Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magnus ÖhrnUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor, docent i litteraturvetenskap

Nyckelord

Barn- och ungdomslitteratur, pojkböcker, maskulinitet, genus, intersektionalitet, populärmusik

Undervisning

Under min tid på institutionen har jag undervisat inom en rad olika områden, mestadels i barn- och ungdomslitteratur, dels inom lärarutbildningen och dels i våra reguljära kurser, exempelvis inom kandidat- och masterprogrammet. Jag har även undervisat i kurser om genus, intersektionalitet och litteraturens villkor, samt handlett kandidat- och masteruppsatser.

Forskning

Jag är forskare i litteraturvetenskap och i min avhandling ”Talat glöms men skrivet göms. En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap” (2005) undersökte jag hur det muntliga berättandet på olika sätt genomsyrade författarens texter. Bland annat fann jag att Nilsson Piraten skrev fram en manlig åhörarkrets i sina historier, via det jag kallar en broderskapsdiskurs. Härefter har min forskning varit inriktad mot maskulinitetsstudier, först kring det homosociala begäret i texter som handlar om de lundensiska studentkotterierna kring sekelskiftet 1900, därefter med fokus på konstruktionen av pojken och pojkkulturen i svensk barn- och ungdomslitteratur.

För närvarande arbetar jag med ett projekt om den svenska pojkboken (ett projekt som finansieras av Riksbankens jubileumsfond). Inledningsvis handlar det om en inventering och kartläggning av de böcker som på olika sätt riktar sig till pojkar. Tidsmässig rör det sig om en period som sträcker från slutet av 1800-talet fram till 1960-talets mitt. Härefter kommer det insamlade materialet undersökas utifrån olika tematiska utgångspunkter, såsom: konstruktionen av pojken, pojkdomens utsträckning, pojkkulturen och pojklandet, förhållandet till det kvinnliga, kartläggningen av världen och manliga förebilder. Inom ramen för detta projekt kommer jag också arbeta fram en fristående 7.5 hp kurs om pojkboken i Sverige, som planeras till vårterminen 2012.

Från och med höstterminen 2009 till och med höstterminen 2010 har jag varit studierektor för lärarutbildningen på institutionen. I kraft av detta uppdrag har jag suttit med i olika arbetsgrupper som arbetat fram förslag för nya lärarutbildningen. I min roll som lärare har jag främst undervisat och föreläst om barn- och ungdomslitteratur, mestadels inom svensklärarutbildningen. Under tre terminer (VT09-VT10) har jag också undervisat och handlett på uppsatskursen på GVII på Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Mellan åren 1999-2008 var jag redaktör för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapets årsbok och mellan 2007-2010 var jag referensperson för stipendie- och bidragsfrågor rörande litteratur på Stockholms kulturförvaltning.

  • Medlem i bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, 2013-2016
  • Ledamot av Svenska barnboksinstitutets styrelse sedan 2011.
  • Medlem av Augustprisjuryn för barn- och ungdomsböcker, 2011 och 2012
  • Medlem av editorial board, BLFT: Barnelitterærtforskningstidskrift/Nordic Journal of Childlit Aesthetics sedan 2012