer eller mindre intensivt. Som postdoc vid Etnografiska museet bedrev jag forskning och utställningsverksamhet med koppling till föremålssamlingar från Kongofristaten. Som forskarassistent i etnologi vid Stockholms universitet initierade jag läsgrupper och kurser om materialitet och materiell kultur. Jag var också engagerad i flera mångvetenskapliga samarbeten med fokus på kolonial kultur- och mediehistoria. Ett projekt rörde mobilitet, materialitet och modernitet, med bussar som analytisk ingång.

Utställningar

Vid Etnografiska museet har jag medverkat som idégivare och innehållsansvarig i produktionen av flera utställningar, bland annat det europeiska samarbetsprojektet, vandringsutställningen Fetish Modernity, den nordiska vandringsutställningen Kongospår, mer permanenta utställningarna Missionsutställningen 1907 och Magasinet samt medverkat i produktionen av utställningar i samverkan med olika parter, som Japan äger rum och Japan byter om. Jag skrev texter till Stockholm kulturhuvudstads utställning Seklets spegel och var på Sjöhistoriska museet en av producenterna bakom Tatueringar: Sjömanskonst som gick iland.

Undervisning

Jag har erfarenhet av handledning i etnologi på samtliga nivåer. Jag har tidigare undervisat främst inom folkloristik, kulturarvsanalys och med fokus på materialitet och materiell kultur. För närvarande håller jag föreläsningar på museiprogrammet och kursen kulturarvsanalys.

Forskning

Mitt övergripande forskningsintresse rör minnesskapande, kollektiva fantasier om det historiskt eller geografiskt Andra och expressiva, estetiska former. Genom medverkan i flera utställningsprojekt och andra former för forskningsförmedling och gestaltning har jag under senare år rört mig mot konstnärlig och s.k. kuratoriell forskning. Jag har för Världskulturmuseernas räkning medverkat i ett par större europeiska samarbeten mellan etnografiska museer i Europa (RIME och SWICH) och även hållit i mindre och metodutvecklande mångvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på museers och samlingars roller i globaliseringen. Mitt senaste egna forskningsprojekt, med finansiering av Vetenskapsrådet, analyserar repatrieringar av museiföremål och mänskliga kvarlevor ur ritualperspektiv med exempel från Australien, Kanada, Sápmi och Centralafrika.

Jag är styrelseledamot i ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute in Sweden, Linköpings universitet). 2009 – 2012 som representant för Stockholms universitet. Från 2013 som adjungerad representant för kulturinstitutionerna.

Jag ingår också i redaktionsråd/kommittéer för Respons, Culture Unbound, Ethnologia Europaea och RIG: Kulturhistorisk tidskrift.

Ett urval open access publikationer

Antologi
Bussen är budskapet: Mobilitet, materialitet och modernitet, Red. Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich, (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, Kungliga biblioteket 2013). Open access på: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf

Artiklar
"Elden eller evigheten? Om kongolesiska föremål i svenska scenerier." Tidskrift for Kulturforskning 4: 2008. http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/545

"Innanför branddörren: Om etnografiska samlingar som medier och materialitet." I: Mediernas Kulturhistoria. Red. Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars. (Stockholm: Statens arkiv för ljud- och bild 2008). Tillgänglig som open access: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/73-95GustafssonReiniusInnanforbranddorren.pdf

Förfärliga och begärliga föremål: Om tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907. (Stockholm: Etnografiska museet 2005), Kulturperspektiv 15. Närliggande version tillgänglig som open access: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/1897/85-126ForfarligaobegarligaforemalGustafsson.pdf

Projektbeskrivningar
Museisamlingarnas sociomateriella dynamik, med Eva Silvén, Nordiska museet och Fredrik Svanberg, Historiska museet. Se: http://www.nordiskmuseologi.org/English/Svanberg.pdf

Sakernas tillstånd: Öppningar mot en metodutvecklande samlingsanalys, som bedrevs vid Etnografiska museet. Finansierat av Kulturrådet 2011-2012. Se: https://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-samlingar/forskning/publicerat/sakernas-tillstand/

Heliga ting i det postsekulära samhället. Finansierat av Kulturrådet 2010-2011. Se: https://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-samlingar/forskning/publicerat/heliga-ting/

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2010. Lotten Gustafsson Reinius. National Museums, 400-417
  • Kapitel Ordna
    2010. Lotten Gustafsson Reinius. Allt som tänkas kan, 116-131

    Populärvetenskaplig essä om samlande, med etnografiska samlingar som utgångspunkt. En röd tråd rör kopplingen mellan sätten att ordna föremål och folk och en diskussion om betydelsen av återföranden i ljuset av det.

Visa alla publikationer av Lotten Gustafsson Reinius vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa