Stockholms universitet

Lars BergströmProfessor emeritus

Om mig

Lars Bergström studerade vid Stockholms universitet, där hans lärare var Harald Ofstad och Anders Wedberg. Han tog doktorsexamen 1966 och var docent från 1967 till 1973. Från 1974 till 1987 var han professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, där han efterträdde Ingemar Hedenius, och från 1987 till 2001 var han professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, där han efterträdde Harald Ofstad. Från 2002 professor emeritus. Han är medlem av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Det Norske Videnskaps-Akademi och Kungl. Vetenskapakademien. Från starten 1980 till 2019 var han redaktör för Filosofisk tidskrift.

Huvudområden

Bergströms främsta intresseområden är moralfilosofi, värdeteori, vetenskapsteori och W.V. Quine's filosofi. Han har även sysslat med politisk filosofi, språkfilosofi och religionsfilosofi.

Publikationer

Böcker

Imperatives and Ethics, Stockholms universitet, 1962.

The Alternatives and Consequences of Actions, Almqvist & Wiksell, 1966.

Objektivitet, Prisma, 1972. (Kan laddas ned här.)

En filosofibok tillägnad Anders Wedberg (utg. med Harald Ofstad och Dag Prawitz), Bonniers 1978.

Frågor om livets mening, (utg.) Prisma, 1979.

Grundbok i värdeteori, Thales, 1990. 2:a uppl 1992. (Kan beställas här.)

Ubåtsfrågan: en kritisk granskning av den svenska nutidshistoriens viktigaste säkerhetspolitisk dilemma, (utg. med Klas Åmark) Verdandi, 1999.

Filosofin genom tiderna: Efter 1950, 2:a upplagan. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau, Lars Bergström och Staffan Carlshamre, Thales 2000. (Kan beställas här.)

Döden, livet och verkligheten. Essäer. Thales 2004. (Kan beställas här.

Tankegångar. Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Thales 2011. (Kan beställas här.)

Varats dunkla skrymslen. Thales 2018. (Kan beställas här)

Artiklar som kan laddas ned här

'Meaning and morals', in Contemporary Philosophy in Scandinavia (ed. R.E. Olson and A.M. Paul), Johns Hopkins Press, 1972.

'Cykliska preferenser', i W Rabinowicz (utg.), Valets vedermödor, Thales 1991.

'Notes on the Value of Science', in Logic, Methodology and the Philosophy of Science (utg. D. Prawitz, B. Skyrms and D. Westerståhl), North-Holland, 1994.

'Reflections on Consequentialism', Theoria, vol. 62, 1996.

'Scientific Value', International Studies in the Philosophy of Science, vol 10, 1996.

'Relativism', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1998.

'The concept of ownership', i Who Owns Our Genes?, Nord 2000:11, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2000.

'Den intellektuella moralens maxim', Filosofisk tidskrift, nr 2, 2002.

'Putnam on the Fact-Value Dichotomy', Croatian Journal of Philosophy, vol. 2, no. 5, 2002.

'Underdetermination and physical theory', i R. Gibson (utg.) The Cambridge Companion to Quine, Cambridge University Press, 2004.

'Hur man besvarar eviga frågor', Tvärsnitt, nr. 4, 2005.

'Att handla i eget intresse', Tvärsnitt, nr. 2, 2006.

'Quine's relativism', Theoria, vol. 72, 2006.

'Om slutledningar', Filosofisk tidskrift, nr 2, 2008.

'A defense of Quinean naturalism', i C. B. Wrenn (utg.) Naturalism, Reference, and Ontology, Peter Lang, New York, 2008.

'Principles of voting power', manuskript, 2009

'Death and eternal recurrence', in The Oxford Handbook of Philosophy of Death, ed. Ben Bradley, Fred Feldman and Jens Johansson, Oxford University Press, 2013. 

Quine and the a priori’, in A Companion to W.V.O. Quine, edited by Gilbert Harman and Ernie Lepore, John Wiley & Sons, 2014.

Övriga artiklar i urval

'Comments on Castaneda's semantics of prescriptive discourse', Theoria, 1962.

'En del om pragmatisk implikation och likartade begrepp', i Sju filosofiska studier tillägnade Anders Wedberg, 1963.

'R.M. Hare, Freedom and Reason', Theoria, 1964.

'Några kommentarer till begreppet 'precisering'', Filosofiske problemer nr 26, Oslo, 1964.

'A note on John R. Searle's derivation of "ought" from "is"' (tillsammans med Harald Ofstad), Inquiry, 1965.

'Alternatives and utilitarianism', Theoria, 1968.

'Om förhållandet mellan etik och metaetik', i A.-M. Henschen-Dahlquist (utg.), Sanning, dikt, tro, Till Ingemar Hedenius, Bonniers 1968.

'Utilitarianism and deontic logic', Analysis, 1968.

'Några kommentarer till C.L. Stevensons teori om etisk oenighet', i S. Halldén m.fl. (utg), Logik, rätt och moral, Filosofiska studier tillägnade Manfred Moritz, Lund, 1969.

'Fredsforskning och värderingar', Häften för kritiska studier, 1969.

'Imperatives and contradiction', Mind, juli 1970.

'What is a conflict of interest?', Journal of Peace Research, 1970.

'Determinism och handlingsfrihet', i L. Bergström m.fl. (utg), Ditt & Datt, Festskrift till Harald Ofstad, 1970.

'Utilitarianism and alternative actions', Nous, september 1971.

'On the coherence of act-utilitarianism', Analysis, 1973.

'Hintikka on prima facie obligations', Theoria, 1974.

'On the formulation and application of utilitarianism', Nous, maj 1976.

'Reasons in ethics', in Contemporary Aspects of Philosophy (ed. G. Ryle), 1976.

'Vad handlar teologisk livsåskådningsforskning om?', Svensk teologisk kvartalskrift, 1976

'Utilitarianism and future mistakes', Theoria, 1977

'Intersubjectivity in social science', in Danish Yearbook of Philosophy, 1977

'Om mening i musik', Svensk tidskrift för musikforskning, 1977

'Vad är nyttomoral?', G Andrén m.fl. (utg.), Filosofi och samhälle, Doxa 1978

'Pessimismens konsekvenser', i L Bergström m.fl. (utg.) En filosofibok tillägnad Anders Wedberg, Bonniers 1978.

'Some remarks concerning rationality in science', in Rationality in Science (ed. R. Hilpinen), 1980.

'Värdenihilism och argumentation i värdefrågor', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1980.

'Føllesdal and Davidson on reasons and causes', i W Rabinowicz (utg.) Tankar och tankefel, Tillägnade Zalma Puterman, Uppsala, 1981.

'Outline of an argument for moral realism', Grazer Philosophische Studien, 1981.

'Interpersonal Utility Comparisons', Grazer Philosophische Studien, 1982.

'Om välfärdspolitikens målsättning', Filosofisk tidskrift, nr 3, 1982.

'Underdetermination and realism', Erkenntnis, 1984.

'Maktforskning och värderingar', Filosofisk tidskrift, nr 4, 1984.

'Moral och giltighet', Filosofisk tidskrift, nr 3, 1985.

'O vrijednosti znanstvene spoznaje', Filozofska istrazivanja, God. 6, Sv. 4, 1986.

'Quine on underdetermination', in Perspectives on Quine (utg. R. Bartlett och R. Gibson), Blackwell, 1990.

'Att skilja mellan liv och död', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1990.

'Tankemaximer', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1990

'Moraliska observationer', Filosofisk tidskrift, nr 4, 1990

'Explanation and Interpretation of Action', International Studies in the Philosophy of Science, vol 4, 1990.

'Nordin som nyliberal', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1992

'Gröna smaragder', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1993

'Quine, Underdetermination, and Skepticism', Journal of Philosophy, vol. 90, juli 1993.

'Att välja världsbild', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1993

'Jorden är platt', Filosofisk tidskrift, nr 3, 1993

'Filosofisk pluralism', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1994

'Interview with Willard Van Orman Quine in November 1993' (with Dagfinn Føllesdal), Theoria, vol. 60, 1994.

'Interview with Donald Davidson in November 1993' (with Dagfinn Føllesdal), Theoria, vol. 60, 1994.

'Filosofi och konkurrens', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1994

'Quine's Truth', Inquiry, vol 37, 1994.

'Utilitarismens fel och förtjänster', Filosofisk tidskrift, nr 4, 1995.

'Om livsåskådningar', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1996.

'Om tro och vetande', Filosofisk tidskrift, nr 1, 1997.

'En tvivelaktig utopi', Tidskrift för politisk filosofi, nr 2, 1997.

'Koherens och livsåskådningar', Filosofisk tidskrift, nr 3, 1997.

'Prawitz's version of verificationism', Theoria, vol. 64, 1998.

'Walter Korpi om objektivitet' i C-H Grenholm och G Helgesson (utg.) Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap, Uppsala 1998.

Recension av Gunnar Wetterberg, Nästa Sverige, Tidskrift för politisk filosofi, nr 3, 1998.

Recension av M Sohlman & S Viotti (red) Vem styr - politikerna eller marknaden? 1997, Tidskrift för politisk filosofi, nr 1, 1999.

'Bakom okunnighetens slöja', Skatter & Välfärd, nr 2, 1999.

'Varat och tiden', Filosofisk tidskrift, nr 2, 1999. HTML

'Quine, Empricism, and Truth', i P. Kotatko & A. Orenstein (utg.), Knowledge, Language and Logic: Questions for Quine, Boston Studies in the Philosophy of Science, Kluwer, 2000.

'Quine', i Companion to the Philosophy of Science (utg. Newton-Smith), Blackwell, 2000.

'Davidson's Objections to Quine's Empiricism', i P. Kotatko, P. Pagin, G. Segal (utg.)Interpreting Davidson, CSLI Publications, Stanford, 2001.

Recension av Svante Nordins 'Ingemar Hedenius och hans tid', Filosofisk tidskrift, nr 3, 2005.

'Democracy and future generations', i F. Tersman (utg.) Democracy Unbound / Basic Explorations, Stockholm 2005.

'Democracy and political boundaries', i F. Tersman (utg.) The Viability and Desirability of Global Democracy, Stockholm 2007.

'Degrees of democraticity', manuskript, 2007.