Profiles

Natasha

Natalia Ringblom

Fil.dr, lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 34 13
E-post natasha.ringblom@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

 

Mitt namn är Natalia Ringblom, men jag kallas oftast för Natasha. Jag är lärare och filosofiedoktor i Slaviska språk. Jag har lärarexamen, lärarlegitimation samt lång erfarenhet av undervisning i svenska, ryska och engelska på alla nivåer. Min främsta merit i livet är dock att jag är mamma till tre svensk-ryska tvåspråkiga flickor – Victoria, Susie och Julia – och det är tack vare dem som jag har hittat mitt största forskningsintresse: tvåspråkig utveckling (bilingual development).

Min forskning utgörs huvudsakligen av (a) språkutveckling och språkinlärning, (b) språkundervisning, (c) tvåspråkighet inom familjen. Jag är nyfiken på hur människan utvecklar sitt språk samt vilka faktorer som påverkar inlärningen.

2012 disputerade jag med doktorsavhandlingen ”The Acquisition of Russian in a Langauge Contact Situation”, som är den första undersökningen beträffande ryska språkets utveckling i Sverige. Undersökningen handlar om hur ett tvåspråkigt barn lär sig att skilja mellan sina två språk, hur det svagare språkets grammatik utvecklas samt vilken roll omgivningen spelar för barnets språkutveckling. Mitt viktigaste resultat är att två språkliga system inte utvecklas oberoende av varandra utan de två modersmålen utvecklas i en konstant interaktion, där det starkare språket (svenska) påverkar det svagare språket (ryska).     

EU - Projekt

2009 – 2013COST IS0804 Språkstörning i flerspråkiga samhällen: lingvistiska mönster och utredningsvägar (Language Impairment in a Multilingual Society). Ingick i Management Committee samt två arbetsgrupper.  

Medlem i Working Group 2 (Narrative and discourse) samt WG 3 (lexical and phonological processing): 2009–2013.

Cost Action IS 1306 ”New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges”. Medlem i WG 7: Multilingual competence and new speaker varieties. 2013- 2017

Cost Action IS 1406 "Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language"

Management Committee samt medlem i Working Group 1: The linguistic and psycholinguistic underpinnings of intervention for LI): 2015–2019.

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406 

Läs mer om min medverkan under forskarfredag 2017

http://www.slav.su.se/om-oss/nyheter/natasha-ringblom-deltar-i-forskarfredag-1.349036

Förtroende uppdrag

Jag varit representant i stipendienämnden, budgetberedningen och institutionsstyrelsen. Har varit ordförande i Humanistiska fakultetens doktorandråd, i All English Society samt ordförande i doktorandrådet på Slaviska institutionen. Jag har ingått i flera nätverk, bland annat jämställdhetsnätverktet på SU och är nu ordförande i SLLs jury som delat ut pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism.

 

Undervisning

Undervisning     

Jag har 15 årig erfarenhet av att undervisa på universitetet. Jag har undervisat på Slabafinety, på Engelska institutionen, har varit pedagogisk ambassadör (ett projekt finansierad av CeUL (Centrum för universitetslärarutbildning), varit handledare för kandidatuppsatser på ISD (institutionen för språkdidaktik) samt examinator på ISD (SU), Tallinn Universitet samt Högskolan Dalarna. 

Jag har mångårig erfarenhet av distansundervisning i ryska och i svenska som andraspråk. Jag har också arbetat på institutionen för lingvistik vid Uppsala universitetet, där jag undervisade i tvåspråkighet på B-och C-nivå. Jag kan bedriva undervisning på svenska, engelska och ryska. 

Jag är intresserad av provutveckling och testar ständigt nya metoder i min egen utvärdering. Jag har också arbetat som materialsamordnare under Högskoleprovet.

