Stockholms universitet logo, länk till startsida

Peter Wilhelm MelzProfessor emeritus

Om mig

Min forskning har gällt kapitalvinstbeskattning (avhandling 1986), mervärdesskatt (monografi 1990), bostadsbeskattning, företagsbeskattning - främst bolagsbeskattning -  samt skatterättsliga frågor som berör stiftelser och ideella föreningar.

 

Peter Melz

Professor emeritus i finansrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

 

Examina och anställningar:
Ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1979, jur. kand. vid Stockholms universitet 1981, jur. dr vid Stockholms universitet 1986 och docent i finansrätt vid Stockholms universitet 1987.

Universitetslektor i finansrätt 1987 –, med avbrott för forskartjänst i företagsbeskattning vid HSFR, och professor i finansrätt vid Stockholms universitet 1992 - 2020.

 

Doktorander:

Ulf Nilsson (lic.examen).

 

Några uppdrag

Pågående

- Suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober 1982

- Suppleant i Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

 

Tidigare

- Prefekt för Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2012 – 2015.

- Ledamot i Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt 1993-1995.

- Redaktör för Skattenytt 1990 – 1996.

- Ledamot i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet

- Ordförande, ledamot eller suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober 1982, 1982 – .

- Deltagande i International Network for Tax Research (in cooperation with OECD) 2005 – 2012

- Medlem i Panel on Comparative Tax Administration at HM Revenue and Customs, UK, 2008 - 2010.

- Ledamot av insynsrådet vid Skatteverket, 2008 - 2011.

- Särskild utredare i 2002 års företagsskatteutredning: SOU 2005:19, Beskattning vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet och SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor.

- Ledamot av Företagsskattekommittén 2011 – 2014 (SOU 2014:40).

- Ledamot, sakkunnig eller expert i 7 andra offentliga utredningar.

 

Publicerade skrifter

Böcker:

1. Kapitalvinstbeskattningens problem - företrädesvis vid fastighetsförsäljningar, Akademisk avhandling, 1986, 419 sidor.

2. Mervärdeskatt - Rättsliga grunder och problem, 1990, 398 sidor.

3. Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet, 1991, 74 sidor.

4. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Third Edition, 2010, 477 sidor. Principal authors Hugh J. Ault and Brian J. Arnold. Min medverkan är som en av 10 contributing authors.

5. Inkomstskatt, 17:e upplagan 2019, 758 sidor, tillsammans med Lodin, Lindencrona, Silfverberg, Simon-Almendal och Persson Österman.

6. Bostadsrätt, 3:e upplagan 1996, 252 sidor, tillsammans med Victorin.

7. Mervärdesskatt - En introduktion, 19:e upplagan 2018, 118 sidor, tillsammans med Kristoffersson.

 

Artiklar:

8. Är vid arvsavstående till barn tillkomna reverser benefika barnreverser? Skattenytt 1980 sid. 512 - 517.

9. Förbättringskostnader på schablonbeskattad fastighet, Skattenytt 1981 sid. 227 - 234.

10. Något om realisationsvinstbeskattningens kostnadsbegrepp, Skattenytt 1983 sid. 225 - 244 och 369 - 389.

11. Some problems concerning the taxation of capital gains in Sweden, in Scandinavian Studies in Law 1988, sid. 199 - 209.

12. Omläggning av räkenskapsår i aktiebolag, Skattenytt 1989 sid. 211 - 219 samt 390 - 391.

13. Harmonisering av indirekta skatter, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 23, Göteborg 1990, sid. 57 - 82.

14. RSV:s nämnd för rättsärenden, Juridisk Tidskrift 1989/90 sid. 400 - 402.

15. Mervärdeskatten i Norden, Generalrapport vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet seminarium 1991, sid. 153 - 176.

16. Ägarbeskattning av småföretag, Skattenytt 1991 sid. 463 - 489.

17. Anmälan av "Norberg, Reglering och beskattning av banker", Skattenytt 1991 sid. 652 - 661.

18. Något om subjektiv skattskyldighet för förvärvsinkomster, Skattenytt 1992 sid. 463 - 477.

19. Lagtolkningsmetoder - synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, Skattenytt 1992 sid. 613 - 620.

20. Lagtolkningsmetoder - ytterligare synpunkter i anledning av ett nytt rättsfall, Skattenytt 1993 sid. 138 - 142.

21. Utredning åt finansdepartementet om Behov av kompletterande skatteregler på realisationsvinstbeskattningsområdet, 1994, 87 sidor.

22. Några delägarbeskattningsfrågor, Skattenytt 1994 sid. 42 - 49.

23. Deductibility of interest and other financing charges in computing income, Svensk nationalrapport till IFA-kongressen 1994, Cahiers de droit fiscal international, sid. 415 - 429.

24. Ränta på ränta - ett naturligt inslag i nutida ränteberäkning, Juridisk Tidskrift 1995-96 sid. 23 - 30.

25. Avdragsrätt för ränta i internationella verksamheter, Skattenytt 1995 sid. 229 - 240. (IFA-rapporten i svensk version.)

26. Riksskatteverkets rekommendationer (anmälan av Robert Påhlssons avhandling), Skattenytt 1995 sid. 591 - 599.

27. Nettometoden tillämpas vid utdelning av sakvärden, Skattenytt 1996 sid. 11 - 19.

28. Skattefri brottslighet - RÅ 1991 ref. 6, 11 sidor i Rättsfall att minnas, Festskrift till Jan Hellner 1997.

29. Inskränkningar i avdragsrätten för mervärdesskatt för skattskyldig person, Skattenytt 1997 sid. 120 - 122.

30. Beskattning av ägarbostäder, Skattenytt 1997 sid. 148 - 165.

31. Något om fullföljdskravet för allmännyttiga stiftelse, Svensk Skattetidning 1998 sid. 155 - 186.

32. Kapitalanvändning i avkastningsstiftelser, Juridisk Tidskrift 1998-99 sid. 124 - 148.

33. Avdragsrätt för förlust genom brott, Skattenytt 1998 sid. 15 - 23.

34. Redovisningstidpunkten för mervärdesskatt, Skattenytt 1999 sid. 626 - 636.

35. Standardized Taxation of Capital Income, in International Studies in Taxation, Liber Amicorum Leif Mutén, sid. 259 - 271, Kluwer, 1997.

36. Privatbostadsföretag, Skattenytt 2000 sid. 237 - 252.

37. Något om inkomstbeskattning av s.k. oäkta privatbostadsföretag, Skattenytt 2000 sid. 617 - 628.

38. Taxation of Small and Medium-Sized Enterprises (Sweden), European Taxation 2000 sid. 473 - 478. Tillsammans med Mats Tjernberg (huvudförfattare) författad nationalrapport till European Association of Tax Law Professors kongress i Stockholm 1999.

39. En kommentar till Regeringsrättens dom om fullföljdskravet för stiftelser, Svensk Skattetidning 2001 sid. 330 – 338.

40. Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser, Skattenytt 2001 sid. 475 – 488.

41. Who is a taxable person to VAT? in International Studies in Taxation, Liber Amicorum Sven-Olof Lodin, sid. 259 - 271, Kluwer, 2001.

42. Några reflexioner om lagstiftningsteknik i skattelagar – främst i inkomstskattelagen, i Festskrift till Gustaf Lindencrona, 2003.

43. Comprehensive Income Taxation of Personal Dwellings – the Swedish Experience, i Scandinavian Studies in Law Vol. 44 Tax Law, 2003.

44. Något om 1990-talets reformering av de svenska inkomstskattereglerna för företagsomstruktureringar i Festskrift till Edward Andersson, 2004.

