Stockholms universitet

Dag PrawitzProfessor emeritus

Om mig

Logik, logikens och matematikens filosofi samt språkfilosofi

Dag Prawitz är född 1936 och studerade huvudsakligen vid Stockholms universitet (dåvarande Stockholms högskola) med Anders Wedberg och Stig Kanger som lärare i teoretisk filosofi. Han disputerade 1965 med avhandlingen Natural Deduction. A Proof-Theoretic Study, och blev docent i teoretisk filosofi samma år. Efter att ha tjänstgjort som docent, dels vid Stockholms, dels vid Lunds universitet, samt varit gästprofessor i USA i flera omgångar (UCLA, University of Michigan och Stanford) efterträdde han 1971 Arne Næss som professor i filosofi vid Oslo universitet, och stannade där i sex år. 1976 efterträdde han Wedberg som professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Prawitz var prefekt för filosofiska institutionen under 1977-87 (med avbrott år 1983 då han var gästprofessor vid Roms universitet), och var under samma tid ensam ansvarig för forskarutbildningen i teoretisk filosofi. Med tiden kunde en större lärarstab byggas upp i teoretisk filosofi, och när Prawitz gick i pension 2001 fanns sex professor i ämnet. Prawitz är fortsatt knuten till institutionen som emeritus.

Han är ledamot av flera akademier, bland andra Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Academia Europaea och Institut International de Philosophie, och har haft olika administrativa uppgifter inom dem. Som ordförande för the Schock Foundation 1988-97 ansvarade han för utformningen av fyra internationella Rolf Schock-priser, varav ett är i logik och filosofi och utdelas av Vetenskapsakademien.

Han har varit vetenskaplig rådgivare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science), vice ordförande för HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet), ordförande för två av dess prioriteringskommittéer samt ordförande för organisationskommittén för Den nionde internationella kongressen i logik, metodologi och vetenskapsfilosofi, som hölls i Uppsala 1991.

Han var ordförande för Högskoleverkets bedömargrupp vid den utvärdering av filosofiämnet i Sverige som företogs 2004-5, och expert vid den nya utvärdering som Högskoleverket genomförde 2008-9. Under år 2009-10 ingick han i en kommitté som på Norska Forskningsrådets uppdrag utvärderade filosofisk forskning i Norge.

Prawitz ledde verksamheten vid Bokförlaget Thales från dess start 1985 och kvarstod som dess redaktör till 2004.               

Se för övrigt Prawitz curriculum vitae.

Forskningsområden

Prawitz huvudsakliga forskningsområden är logik, logikens och matematikens filosofi samt språkfilosofi. Inom logiken har han främst arbetat inom bevisteori, där han bland annat visat att alla bevis inom Gentzens system för naturlig deduktion kan reduceras till en betydelsefull normalform, ett resultat som motsvarar Gentzens Hauptsatz för sekventkalkyl. Båda typerna av resultat har kunnat utsträckas till högre ordningens logik. Inom logikens filosofi har han bland i flera arbeten avhandlat motsättningen mellan klassisk och intuitionistisk logik och särskilt intresserat sig för begreppet logisk konsekvens. Hans arbeten inom språkfilosofi gäller meningsteori, och han har här framförallt intresserat sig för den av Gentzen och den brittiske filosofen Michael Dummett framförda tanken att meningen hos en sats kan ses som bestämd av vad det är som skulle kunna fastställa dess sanning. Han har även publicerat arbeten om kausalitet, utilitarism och argumentation i moralfrågor.

Projekt

Prawitz ledde det stora tvärvetenskapliga projekt Mening och tolkning, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond under 1996-2001, och samlade 22 disputerade forskare och från flera svenska universitet inom ämnena filosofi, litteraturvetenskap, lingvistik, nordiska språk, teatervetenskap och konstvetenskap samt även doktorander från dessa ämnen.

Föreläsningar och pågående arbeten

Prawitz senaste och nu pågående arbeten behandlar framförallt begreppen logisk konsekvens och giltighet hos slutledningar. Han har bland annat argumenterat för att om vi vill förklara hur slutledningar kan ge upphov till ny kunskap, så behöver vi ompröva vad det är att utföra en slutledning och vad det innebär att en slutledning är giltig. Detta var ett huvudtema i de s k Kantföreläsningar, som Prawitz höll i Stanford 2006 under rubriken "Proofs, Meaning and Reality", och i en serie föreläsningar som han höll under våren 2007 vid Bologna universitet, då han var knuten till dess Institute of Advanced Studies. Närbesläktade ämnen är frågan om objektiviteten hos bevis och existensen av ett allmänt bevisbegrepp som var teman vid föreläsningar vid Collège de France våren 2009 och den 14:de Kongressen för logik, metodologi och vetenskapsfilosofi i Nancy 2011. Han har nyligen också tagit upp frågan om normalisering av naturliga deduktioner i första ordningens aritmetik och visat att den metod som Gentzen använder i sitt andra konsistensbevis kan användas för att bevisa normaliseringsteoremet.

