Profiles

Sari Pesonen

Sari Pesonen

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 36 22
E-post sari.pesonen@finska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är anställd som universitetsadjunkt vid Stockholms universitet sedan 1997 och min undervisning i huvudområdet finska vid Stockholms universitet (fr o m 1995) omfattar kurser för studenter med finska som främmande språk och studenter med förkunskaper i språket.

Jag har filosofie kandidatexamen från Stockholms universitet (1996) med finska som huvudämne och lingvistik och pedagogik som andra ämnen. Mitt pågående avhandlingsarbete tar sin utgångspunkt  i början av 1990-talet då några av ungdomar som följt någon form av finskspråkig undervisning i den svenska grundskolan deltog i forskningsprojektet Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder hos två generationer (ett samarbete mellan Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet och Finska institutionen, Stockholms universitet) då de precis hade lämnat grundskolan. Inom projektet gjordes bl a inspelningar av ungdomarnas finskspråkiga samtal och sammanhangen de använde finska i kartlades delvis genom enkäter och delvis genom intervjuer. Syftet med min avhandling är att genom återbesök hos samma ungdomar beskriva exempelvis om och hur språkmiljön och attityderna till användningen av finska har förändrats. Samhället har under tiden som gått mellan inspelningarna förändrats på många sätt både i vardagliga och officiella sammanhang exempelvis med tanke på de relativt nya lagarna gällande nationella minoritetsspråk: en av mina frågor är om detta reflekteras i de enskilda talarnas språkbruk och attityder.

 

Publikationer

Artiklar

 

Äidinkieli – suomi kansallisena vähemmistökielenä –kurssisuunnitelma. (Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk – kursplan). Sari Pesonen.  Kieliviesti 2/2016 s. 9–11 (ISSN 0280-350X)

 

Sari Pesonen ja Marjut Vehkanen (2016).  Maailma muuttuu, niin oppikirjakin. (Världen förändras, och läroboken också). Kieliviesti 2/2016 s. s. 14–17 (ISSN 0280-350X)

 

Pesonen, Sari (2011): Keitä se kiinnostaa? – suomea ja Suomen kirjallisuutta 80 vuotta. (Vem är intresserad av det? – finska och Finlands litteratur i 80 år) Kieliviesti, Suomen kieli Ruotsissa, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2/2011, s. 15-19.

Pesonen, Sari (2010): Kirunasta kauppatorille – suomen kielen opiskelijoiden monet motiivit. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 46-53.

Pesonen, Sari (2010): Studier i finska. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 24-29.

Pesonen, Sari (2010): Kirunasta kauppatorille – suomen kielen opiskelijoiden monet motiivit. I: ”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. s. 46-53

”Minun suomeni on…” Muhonen, Anu (huvudred.) Pesonen, Sari & Wande, Erling (red.) (2010) Min finska är, Finskan vid Stockholms universitet 80 år, Stockholm studies in Finnish Language and Literature 13. 155 s.

 

Pesonen, Sari (2009): Karkkitalosta hammaslääkäriin – suomea Ruotsissa. Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin. Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla. Vehkanen, Marju & Lehmusvaara, Tiina (red.). CIMO, s. 142-149.

 

Pesonen, Sari (2005): ”Selviän arkiasioissa suomeksi, mutta täytyy myöntää, että kieli on vähän ruosteessa” Ruotsinsuomalaisten julkaisujen syntaksista. Haurinen & Sulkala (toim.) Tutkielmia vähemmistökielistä jäämereltä Liivinrantaan, Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti IV; Acta universitatis Ouluensis , Humaniora, B 66, Oulu, s. 52-61.    

 

Pedagogiska publikationer

 

Sari Pesonen (huvudförfattare) & Marita Gareis & Nermina Wikström (2016). Nya perspektiv inom ämnet modersmål – Att undervisa i finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Skolverket.
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3693

 

Sari Pesonen & Marjut Vehkanen (2016). Finskan lättare än du tror. Ny omarbetad upplaga. Edita.

https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/tuote/finskan-lattare-an-du-tror-uud-2016

 

Pesonen, Sari (2010). Kurskompendium. Finsk grammatik. Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, avdelningen för finska.

 

Höglander, Sari & Vehkanen, Marjut (2001): Finskan – lättare än du tror. Edita Publishing: Helsinki.

 

Rapporter

Ehrnebo, Paula & Höglander, Sari (2001). Om domäner för finskan i Sverige. Rapport för Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp. Manuskript, Språkrådet, Stockholm.

 

Andra publikationer

Höglander, Sari (2000): ”Ei saa peittää”. Dags att bekanta sig med finskan. Toim. Suominen, Tapani. Finlands ambassad i Stockholm, Finlandsinstitutet i Stockholm, Hanaholmen och Nordens institut i Finland.

 

Höglander, Sari (2000): ”Ei saa peittää” En introduktion i fire trinn. Bli kjent med finsk. Melkko, Marjut & Wilén, Henrik (toim.) Finlands ambassad i Oslo, Finsk-norsk kulturinstitutt och Nordens institut i Finland.

 

Sari Röntynen (1995). "Joo ei kyl mää." Kyllä ja joo – myönnytyksen partikkeleita. ("Joo ei kyl mää." Kyllä och joo-partiklar för medgivandet.) Stockholms universitet, Finska institutionen, manuskript (fil.kand. uppsats).