45. Research Manual. Guide to Swedish Tax Law Research, 2004.

46. Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen – RÅ 2004 ref. 1 som illustration, Vänbok till Per Anclow 2004.

47.  Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare, Festskrift till Nils Mattsson, 2005, med Christer Silfverberg.

48. The European Foundation, A New Legal Approach, eds. Hopt, Walz, von Hippel and Then, Gütersloh 2006. Mina bidrag sid. 89 – 90, 101, 323, 325.

49.  Skatterättsliga aspekter på bidrag till forskning  – särskilt vid statliga universitet och högskolor, sid. 336 – 369, i Minnesskrift Juridiska Fakulteten i Stockholm 100 år, 2007, med Christer Silfverberg.

50.  Civil law and tax law rules on distributions from public benefit foundations, In Memoriam Kari S. Tikka, sid. 235 – 243, 2007.

51. Recension av Axel Hilling, Income taxation of derivates and other financial instruments, Skattenytt 2008, sid. 571 – 579.

52. När föreligger utdelning skatterättsligt? Synpunkter mot bakgrund av RÅ 2007 not. 161, Skattenytt 2008, sid. 225 – 236.

53. Bostadsrättsföreningar med blandad verksamhet – några skatterättsliga aspekter, i Skrifter till Anders Victorins minne, sid. 373 – 396, 2009, med Christer Silfverberg.

54. General Legal Report – Legal aspects of taxation for non-fiscal purposes, Yearbook for Nordic Tax Research 2009, sid. 13 – 18.

55. Obiter dicta i Regeringsrättens prejudikatbildning - hjälpsamt eller förvirrande?, i Regeringsrätten 100 år, 2009, sid. 345 - 354.

56. Review of Rita de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, British Tax Review 2010.

57. Överlåtelser till underpris eller ej? – implicita ersättningar, Skattenytt 2011, sid. 13 – 26.

58. Skattelagstiftning – Att lagstifta om skatter, Norstedts Juridik, medredaktör och författare till två artiklar; Något om lagstiftningstekniken i inkomstskattelagen och Några personliga reflektioner över offentliga skatteutredningars arbetssätt, 2014.

59. En skattereform för 2000- talet (red. Mats Bergstrand), Svårt återinföra fastighetsskatten, sid. 117 – 126, 2014.

60. Anmälan av Anna Rombys avhandling Underskott i aktiebolag. En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten, Skattenytt 2015, sid. 803 – 812.

61. Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning, i Festskrift till Lars Pehrson, sid. 273 - 284, 2016.

62. Förändringar av upplåtelser av bostadsrätter – synpunkter på Skatteverkets ställningstaganden, Skattenytt 2017, sid. 545 -572.

63. Tjänsteställe – för tillfälliga uppdrag vid universitet, i Festskrift till Christina Moëll, sid. 239 – 249, Lund, 2017.

64. Anmälan av Anna Lewanders avhandling. Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning – Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten, Skattenytt nr 3, 2018.

65. Beskattning av styrelseledamöters arvoden, Juridisk Tidskrift 2017-18, sid 691 – 700.

66. Donationsförordningen och forskningsfinansiering i samklang med nutiden? Filantropiskt forum rapport 6, 43 sidor.Donationsförordningen och forskningsfinansiering i samklang med nutiden? Filantropiskt forum rapport 6, 43 sidor, 2017.

67. Bolagsskattereformen 2019, – ränteavdragsbegränsningar, Skattenytt 2018 s. 471 - 500, tillsammans med Peter Nilsson och Erik Norrman.

68.Value added tax for non-profitmaking organisations, i Festskrift til Ole Gjems-Onstad, Oslo 2020.

69. Ekonomisk stiftelserätt – Juristen i banken, i Vänbok till Manus Carlsson, 2014.

70. Inkomstskattelagen – en av skatterättens milstolpar, i Jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år, 2015.

71. Val av företagsform för småföretagare, i Vänbok till Bertil Wiman, 2018.