Bland övriga föreläsningar vid internationella konferenser under de senaste nio åren kan nämnas:

 1. "Proofs in Mathematics as Grounds for Assertions", vid Workshop on Philosophy Today, Scuola Normale Superiore, i Pisa, Italien, 23-27 januari 2006.
 2. "Logical Determinism and The Principle of Bivalence", vid Memorial symposium "Georg Henrik von Wright – Reason, Action and Morality" i Åbo, Finland, 26-27 maj 2006.
 3. "Validity of Inferences", vid The 2nd Launer Symposium on Analytical Philosophy on the Occasion of the Presentation of the Launer Prize 2006 to Dagfinn Føllesdal, held in Bern, Schweiz 22-23 juni 2006.
 4. "Validity of Inferences. On Bolzano's and Carroll's Regress", vid Mathematics and Truth: Fundamental Issues in Logical Research - A Meeting in Honour of Ettore Casari, i Pisa, Italien, 28 mars 2007.
 5. "Proofs Verifying Programs and Programs Producing Proofs – A Conceptual Analysis", vid Workshop on Deduction, Computation, Experiment. Exploring the Effectiveness of Proofs, i Bologna, Italien, 3-4 april 2007.
 6. "Grounds for Judgements, Meaning and Inference", vid konferensen Judgements, Assertions, and Propositions. The Logical Semantics and Pragmatics of Sentences, i Berlin, Tyskland 17-18 januari 2008.
 7. "Validity of Inference", vid Inaugural Symposium of Chair of Excellence "Ideals of Proof", i Paris, Frankrike, 8 februari 2008.
 8. "Knowledge and Inference", vid konferensen LOGICA i Tjeckien, 16-20 juli 2008.
 9. "Kinds of Pluralism in Logic", vid konferensen Logical Pluralism i Tartu, Estland, 27-31 augusti 2008.
 10. "Explications of the notions of inference and consequence", vid Workshop Philosophy of Logical Consequence i Uppsala, 31 oktober - 2 november 2008.
 11. "Conflicting intuitions about deductive reasoning", vid konferensen The Fundamental Idea of Proof Theory i Paris, 15-16 april 2009.
 12. "Truths and proofs – some epistemic and ontological questions", vid konferensen Philosophy and Foundation of Mathematics:Epistemological and Ontological Aspects i Uppsala, 5-8 maj 2009.
 13. "Logical Consequence and Deductive Reasoning, vid konferensen Philosophical Nature of Logical Consequence i Dubrovnik, 10-14 maj 2010.
 14. "Perfect syllogisms, proofs, and knowledge", vid konferensen Logic and Knowledge i Rom, 16-19 juni 2010.
 15. "Truth as an epistemic notion", vid konferensen Anti-realistiic Notions of Truth i Siena, 10-11 september 2010.
 16. "What is an inference?" vid en workshop i Siena, 3-4 juni 2011.
 17. "Proof, inferene, and ground", vid konferensen Evidence in Mathematics i Oslo, 14-16 november 2011.
 18. "Normalizations of natural deductions in 1st order arithmetic and the Gentzen measure", vid Workshop on Proof Theory and Constructivism i Helsingfors, 23 mars 2012.
 19. “On the relation between Heyting’s and Gentzen’s approaches to meaning” vid “Second conference on Proof Theoretic Semantics” i Tübingen, 8-10 March 2013.

 20. “On the relation between Heyting’s, Gentzen’s, and some others’ approaches to meaning” vid konferensen "Meaning: Models and Proofs”, München, 11-12 October 2013.

 21. “A fusion of Gentzen’s and Heyting’s ideas about proofs” vid konferensen LOGICA 2014, Hejnice, Tjeckien, 20 June 2014.

Skrifter

Böcker

Natural Deduction. A Proof-Theoretic Study, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1965

— översättning till ryska, Moskva, 1997 

— omtryckt (med nytt förord) av Dover Publications, New York, 2006

ABC i Symbolisk Logik, Filosofiska studier nr 23, Uppsala, 1975 (stencilerad) 

— tryckt ny upplaga, Thales, Stockholm 1991 

— 2:a reviderade upplagan, Thales, Stockholm, 2000

Redigerade böcker

En filosofibok, Bonniers, Stockholm, 1978 (tillsammans med L. Bergström och H. Ofstad) 

Logic, Methodology and Philosophy of Science IX, Elsevier, 1994 (tillsammans med B. Skyrms and D. Westerståhl).