 

Sari Röntynen (1995 manuskript) "Tämä, toi, nämä, noi" –demonstratiivi-pronominien käyttöä ruotsinsuomalaisten puheessa. ("Tämä, toi, nämä, noi"-användningen av demonstrativpronomen i sverigefinnars tal.) Finska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm.

 

Seminarier och föreläsningar i urval

 

Teacher Education of Mother Tongue Teachers in Sweden – föredrag på

The international workshop and network meeting for the AILA Research Network on “Social and Affective Factors in Home Language Maintenance and Development” (HOLM ReN) Stockholm University, 21st September 2016

 

Structured thoughts about unstructured education for threatened national minority languages in Sweden – the cases of Finnish and Meänkieli – föredrag med Jarmo Lainio på Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning /SOAS/CIDLeS seminar, 9 and 10 December 2016, Fryske Akademy, Ljouwert, The Netherlands

 

Från elev i modersmål till student med nationellt minoritetsspråk – föredrag på konferensen ”Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk”. Datumen och orterna för de tre konferenserna med samma innehåll: 27.9. 2016 i Stockholm, 4.10. 2016 i Malmö och 20.10. 2016 i Luleå. http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2016/Pages/barns-ratt-till-sitt-nationella-minoritetssprak.aspx

 

Finska och meänkieli i ett skolperspektiv; nya möjligheter för gamla utmaningar.

Öppen föreläsning ”De nationella minoritetsspråken i ett skolperspektiv” arrangerat av ämnet pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande, och the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), 18 februari 2016, Södertörns högskola.

 

Lärarutbildning i de nationella minoritetsspråken. Föredrag på språkvårdsdagen för finska. Institutet för språk och folkminnen, 10 april 2015.

https://urskola.se/Produkter/189337-UR-Samtiden-Finsk-sprakvard-Finska-som-modersmal

 

Ämneslärarutbildning för arbete i årskurs 7-9 med ämneskombinationen modersmål finska, engelska och svenska som andraspråk. Och Suomi äidinkielenä – aineenopettajankoulutus. Flertal föredrag i samverkan med olika aktörer sedan 2014.

 

Two decades of Sweden Finnish perspectives – Or, how to deal with longitudinal data in the light of recent and earlier methods and results. Workshop Methods, materials and analyses for research on multilingual youth and adults – qualitative perspectives. Stockholm University 26.11.2013.

 

Från tvåspråkiga sverigefinska ungdomar till flerspråkiga vuxna – sverigefinskan i förändring. NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk. Stockholms universitet 15.6.2013

 

Sweden Finnish repertoires in local language practice: changes over two decades. Language and Super-diversity: Explorations and interrogations. Jyväskylä Universitet 7.6.2013

 

Mitä sitten tapahtui? Kuulumisia kenttätyön päätteeksi. Högre seminarium 16.5.2013 Stockholms universitet.

 

Moninaiset ovat kielen ja kulttuurin tiet - suomen kielen ajankohtaisia kuulumisia Ruotsissa. Esitelmä Ruotsinsuomalaisten keskusliitton naisten päivillä Västeråsissa 16.2. 2013.

 

Ruotsinsuomalaisista lapsista monikielisiä aikuisia? Useita polkuja tulevaisuuteen. (Sverigefinska barn blir flerspråkiga vuxna? Fler stigar till framtiden.) Föredrag på Sverigefinska riksförbundets chefsutbildning i Stockholm, 16.2.2013.

 

Ruotsinsuomalaisten idiolektit muutoksessa - väitöskirjatyön lähtökohtien kuvausta. (Sverigefinska idiolekter i förändring – presentation av utgångspunkterna för avhandlingsarbete.) Föredrag och seminarium, Stockholms universitet, 24.10. 2012

 

Lasten- ja nuortenkirjallisuus. (Barn och ungdomslitteratur). Föreläsning vid Åbo Akademi för studenter i finska språket och kulturen, 18.4. 2012.

 

 

Externa uppdrag

Ledamot i Institutet för språk och folkminnes referensgrupp för fördelning av statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken, 2015 -

Medlem i redaktionen för i Institutet för språk och folkminnes skrift Kieliviesti.

 

Ämnesexpert i referensgruppen för ämnet finska på uppdrag av Skolverket i samband med framtagande av kursplaner för grundsärskola för nationella minoritetsspråken 2015-03-09 till och med 2015-05-04.

 

Expert vid uppdraget att utarbeta och kvalitetssäkra ramunderlag till läromedel, lärarhandledning och övningsmaterial för undervisning i nationella minoritetsspråken för elever som inte har grundläggande kunskaper inom uppdrag att stödja utveckling och produktion av läromedel i och på de nationella minoritetsspråken, U2013/6705/S.  2014-10-13 till 2015-01-30.

 

Ämnesexpert i arbetsgruppen för ämnet finska i samband med framtagande av kursplaner för grundskolan för nationella minoritetsspråken, uppdragsgivare Skolverket, 2014-10-15 till och med 2014-12-05.

 

Expert/akademisk referens på Skolverket i samband med framtagandet av läromedel för de nationella minoriteter, regeringsuppdrag att stödja utveckling och produktion av läromedel i och på de nationella minoritetsspråken (U2013/6705/S).

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa