Stockholms universitet

Magnus ÖhrnUniversitetslektor, docent

Om mig

Magnus Öhrn är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap, med särskild inriktning mot barn- och ungdomslitteratur, vid Institutionen för kultur och estetik (IKE). Han har varit verksam vid SU/IKE sedan 1995. Förutom att undervisa och forska har han haft flera olika uppdrag på SU, såsom studierektor för lärarutbildningen (IKE) och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning (CBK).

Magnus Öhrn undervisar inom en rad olika områden, mestadels i barn- och ungdomslitteratur, dels inom lärarutbildningen och dels i reguljära kurser, till exempel inom kandidat- och masterprogrammet. Han undervisar även i kurser om barnkultur, genus och intersektionalitet samt hanterar kandidat- och masteruppsatser. Vidare har han varit handledare till två doktorander fram till examen: Sara Anderssons Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet (2020) och Peter Kostenniemis Hemsökt barndom. Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur (2022).

Magnus Öhrns avhandling Talat glöms men skrivet göms. En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap (2005) studerar hur det muntliga berättandet på olika sätt genomsyrar författarens texter, inte minst hur en manlig åhörarkrets underförstås i Nilsson Piratens berättande. Härefter inriktades Magnus Öhrns forskning mot maskulinitetsstudier och via en artikel om Ulf Starks författarskap hamnade fokus på det barnlitterära fältet. Intresset kom inriktat mot den svenska boken och kom att delta i ett projekt som är forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond. Inom ramen för projektet publicerades en lång rad artiklar, varav flertalet ingår i hans antologi Pojklandet. Pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur. Vid sidan av detta projekt har Magnus Öhrn skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar inom det barnlitterära forskningsfältet, bland annat om den svenska ungdomsboken, folksagan och om författarskap som Ulf Starks, Astrid Lindgrens, Tove Janssons och Martha Sandwall-Bergströms. Han ingår även i det stora forskningsprojektet om Saga-biblioteket och tillsammans med Per Anders Wiktorsson driver han ett forskningsprojekt om alkohol i svenska rocktexter.

Magnus Öhrn har också haft ett rad olika uppdrag utanför SU. Han har varit ledamot för Svenska barnboksinstitutets styrelse, medlem i bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, medlem i Augustprisjuryn för barn- och ungdomsböcker och medlem av Barnelitterärtforskningstidskrift/Nordic Journal of Childlit Aesthetics. Vidare var han under tio år redaktör för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapets årsbok samt varit referensperson för stipendie- och bidragsfrågor rörande litteratur på Stockholms kulturförvaltning.