Logic and Philosophy of Science in Uppsala, Kluwer Academic Publishers, 1994 (tillsammans med D. Westerståhl).

Meaning and Interpretation, Konferenser 55, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2002.

Artiklar publicerade på engelska, ett urval av 38 uppsatser

För en mer omfattande förteckning se Publications.

1. "A mechanical proof procedure and its realization in an electronic computer" (med H. Prawitz och N. Voghera), Journal of the Association for Computing Machinery 7, s 102-128, 1960.

 — omtryckt (med kommentarer) i: Automation of Reasoning 1, Classical Papers on Computational Logic, J. Siekmann and G. Wrightson (red), s 202-28, Springer Verlag, 1983.

2. "An improved proof procedure", Theoria 26, s 102-39, 1960.

 — omtryckt (med kommentarer) i: Automation of Reasoning 1, Classical Papers on Computational Logic, J. Siekmann and G. Wrightson (red), s 162-201, Springer Verlag, 1983.

3. "Completeness and Hauptsatz for second order logic", Theoria 33, s 246-58, 1967.

4. "A discussion note on utilitarianism", Theoria 34, s 76-84, 1968.

5. "A survey of some connections between classical, intuitionistic and minimal logic" (med P-E Malmnäs), i: Contributions to Mathematical Logic, H. A. Schmidt m fl (red), s 215-29, North-Holland, 1968.

6. "Hauptsatz for higher order logic", Journal of Symbolic Logic 33, s 452-57, 1969.

7. "Some results for intuitionistic logic with second order quantifiers", i: Intuitionism and Proof Theory, Proc. of the Summer Conference at Buffalo, J. Myhill m fl (red), s 259-69, North-Holland, 1970.

8. "Constructive semantics", i: Proceedings of the 1st Scandinavian Logic Symposium, s 96-114, Uppsala, 1970.

9. "Ideas and results in proof theory", i: Proceedings of the 2. Scandinavian Logic Symposium,  J. Fenstad (red), s 237-309, North-Holland, 1971.

— översättning till italienska: "Idee e risultati nella teoria della dimostrazione", i: Teoria della dimostrazione, D. Cagnoni (red), s 127-204,  Feltrinelli, 1981.

10. "The philosophical position of proof theory", i: Contemporary Philosophy in Scandinavia, R. E. Olson m fl (red), s 123-34, The John Hopkins Press, 1972.

—   översatt till japanska i: Readings in the Philosophy of Mathematics: After Gödel, I. Takashi (red), s 161-180, 1995.

11. "Towards a foundation of general proof theory", i: Logic, Methodology and Philosophy of Science IV, P. Suppes m fl (red), s 225-50, North Holland, 1973.

12. "On the idea of a general proof theory", Synthese 27, s 63-77, 1974.

 —  omtryckt i: A Philosophical Companion to First-Order Logic,  R.I.G. Hughes (red), s 212-24, Hackett, 1993.

 —  översättning till  italienska:  "Sull'idea di una teoria generale della dimostrazione", i: Teoria della dimostrazione,  D. Cagnoni (red), s 205-20, Feltrinelli, 1981.

13. "Comments on Gentzen-type procedures and the classical notion of truth", i: Proof Theory Symposium Kiel 1974, A. Dold m fl (red), s 290-319, Springer Verlag, 1975.

14. "Meaning and proofs: On the conflict between classical and intuitionistic logic", Theoria 43, s 2-40, 1977.

—   översättning till ungerska i: A matematika filozófiájaja a 21. század küszöbén, C. Ferenc (red), s 123-63, Budapest 2003

15. "Proofs and the meaning and completeness of the logical constants", i J. Hintikka m fl (red), Essays on Mathematical and Philosophical Logic, s 25-40, D. Reidel, Dordrecht, 1979.

 —  översättning till  tyska: "Beweise und die Bedeutung und Vollständigkeit der logischen Konstanten" Conceptus, XVI, s 3-44, 1982.

16. "Intuitionistic logic: A philosophical challenge", i: Logic and Philosophy, G. H. von Wright (red), s 1-10, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1980.

17. "Philosophical aspects of proof theory" i: Contemporary Philosophy. A new survey, vol 1, s 235-77, Martinus Nijhoff Publishers, The Haugue, 1981.

18. "Validity and normalizability of proofs in 1st and 2nd order classical and intuitionistic logic". i: Atti del congresso nazionale di logica, s 11-36, Bibliopolis, 1981.

19. "Remarks on some approaches to the concept of logical consequence", Synthese 62, s 153-71, 1985.

20. "Normalization of proofs in set theory", i: Atti degli incontri di logica mathematica, s 357-71, Siena, 1985.

21. "Dummett on a theory of meaning and its impact on logic" i: Michael Dummett, Contributions to Philosophy, B.M. Taylor (red),s 117-65, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987.

22. "Von Wright on the concept of cause", i: The Philosophy of Georg Henrik von Wright, P. Schilpp m fl (red), s 417-44, Open Court, 1989.

23. "Meaning theory and anti-realism" i: The Philosophy of Michael Dummett, B. McGuiness m fl (red), s 79-89, Kluwer Academic Publishers, 1994.

24. "Quine and verificationism", Inquiry 37, s 487-94, 1995.

25. "Truth from a constructive perspective" i: Truth in Perspective: Recent Issues in Logic, Representation and Ontology, C. Martinez et al (red), s 23-35, 1998.

26. "Comments on the papers", Theoria 64 (Special issue on the philosophy of Dag Prawitz), s 283-337, 1998.

27. "Logical Consequence from a Constructivist Point of View", i: Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic, S. Shapiro (red) Oxford University Press, s 671-695, 2005.

28. "Meaning Approached via Proofs", Synthese 148, s 507-524, 2006.

29. "Pragmatism and Verificationism", i: The Philosophy of Michal Dummett, The Library of Living Philosophers, vol XXXI, R. E. Auxier and L. E. Hahn (red), s 455-481, Open Court, Chicago, 2007.

30. "Proofs Verifying Programs and Programs Producing Proofs: A Conceptual Analysis", i:  Deduction Computation Experiment: Exploring the Effectiveness of Proofs, R Luppacini and G. Corsi (red), s 81-94, Springer, Milano, 2008.

31. "Logical Determinism and the Principal of Bivalence", i : Philosophy Probings. Essays on von Wright's Later Work, F. Stoutland (red), s 11-135, United Press, United Kingdom, 2009.

32. "Inference and Knowledge", i: The Logica Year Book 2008, M. Pellis (red), s 175-192, College Publications, London 2009.

33. "Proofs and Perfect Syllogisms, i: Logic and Knowledge, C. Cellucci et al (red), s 385-402, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle on Tyne, 2011.

34. “Truth and Proof in Intuitionism”, i: Epistemology versus Ontology, P. Dybjer m fl (red), Springer, s 45-67, 2012.

35. “The Epistemic Significance of Valid Inferences”, Synthese 187, s 887-898, 2012.

36. “Truth as an Epistemic Notion”, Topoi 31, s 9-16, 2012.

37. “Validity of Inferences”, i: Reference, Rationality, and Phenomenology: Themes from Føllesdal, M. Frauchiger (red), Ontos Verlag, Dordrecht, s 179-204, 2013.

38. “An Approach to General Proof Theory and a Conjecture of a Kind of Completeness of Intuitionistic Logic Revisited”, i: Advances in Natural Deduction. A celebration of Dag Prawitz’s work, Luiz Carlos Pereira, Edward Hermann Haeusler, and Valeria de Paiva (red), s 269-279, Trends in Logic 39, Springer, Dordrecht, 2014.

Artiklar publicerade på svenska, ett urval av 10 uppsatser

För en mer omfattande förteckning se Publications.

1. "Logisk intuitionism, sanning och mening", Norsk filosofisk tidsskrift, s 139-72, 1977.

2. "Om moraliska och logiska satsers sanning", i: En filosofibok, L. Bergström m fl (red), s 144-55, Bonniers, 1978.

3. "Rationalitet och kärnkraft", Filosofisk tidskrift 1, s 1-23, 1980.

4. "Värdenihilism — en vanföreställning", Tvärsnitt, årg 7, s 11- 15, 1985

5. "Att överleva eller att må väl: om olika mål för miljövård" i: Vad tål naturen?, L. Lundgren (red), s 45-52, Naturvårdsverket (Rapport 3738), 1990.

6. Psykoanalytisk sanning - natur eller humanvetenskaplig?, i: Psykoanalys och kultur, H. Reiland and F. Ylander (red), s 127-138, Natur och Kultur, Stockholm, 1991.

7. "Medvetandets substans", i: Om själen, A. Ellegård (red), s 127-132, Natur och Kultur, 1994.

8. "Sanningen i vitögat", Forskning & Framsteg, nr 1 jan-feb 2003, s 32-37.

9. "Sanningens återkomst: Sanningen finns men frågan är hur", Axess 2003, s 230-244.

10. "Skäl och goda grunder", Filosofisk tidskrift 27, s 3-14, 2006.