Jag har medverkar under högskolepedagogisk temadag: 

http://www.su.se/ceul/utbildning/h%C3%B6gskolepedagogisk-temadag/h%C3%B6gskolepedagogisk-temadag-pedagogiska-ambassad%C3%B6rsprojekt-2016-redovisas-1.299246

Läs mer om mitt arbete som pedagogisk ambassadör 2016 

http://www.su.se/ceul/samverkan/pedagogiska-ambassad%C3%B6rer/pedagogiska-ambassad%C3%B6rer-2016/pedagogiska-seminarier-som-kompetensutveckling-f%C3%B6r-institutionens-l%C3%A4rare-1.266175

Lärarkonferens 2016 (SU)

http://www.su.se/ceul/utbildning/l%C3%A4rarkonferensen/l%C3%A4rarkonferens2016-undervisning-och-l%C3%A4rande-i-akademin-1.236025

Forskning

Mina forskningsintressen är 

Språkutveckling och språkinlärning, språkkontakt, tvåspråkighet, ryska språket i Sverige, språklig socialisation i rysk-svenska familjer, language attrition, language impairment.

Bidrag och stipendier:

Ett postdok stipendium från Ahlströms och Terserus stiftelse: 2016 - 2017 (pågår)

Stipender från Knut & Alice Wallenberg Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Birgit & Gad Rausing Stiftelse, Kinanders Stiftelse, Håkanssons Stiftelse, Rhodins Stiftelse, Västeuropa resestipendium.

Du kan höra mer om min forskning på: 

http://www.nspk.org.uk/blog/2017/03/13/my-research-in-a-nutshell-2.html

Publikationer (ett urval): 

Ringblom, Natalia, Sviatlana Karpava and Anastassia Zabrodskaja (2017). “Russian language transmission and family language policy in Sweden, Cyprus and Estonia” for the Third International Scientific and Practical Proceedings of the conference "ACTUAL PROBLEMS OF MASS CONSCIOUSNESS STUDIES", Penza, Russia, 24-25 March 2017.

Рингблом, Н.Е., А. Н. Забродская, С. В. Карпова 2017. Организация благоприятных условий для сохранения и развития русского языка в двуязычной среде. Опыт двуязычных семей в Швеции, Эстонии и на Кипре. Проблемы онтолингвистики – 2017: освоение и функционирование языка в ситуации многоязычия. Материалы ежегодной международной научной конференции 26–28 июня 2017 года Санкт-Петербург. Научный редактор: Т. А. Круглякова. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Кафедра языкового и литературного образования ребенка, Лаборатория детской речи. Иваново · ЛИСТОС.

Ringblom, Natalia; Karpava, Sviatlana; Zabrodskaja, Anastassia (2017). Transmitting Russian to the second generation: Family language policy and practical reality in Sweden, Cyprus and Estonia. ABSTRACTS: 27th Conference of the European Second Language Association, Reading, United Kingdom, 30 August – 2 September 2017. Ed. Centre for Literacy and Multilingualism (CeLM). Reading, United Kingdom: University of Reading, 145−146. 

Zabrodskaja, Anastassia; Ringblom, Natalia; Karpava, Sviatlana (2016). Russian Language Transmission and Loss in the Baltic Countries, Sweden and Cyprus: Linguistic Choices and their Justification. In: e-Book of Abstracts: Sociolinguistics Symposium 21: Attitudes and Prestige; Murcia, 15-18 June 2016. Ed. Juan M. Hernández-Campoy - J. Camilo Conde-Silvestre - Juan Antonio Cutillas-Espinosa. Murcia, Universidad de Murcia : Universidad de Murcia, 174−174. 

Karpava, Sviatlana; Zabrodskaja, Anastassia, Ringblom, Natalia (2016). Diversity, language maintenance and intergenerational transmission: the evidence from Russian-speaking mothers in Cyprus, Estonia and SwedenIn: Programme and Abstracts: 2nd Whole Action Conference 12-14 May 2016 | Universität Hamburg. Hamburg: Universität Hamburg, 24−25. 

Łuniewska, M., Haman, E., Armon-Lotem, S., Etenkowski, B., Southwood, F., Anđelković, D., Blom, E., Boerma, T., Chiat, S., de Abreu, P.E., Gagarina, N., Gavarró, A., Håkansson, G., Hickey, T., de López, K.J., Marinis, T., Popović, M., Thordardottir, E., Blažienė, A., Sánchez, M.C., Dabašinskienė, I., Ege, P., Ehret, I.A., Fritsche, N.A., Gatt, D., Janssen, B., Kambanaros, M., Kapalková, S., Kronqvist, B., Kunnari, S., Levorato, C., Nenonen, O., Fhlannchadha, S.N., O Toole, C., Polišenská, K., Pomiechowska, B., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Savić, M., Slančová, D., Tsimpli, I.M. and Ünal-Logacev. (2016). Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: Is there a cross-linguistic order of words? Behavior Research Methods, 48(3), 1154-1177. doi: 10.3758/s13428-015-0636-6

Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekić, Jovana; Blažienė, Agnė; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Engel de Abreu, Pascale M. J.; Gagarina, Natalia; Gavarró Algueró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Maria Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke Perold; Ribu, Ingeborg Sophie Bjønness; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tunçer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanović, Jasmina; Armon-Lotem, Sharon. Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics  (2017). Accepted.

Ringblom, N. (2016). Using MAIN to access and evaluate grammatical knowledge in a weaker language: a case of Swedish-Russian bilingual children who attend mother tongue instruction. Psycholinguistics 20 (1). 2016. ISSN 2309-1797

Ringblom, N. (2016). “When circumstances become stronger than wishes: why do some parents stop speaking Russian to their children”. Проблемы онтолингвистики. Pp. 234 - 239

Ringblom, N. (2016). Linguistic Choices of Russian Speaking Parents in Sweden and their justification. In: Konstantinov, V. (ed.). Socio-psychological adaptation of migrants in modern society.

Ringblom, N. (2014): How young bilingual children learn to separate their two languages. In: Konstantinov (ed.): Proceedings of the 2nd International Conference in Psychology. Penza. “Pero”. 2014.

Ringblom, N. (2014). "Is there a weaker language in bilingual first language acquisition?" In: Psycholinguistics: Psychology, linguistics, Social Communication 5/2014. Pp: 173 - 178.

Ringblom, N., Håkansson, G., Lindgren, J. (2013): Cross-linguistic lexical tasks for Swedish Language. Test Instrument. 

Ringblom, N. (2012). The Acquisition of Russian in a Language Contact Situation. A Case Study of a Bilingual Child in Sweden. Doctoral Thesis in Slavic Languages at Stockholm University. Sweden. 276 pp.

Ringblom, N. (2012): “The emergence of a new variety of Russian in a language contact situation”. In: K. Braunmüller, Chr. Gabriel (eds.): Multilingual individuals and multilingual societies. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 63-80.

Ringblom, N. (2012): Two languages in contact: evidence from Russian – Swedish bilingual acquisition. Chapter 4. In: Studies in Slavic Languages and Literatures. ISBN: 978-88-96951-01-9. PP. 225 http://www.pecob.eu/Studies-in-Slavic-Languages-and-Literatures

Ringblom, N. (2011). Рингблом Н. Взаимодействие двух языков в процессе усвоения отрицания в  русском языке у шведско-русского двуязычного ребенка. In: Путь в язык. Цейтлин, С.Н., Елисеева М.Б. (ред.). Москва.  Cс. 235 – 260.

Ringblom, N. (2012). "Language Separation in early childhood: one system or two?" In: Psycholinguistics: Psychology, linguistics, Social Communication 11/2012. Pp: 183 - 195.

Ringblom, N. (2010). Annick De Houwer: An Inrtoduction to Bilingual Development. Review in International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol. 13, is. 6. 2010. pp. 749 – 751.

Ringblom, N. (2008). Stephen Caldas: Raising Bilingual-Biliterate Children in Monolingual Cultures. Review in The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.Vol. 11, n 5. 2008.

Ringblom, N. (2006). Heidi Rontu. Language Dominance in Infant Bilingualism. Review in Estudios de Sociolinguistica, 2006. Pp. 127 – 132

Ringblom, N. (2005). "Teaching Russian as a Home Language in Swedish Schools". In: Детское двуязычие. St. Petersburg. pp. 90 - 92.

Ringblom, N. (2004). Рингблом, Наталия (2004). Типичные ошибки русско-шведских двуязычных детей. In: (Мустайоки, А., Протасова Е. (ред.). Русскоязычный человек в иноязычном окружении. Slavica Helsingiensia. Helsninki,  2004.

TO APPEAR (SUBMITTED)

Рингблом, Н., Забродская, А., Карпова, С.  (2017). К вопросу о воспитании двуязычного ребёнка в Швеции, Эстонии и на Кипре. In: Theses of the 12th  International Scientific and Practical Conference «Psycholinguistics in a Modern World – 2017». October 26-27, 2017. Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine.

Рингблом, Н., Забродская, А., Карпова с. Вызовы для стратегии «Один родитель – один язык»: Из опыта двуязычных семей в Швеции, Эстонии и на Кипре. В: Протассова, Е., Никунласси, А. (eds): «Многоязычие и семья». Retorika, Берлин.

Konferensdeltagande (2016 - 2017)

14.09.2017   COST Action Whole Conference "New Speakers in a Multilingual Europe: Policies and Practices", "‘New Speakers’ of Russian in Europe: Perspective Taking of Immigrant and Minority Families". Ett muntligt föredgag tillsammans med S. Karpava, E. Protassova, A. Zabrodskaja. "Russian Language Transmission in Sweden, Finland, Cyprus and Estonia". University of Coimbra, Coimbra, Portugal, 14.–16.09.2017. http://www.ces.uc.pt/coimbranewspeakers/index.php?id=14836&id_lingua=2&pag=16205

31.08.2017  EuroSLA 27. The European Second Language Association". "Transmitting Russian to the second generation: Family language policy and practical reality in Sweden, Cyprus and Estonia". Ett muntligt föredrag tillsammans med A. Zabrodskaja och S. Karpava). Centre for Literacy and Multilingualism, University of Reading, Reading, United Kingdom, 30.08–02.09.2017)

1. 09.2017   27th EECERA Conference, Bologna, Italy. Muntligt föredrag tillsammans med Ekaterina Protassova  http://www.eecera.org/conference/2017/

25.08.2017   2017 Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning Conference. "Family language policy among mixed titular-Russophone couples in Estonia"; 

"Transmitting Russian to the second generation: Family language policy among Russian-speaking families in Sweden, Cyprus and Estonia: ett föredrag med A. Zabrodskaja och Dr. Sviatlana Karpava). Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Toronto, Canada, 24.–26.08.2017

2017 Juli. Child Language Symposium I Lyon.

26.06.2017  "Проблемы онтолингвистики – 2017: Oсвоение и функционирование языка в ситуации двуязычия" [Problems of ontolinguistics – 2017: Acquisition and formation of language in a situation of bilingualism], "Организация благоприятных условий для сохранения и развития русского языка в двуязычной среде: опыт двуязычных семей в Швеции, Эстонии и на Кипре" [Organization of favourable conditions for Russian language maintenance and development in bilingual environment: experiences among bilingual families in Sweden, Estonia and Cyprus], ett föredrag med A. Zabrodskaja och Sviatlana Karpava). Лаборатория детской речи [The Child Speech Lab], Кафедра языкового и литературного образования ребенка [The Department of Child’s Language and Literature Education], ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» [The Herzen State Pedagogical University of Russia], Saint Petersburg, Russia, 26.–28.06.2017)

11.–15.06.2017 "International Symposium on Bilingualism (ISB11)", "Comparing family language policy in Sweden, Cyprus and Estonia: efforts and choices among Russian-speaking families", ett föredrag med A. Zabrodskaja och S. Karpava). Session New Speakers - Heritage or Revival; "Comparing family language policy in Sweden, Cyprus and Estonia: efforts and choices among Russian-speaking families", paper in the panel "Modes of ‘new speakerness’: Routes and trajectories of transmission in becoming a new speaker" (N. Ringblom, A. Zabrodskaja, S. Karpava)

 "Raising a new speaker in a multilingual environment: experience from the Russian-speaking families in Sweden, Cyprus and Estonia", paper in the panel "New speakers come to life – Matching expectations of families and their environments" tillsammans med A. Zabrodskaj och Sviatlana Karpava) (University of Limerick, Limerick, Ireland, 11.–15.06.2017)

https://www.conftool.pro/isb11/index.php?page=browseSessions&presentations=show&search=Ringblom

April 2017    XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам  развития экономики и общества. «Пограничный русский: контактные явления и факторы усвоения» Ett muntligt föredrag: Особенности русского языка двуязычных  детей в Швеции”

https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/MyEvents/?&uid=5071c26a-d18d-4d12-b15a-496e38e638b5

30-31.03. 2017 Seminar about Education, language policy issues and minorities across borders, SU. 30-31 mars 2017. Ett föredrag med E. Protassova “Family Language Policy in Sweden and Finland”.

Januari 25, 2017: Narva kolledž. Мультилингвальное обучение в школах Швеции: Анализ сегоднящней ситуации и  некоторые рекомендации по её улучшению.

http://www.narva.ut.ee/et/node/2387697

http://opleht.ee/2017/01/narva-kolledzis-raagitakse-teises-keeles-ja-kultuuriruumis-opetamise-vaartusest/

NERA 2017: Föredrag: University teachers and educational practices - some reflections from a Survey. P. Hernvall, N. Ringblom, S. Trygger. http://nera2017.org

16.11.2016      "IS1306 “New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges” COST Workshop: Bilingual Child Migrants in a Multilingual Europe", "Family language policy in Sweden, Cyprus and Estonia: a comparison of efforts and choices among Russian-speaking families". Ett föredrag med A. Zabrodskaja och Sviatlana Karpava). Faculty of Modern Languages, University of Warsaw, Warsaw, Poland, 16.-17.11.2016. http://www.ia.uw.edu.pl/en/research/research-projects/3367-bilingual-conference

16.06.2016 "Sociolinguistics Symposium 21: Attitudes and Prestige". "Russian Language Transmission and Loss in the Baltic Countries, Sweden and Cyprus: Linguistic Choices and their Justification".Ett föredrag med A. Zabrodskaja och S. Karpava. Panel: "New Speakers, Language and Migration: Issues of Inclusivity and Authenticity" (Universidad de Murcia, Murcia, Spain, 13.–19.06.2016. http://www.um.es/web/sociolinguistics-symposium21/content/conference-  programme

Colloquia: New Speakers, Language and Migration: Issues of Inclusivity and Authenticity. Smith-Christmas, Cassie; Migge, Bettina; Ringblom, Natasha; Karpava, Sviatlana; Zabrodskaja, Anastassia; Diskin, Chloe; Bermingham, Nicola; Higham, Gwennan; McLeod, Wilson; O'Rourke, Bernie; Sallabank, Julia. Paper presented: Russian Language Transmission and Loss in the Baltic Countries, Sweden and Cyprus: Linguistic Choices and their Justification. Author(s): Ringblom, Natalia; Zabrodskaja, Anastassia; Karpava, Sviatlana

12.05.2016  The New Speakers Network 2nd Whole Action Conference 2016, "Diversity, language maintenance and intergenerational transmission: the evidence from Russian-speaking mothers in Cyprus, Estonia and Sweden". Ett föredrag med A. Zabrodskaja och S. Karpava. Universität Hamburg, Hamburg, Germany.http://www.nspk.org.uk/upcoming-events/second-whole-action-conference-mc-wgs-meeting-oslo-meeting.html

 

Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa