Profiles

lena sjögren

Lena Sjögren

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 22 34
E-post lena.sjogren@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 422
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Om mig

I min doktorsavhandling Sites, settlements and early poleis on Crete (800-500 BC) (Stockholms Universitet 2001) analyserade jag tidiga kretensiska stadsstater (poleis) utifrån arkeologiska och historiska perspektiv. Målet med avhandlingen var att identifiera en specifik socio-politisk institution i ett arkeologiskt källmaterial genom att studera den fysiska framväxten av poleis på Kreta.

Forskning

Ett av mina forskningsfält är att studera olika sociala fenomen utifrån ett arkeologiskt källmaterial. Detta perspektiv har jag fördjupat i en mera omfattande studie av arkaiska Kreta. I ett just avslutat arbete, Fragments of Archaic Crete: Archaeological studies on time and space, granskar jag vilka vetenskapsideal som har påverkat Kretas arkeologi. Framför allt undersöker jag hur synen på tid och rum har format vår uppfattning av Kreta under arkaisk tid. I tre fallstudier utgår jag från den sociala dimensionen av tid och rum för att presentera en alternativ syn på arkaiska Kreta. Fallstudierna behandlar den rumsliga betydelsen i etableringen av sociala relationer inom bosättningar, skapandet av minne i samband med lämningar från en annan tid och landskapets roll i formandet av lokala identiteter på Kreta. Studien kommer att publiceras i Boreas, Acta Universitatis Upsaliensis under 2008.

Min forskning har också behandlat hur arkeologiska ’verkligheter’ konstrueras utifrån olika vetenskapssyner. I artikeln Minoiskt i norr? Om kulturella influenser från Kreta till Skandinavien (i J. Goldhahn (utg.), Mellan sten och järn (rapport från det 9e bronsålderssymposiet, Göteborg 2003) (GOTAR C, 59), Göteborg 2005, 152-166) undersöker jag hur den Minoiska konstruktionen, baserat på Evans forskning, påverkar Skandinaviska arkeologers studier av kontakter mellan Norden och Medelhavet under bronsåldern. Detta perspektiv får också politiska implikationer i och med att man antar en form av gemensam identitet mellan olika bronsålderseliter i Europa. Jag utvecklar denna tanke ytterligare i en artikel i N. Momigliano & Y. Hamilakis (eds.), Bronze Age Crete: The “first European civilization”? Interpretations, uses, and Appropriations of the “Minoan” Past (Creta Antica, Special volume), 2006. Hur forskningstraditioner uppkommer behandlas vidare i artikeln The Eteocretans: Ancient traditions and modern constructions of an ethnic identity (nästa nummer av Opuscula Atheniensia). Här undersöker jag hur den moderna uppfattningen hur en etnisk grupp på Kreta, Eteokreterna, har skapats utifrån en antik konstruktion av en etnisk identitet.

I projektet ”Den förstenade blicken: Antikens materialiserade ideal” finansierat av Vetenskapsrådet, frågar vi (jag och Johannes Siapkas) oss på vilka sätt den konstvetenskapliga traditionen inom antikämnet i ömsesidig påverkan av museiutställningar, etablerar och cementerar en idealiserad bild av antiken. Projektets studieobjekt är forskning kring, och utställning av, grekisk och romersk skulptur. Vi kommer i analyser av ett antal skulpturutställningar i europeiska och amerikanska museer tolka på vilket sätt idealbilden upprätthålls. Eftersom vi anser att museiutställningar inte skapas i ett kulturellt vakuum blir det viktigt att också kritiskt analysera hur denna idealbild lever vidare i forskningen av antik skulptur. För att få ett historiskt perspektiv kommer vi att undersöka framväxten av denna idealbild, både i forskning och i museer, från 1700-talet till våra dagar.
Preliminära resultat finns tillgängliga i artikeln J. Siapkas & L. Sjögren (2007), ’Ancient sculptures and National Museums: Universal and Local Claims of Antiquit’, NaMu, Making National Museums Program, Setting the Frames, 26-28 February, Norrköping, Sweden, Linköping University Electronic Press 22, 153-163 (http://www.ep.liu.se/ecp/022/014/ecp072214.pdf). Se också vetenskapsrådets hemsida för en presentation av projektet (www.vr.se sök i projektdatabasen).

Forskningsintressen: Arkaiska Kreta, moderna bilden av Minoiska Kreta, museologi, antika idealbilder

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Lena Sjögren vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 3 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa